Skjermbilde 2017-10-17 kl. 23.58.14.png
La din visjon omfavne hele verden…
— Bahá'u'lláh

Menneskeheten står overfor et kritisk behov: å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh som hevder å være Guds profet for vår tid.  

Bahá’í-troen, den yngste av verdensreligionene, er basert på hans lære. Religion er det mest effektive middel for å forvandle menneskets oppførsel, relasjoner mellom folk og samfunnsstrukturer, ifølge Bahá’u’lláh. Verdens seks millioner bahá'íer dyrker sine kjærlighets-, kunnskaps- og viljes-evner for å oversette tro til handling.

Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer over hele Norge deg til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på  religiøs bakgrunn, etnisitet , kjønn eller sosial status.


Hva vi tror


Mangfoldighet.JPG
Han som er deres Herre, den overmåte barmhjertige, nærer i sitt hjerte et ønske om å se hele den menneskelige rase som én sjel og ett legeme.
— Bahá’u’lláh

På tusener av steder rundt i hele verden inspirerer bahá’í-troen enkeltindivider og samfunn til å  forbedre sine egne liv og bidra til sivilisasjonens fremgang.

Bahá’í-troen tar for seg grunnleggende temaer som Guds og religionens enhet, menneskehetens enhet, fordomsfrihet, menneskets iboende edelhet, religiøs sannhets gradvise åpenbaring, utvikling av åndelige egenskaper, samspillet mellom tilbedelse og tjeneste, likhet mellom kvinne og mann, harmoni mellom religion og vitenskap, rettferdighetens sentrale stilling i alle menneskelige anliggender, betydningen av utdanning, og de dynamiske forhold som skal knytte individer, samfunn og institusjoner sammen etter hvert som menneskeheten skrider frem mot sin kollektive modenhet.

Dette området av nettsiden viser et utvalg av sentrale bahá’í læresetninger i noen få tematiske områder – åndens liv; Gud og hans skapelse; viktige relasjoner; og universell fred. I tillegg til dette gir delen som har tittelen Bahá’u’lláh og hans pakt en oversikt over opprinnelsen til bahá’í-troen. Den har med en kort beskrivelse av livene til Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, og Shoghi Effendi. Den tar også for seg Det Universelle Rettferdighetens Hus, institusjonen som ble forordnet av Bahá’u’lláh og som hele bahá’í-samfunnet vender seg til for veiledning når det gjelder anvendelsen av bahá’í-læren.

 

O dere menneskebarn! Det grunnleggende formål som besjeler Guds tro og hans religion, er å trygge menneskeslektens interesser og fremme dens enhet og å nære kjærlighetens og kameratskapets ånd blant menneskene... Hva som enn blir oppført på denne grunnvoll, kan verdens omskiftelser og tilfeldigheter aldri svekke, ei heller vil utallige århundrers gang underminere dets bygning.
— Bahá’u’lláh

Hva vi gjør


DSC_5121.JPG
Kunnskapens beger renner over; salige er de som henter seg munnfuller der! Livets kilde sprudler frem; salige er de som drikker!
— ‘Abdu’l-Bahá

Siden begynnelsen av bahá'í-troen på 1800-tallet, har et stadig økende antall mennesker funnet i Bahá'u'lláhs lære en fengslende visjon om en bedre verden. Mange har hentet innsikt fra disse læresetningene - for eksempel om menneskehetens enhet, om likeverd mellom kvinner og menn, om eliminering av fordommer, om harmoni mellom vitenskap og religion - og har etterstrebet å anvende bahá'í-prinsippene i sine liv og i sitt arbeid. Andre har bestemt seg for å slutte seg til bahá'í-samfunnet og delta i dets bestrebelser på å bidra direkte til realiseringen av Bahá'u'lláhs visjon for menneskehetens modenhetsalder. 

Bahá'íer kommer fra alle samfunnslag. Unge og gamle, menn og kvinner, alle bor og jobber på vanlig måte og har sin nasjonale og kulturelle identitet. De deler et felles mål om å tjene menneskeheten og forfine sine indre liv i samsvar med Bahá'u'lláhs lære. Bahá'í-samfunnet som de tilhører, kjennetegnes av læring og handling, fritt for noen følelse av overlegenhet eller behov for å ha enerett på sannheten. Det er et samfunn som etterstreber å dyrke frem håpet om menneskehetens fremtid, å fremme meningsfulle handlinger, og å glede seg over bestrebelsene til alle dem som arbeider for å fremme enhet og avhjelpe menneskelig lidelse.

Dette området på nettsiden utforsker de ulike måtene som bahá'íer - individuelt, kollektivt, og gjennom arbeidet til sine institusjoner - har gitt respons på Bahá'u'lláhs åpenbaring, fra begynnelsen av troen i Persia og Midt-Østen til det verdensomspennende bahá'í-samfunnet i dag.

 

Bahá’u’lláh har trukket opp enhetens sirkel. Han har laget en plan for å forene alle folkeslag og for å samle dem alle i ly av den universelle enhets baldakin. Dette er den guddommelige gavmildhets verk, og vi må alle strebe av all makt inntil vi har enhetens virkelighet i vår midte, og som vi arbeider, vil kraft bli gitt oss.
— ‘Abdu’l-Bahá

Nyheter


DSCF2398.jpg

Nyheter relatert til bahá'í-troen og Bahá'í-samfunnet i Norge.

For RSS feed, trykk her:


Filmen “Lyset demrer”

Se filmen om Bábs liv, og følg 8 ulike individers søken etter sannhet. For andre språk, trykk her.

Filmen “Å favne bredere”

Se filmen om bahá’í-samfunnets samfunnsbyggende aktiviteter her. For andre språk, trykk her.

Filmen “Lys til verden”

Se filmen om Bahá’u’lláhs liv og lære i praksis. For andre språk, trykk her.