Ungdom

 
 
Skjønt deres livsbetingelser er formet av et mangfold av omstendigheter, er likevel et ønske om få til en konstruktiv forandring og en evne til meningsfylt tjeneste, begge deler karakteristisk for deres stadium i livet, og dette er hverken begrenset til noen rase eller nasjonalitet, og heller ikke avhengig av materielle midler. Denne strålende ungdomsperioden erfares av alle – men den er kort og under press fra mange sosiale krefter. Hvor viktig er det da ikke å etterstrebe å være blant dem som, med ‘Abdu’l-Bahás ord, «plukket livets frukt».
— Det Universelle Rettferdighetens Hus

Ungdom har spilt en fundamental rolle i bahá'í-historien. Báb selv erklærte sin misjon da han bare var tjuefem år gammel. Mange av hans tilhengere var i sin ungdom da de sluttet seg til hans åpenbaring. I løpet av embetstiden til Bahá’u’lláh og ‘Abdu’l-Bahá, var det unge mennesker som stilte seg i fremste rekke for å utbre budskapet til den nye troen og dele dens lære med andre.

Tusener av unge bahá'íer har reist seg i hver generasjon som et svar på Bahá'u'lláhs kallen. Deres bestrebelser blir veiledet av bahá'í-troens overhode - idag Det Universelle Rettferdighetens Hus - som oppmuntrer unge bahá'íer til å ta i bruk den iver og entusiasme som er karakteristisk for ungdomstiden, og bidra til åndelig og materiell fremgang.

Omfanget av veiledningen og oppmuntringen som er blitt gitt av Det Universelle Rettferdighetens Hus, og responsen fra unge bahá'íer i dag er for omfattende til at de kan bli omtalt i sin fulle bredde her. Disse sidene med emnesamlinger fokuserer på ett eksempel; en serie med ungdomskonferanser på 114 ulike steder rundt i verden som ble avholdt i 2013 sammen med en bølge av mindre samlinger i tiden etter.

Du kan se en video fra konferansen i Helsinki i Finland under, som ungdom fra Norge var en del av. Du kan også lese et budskap som Det Universelle Rettferdighetens Hus stilet til de ti tusener av unge deltakerne nedenfor.

 

Dessuten belyser artiklene som blir presentert nedenfor, som omfatter materialet som ble studert under konferansene og de etterfølgende samlingene, noen av aspektene fra samtalen mellom deltakerne. Sammen utforsket de sentrale emner for sin tjeneste for menneskeheten.


Å tjene menneskeheten

Denne serien av korte filmer fanger innsiktene og samtalene blant deltagerne i konferanser rundt om i verden mens de utforsker noen av temaene som er sentrale for samfunnsbyggingsprosessen. Ordene til 'Abdu'l-Bahá, “God is the helper of those souls whose aim is to serve humanity and whose efforts and endeavours are devoted to the good and betterment of all mankind”, inspirerer hjertene til mange ungdom som i felleskap bestreber seg på å oversette sine høyeste aspirasjoner.

Introduksjon

Å bidra til samfunnets forbedring

Tidlige ungdomsår

Vennskap og gjensidig støtte

Ungdom og samfunnsbygging

Å bygge en ny sivilisasjon

Tosidig moralsk siktemål

Uselvisk tjeneste

Sammenheng

Kvaliteter for felles handling

Å respondere på kallet