Respons på Bahá'u'lláh

Hva er betingelsene? Kjærlighet til menneskeheten, oppriktighet mot alle, å gjenspeile enheten til hele verdens menneskehet, filantropi, å bli oppflammet av Gudskjærlighet, tilegnelse av kunnskap om Gud og det som fremmer menneskelig velferd.
— ‘Abdu’l-Bahá

response-call-bahaullah-img-1.jpg

Et sentralt konsept i bahá'í-læren er at det å foredle ens indre karakter og å tjene menneskeheten er uadskillelige sider av livet. Shoghi Effendi uttaler i et brev som er skrevet på hans vegne:

“Vi kan ikke atskille menneskets hjerte fra omgivelsene utenfor oss og si at når først en av delene er forandret, så vil alt bli bedre. Mennesket er en organisk del av verden. Dets indre liv former miljøet og blir også selv sterkt påvirket av det. Det ene virker inn på det andre, og alle varige forandringer i menneskets liv skyldes disse gjensidige reaksjonene.”

I lys av dette har bahá'íer kommet til erkjennelsen av den tosidige hensikt som er grunnleggende for deres liv: å ivareta sin egen åndelige og intellektuelle vekst og å bidra til forvandlingen av samfunnet.

Denne tosidige hensikt hjelper til med å forme bahá'íenes bestrebelser på alle områder. Derfor forventes det eksempelvis ikke bare at de skal be og reflektere daglig i sine egne liv, men også at de bestreber seg på å spre en andakstfull ånd i sine omgivelser; de blir bedt om ikke bare å fordype sin egen kunnskap om troen, men også å dele Bahá'u'lláhs lære med andre; de blir ikke bare rådet til å lære seg å motstå egoets innskytelser i sine egne liv, men også å etterstrebe, med mot og ydmykhet, å demme opp mot tendenser i kulturen som glorifiserer selvforherligelse og forvitrer grunnlaget for solidaritet.


Se også filmen om den samfunnsbyggende innsatsen til ulike bahá'í-samfunn i verden, sett gjennom øynene til lokale befolkningsgrupper, som har blitt utgitt av Bahá'í Verdenssenter.

Filmen heter "A Widening Embrace" og har blitt produsert gjennom en kreativ prosess på grasrota der team med unge mennesker har dokumentert innsatsen til deres egne samfunn til å skape sosial forvandling rundt omkring i verden.

Filmen forteller historier om forvandling som gradvis utfolder seg i 24 samfunn med ulike omstendigheter og forhold. Filmen bygger på opptak som ble gjort i løpet av ett år og fokuserer på tre hovedtema: universell deltagelse som en vei mot kollektiv velferd, unge menneskers kritiske rolle i samfunnets forvandling, og fremveksten av en rekke sosiale og økonomiske utviklingsinitiativer som springer ut fra befolkningens åndelige lengsler. Se videoen her.


UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd