Karakter og oppførsel

Karakter og oppførsel

Helt sentralt for åndelig liv er utvikling av åndelige egenskaper som hjelper hver og en av oss på vår evige reise mot Gud. I denne verden er utvikling av slike egenskaper uadskillelig fra en stadig pågående forfining av vår oppførsel der handlingene våre i økende grad kommer til å reflektere den edelhet og integritet som hvert menneske er inngitt med. 'Abdu'l-Bahá slår fast:

“Vi må alltid strebe etter, og aldri hvile fra vår søken etter utvikling for menneskets åndelige natur, og med utrettelig energi føre menneskeheten nærmere den edelhet som er dens sanne og tiltenkte stade.”

Åndelige egenskaper utvikles i en støpeform av voksende kjærlighet og kunnskap, og i samsvar med guddommelig lov. Etter hvert som vi lar kunnskapen om Gud øke i våre sinn og hjerter, begynner kvalitetene til vår høyere natur å blomstre. Med større og større klarhet evner vi å skille mellom det som tjener til det som er opphøyet og det som leder til fornedrelse, og vi gjør fremskritt i forståelsen vår av det fysiske univers, den menneskelige skapning og åndens liv. Kjærlighet og kunnskap spiller på lag. Kjærlighet vokser med kunnskap og forståelsen vår av sann kunnskap styrkes av kjærlighet. En falsk motsetning mellom hjerte og tanke blir dermed unngått.

Det fins mange faktorer som bidrar til denne utviklingen, blant dem bønn, ettertanke, villighet til å lære, og daglig bestrebelse, i særdeleshet i tjeneste for menneskeheten. I bestrebelsen vår på å leve et åndelig liv, kan altfor mye fokus på oss selv virke mot sin hensikt. Bahá'u'lláh skriver at vi bør rette våre tanker mot “det som vil helliggjøre… menneskesjelenes hjerter.” “Dette,” fortsetter han “kan best bli oppnådd ved rene og hellige gjerninger, ved rosverdig og sømmelig adferd.” ‘Abdu’l-Bahá har skrevet: “Hvor fremragende, hvor høyverdig er ikke mennesket hvis det reiser seg for å oppfylle sine forpliktelser; hvor ynkverdig og foraktelig, hvis det lukker sine øyne for samfunnets velferd og kaster bort sitt dyrebare liv for sine egne selviske interessers - og personlige fordelers skyld.”

Vi kan se på anstrengelsene våre for å utvikle egenskaper som en utvikling av ydmykhet, utholdenhet og læringsevne, uten noen form for skyld, akseptere at det å feile er uunngåelig, men aldri miste av syne hva som potensielt ligger gjemt i oss. Skjønt vanskeligheter og tilbakeslag er uunngåelige, er det en gledesfylt oppgave.

Blant de største farer i denne livslange prosessen, i denne gradvise forfining av karakter, er selvrettferdighet, overlegenhet og stolthet - karaktertrekk som ødelegger hele det åndelig foretak og undergraver dets fundament.

Bahá’u’lláh har skrevet:

"O MENNESKEBARN!
Vet dere ikke hvorfor Vi skapte dere alle av det samme støv? For at ingen skal opphøye seg over sin neste. Overvei til alle tider i deres hjerter hvordan dere ble skapt. Ettersom Vi har skapt dere alle av samme stoff, påhviler det dere å være likesom én sjel, å vandre med samme føtter, spise med samme munn og bo i samme land, så at tegnene på enhet og sann løsrivelse kan bli åpenbart fra deres innerste vesen, ved deres handlinger og gjerninger. Dette er Mitt råd til dere, o lysets hærskare! Gi akt på dette råd, så at dere kan få del i hellighetens frukter fra den vidunderlige herlighets tre."

Denne emnesamlingen har en noe annerledes form enn de andre på denne nettsiden. Den består av en artikkel om emnet guddommelig lov, etterfulgt av utdrag fra bahá'í-troens skrifter ordnet i fire emner: kjærlighet og kunnskap; sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet; hjertets renhet; og ydmykhet og tillit til Gud.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE: