Vanlige spørsmål

VANLIGE SPØRSMÅL

Er bahá'í-troen en kristen eller islamsk sekt?

Nei.

Er ikke bahá'í en sammenblanding (synkretisme) av forskjellige religioner?

Nei, det er en selvstendig åpenbaringsreligion. Det vil si at den bygger på en egen åpenbaring fra Gud, slik islam og kristendommen også bygger på en åpenbaring fra Gud (gjennom Muhammed og Jesus).

Er bahá'í del av New Age-bevegelsen?

Nei. New Age er et moderne sekkebegrep for nyere, alternative bevegelser. Bahá'í er en religion med røtter tilbake til 1844.

Hvordan skrives bahá'í?

Bahá'í. Det bøyes slik: én bahá'í, flere bahá'íer, alle bahá'íene.

Tror dere på Gud?

Ja.

Er det de kristnes Gud eller muslimenes Gud eller en annen?

Det er bare én Gud. Det brukes bare forskjellige navn.

Hvordan kan dere vite at Bahá'’u'’lláh er en sann profet?

Hver enkelt bahá’í tror ut fra egen overbevisning. Generelt er det enkleste rådet å dømme resultatene av Bahá’u’lláhs lære, med andre ord å vurdere hva bahá’í-troen viser i praksis. ”På fruktene skal dere kjenne dem”, sier Bibelen (Matt 7,16). Baha’i-skriftene sier:  ”Sannhetsbeviset på en Guds manifestasjon (profet) er hans ords gjennomføringskraft og innflytelse, dyrkingen av himmelske egenskaper i hans tilhengeres hjerter og liv og overføringen av guddommelig oppdragelse på menneskenes verden.” (’Abdu’l-Bahá i ”The Promulgation of universal peace” s.341.) Bahá’í-troen sier også at det er fire kilder til sannhet og kunnskap, å skille det rette fra det gale;  det er intellekt (fornuft), sanser, intuisjon og religionenes hellige skrifter. Det gjelder å bruke alle kildene for å gjøre seg opp en mening, ikke bare stole på én ting.

Hvor mange bahá’íer er det i verden?

Det er i dag over seks millioner bahá’íer bosatt i over 100.000 lokalsamfunn i alle deler av verden. Bahá’í-troen er anerkjent som den geografisk nest mest utbredte religion i verden etter kristendommen.

Hva slags folk er det som blir bahá'íer?

Alle slags folk; kristne, human-etikere, hinduister, muslimer, ateister i alle land og kulturer.

Når og hvor startet bahá'í-troen?

I 1844 i Persia (Iran).

Hva er det viktigste i bahá'í?

Det er menneskehetens enhet. "Enhet" er derfor et nøkkelord i bahá'í-troen. Alle mennesker er like mye verdt og verden bør styres som ett land, til fordel for alle. Med andre ord: alle mennesker tilhører en og samme rase og tiden er moden for å skape enhet mellom mennesker, religioner og nasjoner. Det betyr at hver person må lære å se "jorden som ett land og menneskeheten som dets innbyggere" og bli verdensborgere.

Det høres politisk ut?

Du kan si at konsekvensen er politisk. Men det er en åndelig prosess som er satt i scene av Gud. Ingen regjering kan vedta at du skal forandre holdninger og at du skal kvitte deg med fordommene dine overfor muslimer eller folk med en annen hudfarge. Bare en religion kan skape ny bevissthet. Det handler om en åndelig forvandling. Og det starter med at du tar et bevisst trosvalg og bruker bønn, meditasjon etc. for å utvikle dine beste egenskaper i tjeneste for menneskeheten.

Er det noen spesielle prinsipper i bahá'í-troen?

Ja, kall dem gjerne "bahá'í-prinsipper". Det er "ABC-prinsipper" som vi mener må gjennomføres for å skape en bedre verden. De fleste vil nok være enige i dem i dag, men tenk på at bahá'í-troen har fremmet dem helt siden 1844. De er for eksempel:

  1. Selvstendig søken etter sannheten

  2. Skolegang for alle

  3. Like rettigheter mellom kvinne og mann

  4. Avskaffelse av alle slags fordommer

  5. Utjamning mellom fattige og rike

  6. Internasjonalt hjelpespråk

  7. Harmoni mellom religion og vitenskap

  8. Universell lovgivende forsamling

  9. Verdensdomstol

Hvordan ser dere på kristendommen og de andre religionene?

De ulike religionene er som kapitler i én og samme bok. Det har alltid bare vært én religion, Guds religion. Gud har sendt oss flere profeter til ulike perioder i historien. Det er for eksempel Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Muhammed. De har alle ført menneskene nærmere Gud ut fra sin tid.

Tror dere slik for å være tolerante?

Det handler om noe mer enn toleranse. Det er en dypere anerkjennelse av at alle de kjente religionene er sanne. De har alle vært avgjørende for menneskehetens åndelige og sosiale utvikling. Dette er så grunnleggende at en kristen på en måte må bli muslim før han/hun blir bahá'í. For å tro på Bahá'u'lláh må han/hun tro at Muhammed også var en Guds profet.

Finnes det ingen som er vantro?

Nei. Bahá'u'lláh fjerner skillet mellom de rettroende og de vantro. Det ligger innebygget i prinsippet om menneskehetens enhet. Ingen raser eller nasjoner er heller andre overlegne. Bahá'u'lláh sier at "Dere er alle frukter av ett tre. Det finnes ikke to trær hvorav det ene er et tre av guddommelig nåde, det andre et Satans tre".

Er det ikke store forskjeller på religionene?

Kjernen er den samme. De legger vekt på at vi er åndelige vesener og at vi utvikler oss åndelig også i livet etter døden. Kjærlighetsbudskapet - at vi skal elske Gud og hverandre - finnes i alle verdensreligioner. Det kalles gjerne "Den Gyldne Regel". Det sosiale budskapet - lovene om hvordan menneskene skal leve - er tilpasset den tidsalder religionen oppstår i.

Tror dere på et liv etter døden?

Ja.

Kommer alle til himmelen?

Ja, men noen har utviklet seg mer åndelig enn andre. Det er avhengig av de valgene vi gjør her i livet. Vi kan velge å gjøre det gode eller det mindre gode. Det er forskjell på bare å tenke penger (til egen fordel) og å gjøre tjeneste for andre uten baktanke om å få noe igjen.

Tror dere på engler?

Ja. I bahá’í-skriftene står det: ”Med engler menes de guddommelige bekreftelser og himmelske evner. Engler er også de hellige sjeler som har brutt sin tilknytning til den jordiske verden, som er fri fra selvets og begjærets lenker, og som har festet hjertet ved den himmelske verden og nådens rike. De hører Guds rike til og er himmelske; de hører den nåderike til og er av Gud. De er manifestasjoner av guddommelig nåde og demringssteder for åndelige gaver.” (Sitat av ’Abdu’l-Bahá.)

Blir dere hjernevasket i bahá'í-troen?

Ingen vil vel innrømme at de blir hjernevasket, selv om de blir det. Men i bahá'í-troen kan vi trygt si at vi ikke blir det. Det er helt grunnleggende i bahá'í-troen at en skal "bruke hodet". Det ligger i prinsippet om "selvstendig søken etter sannheten". Ingen kan presses til å bli bahá'íer av foreldre, lærere, venner. Bahá'u'lláh ønsker ikke at noen skal adlyde ham blindt. Han oppfordrer oss til å bruke vår fornuft/rasjonelle evne til å stille spørsmål stadig vekk for å bli klokere på vår egen tro, oss selv og alt som omgir oss. Det er fire kilder til å finne fram til hva som er sant, ifølge bahá'í-skriftene, og alle bør brukes parallellt. Det er intellektet, sansene, intuisjonen og de hellige skriftene. Hellige skrifter er for eksempel Bibelen, Koranen og i sin nyeste form; bahá'í-skriftene.

Konklusjon; bahá'í-troen er for både hjerte og hode.

Er bahá'í-troen den mest moderne religionen?

Du kan kalle den både moderne og avansert. Bahá'í-skriftene byr på relevante bidrag til høyst ulike emner som økonomi, etikk, miljø, samliv, utdanning, barneoppdragelse, menneskerettigheter, globalisering, likestilling, konfliktløsning, helse. Bahá'i-skriftene er også en rik kilde til åndelig fordypning. (Se for eksempel bønnene og de hellige skriftene på nett-sidene her.)

Hvordan blir du bahá'í?

Du kan registrere deg som bahá'í etter at du er blitt 15 år.

Hva kreves for å bli bahá'í?

Det eneste er at du tror at Bahá'u'lláh er Guds profet og at du vil følge hans lære. Da kan du bli medlem av bahá'í-samfunnet.

Har dere noen dåp?

Nei.

Har dere konfirmasjon?

Nei. Men en del bahá'íer i Norge pleier å ha 15-årsfest som ligner på konfirmasjonsfest for å markere at 15 år er "modenhetsalder".

Ber dere?

Ja.

Hvem ber dere til?

Vi ber som regel til Gud. Noen ganger ber vi også til Báb, Bahá'u'lláh og 'Abdu'l-Bahá.

Faster dere?

Ja. Vi faster fra 2. til 21. mars (startdato kan variere med 1-2 dager hvert år) for å utvikle oss åndelig.

Har dere kremasjon eller begravelse?

Begravelse.

Hvor blir dere begravet?

På kirkegårder.

Hvordan er et bahá'í-bryllup?

Bahá'í-bryllup er offisielt anerkjent i Norge. Det som er obligatorisk i en bahá'í-vielse er at begge gjentar løftet "Sannelig, vi vil alle holde fast ved Guds vilje." Utover det kan paret velge musikk og lesning etter eget ønske.

Tror dere på reinkarnasjon?

Bahá'í-skriftene sier at sjelen utvikler seg og lever i ulike verdener, men sjelen kommer ikke tilbake til denne verden.

Har dere kirker?

Nei, men vi har templer som også blir kalt Tilbedelsens Hus eller Mashriqu’l-Adhkárer.

Er det bahá'í-tempel i Norge?

Nei, men vi har en tempeltomt ved Gardermoen.

Har dere en Bibel?

Ja, men det er ikke bare én bok, men mange.

Kan bahá'í-ungdommer drive med fotball, riding, dans og slik?

Ja.

Hva skjer med bahá'íer som ikke vil være bahá'í lenger?

De ber om å bli utmeldt av bahá'í-samfunnet.

Må ungdommer som har vokst opp i en bahá'í-familie bli bahá'íer?

Nei.

Finnes det egne bahá'i-salmer?

Vi kaller det ikke salmer, men det er mange sanger som er laget av bahá'íer. Musikk har en viktig plass også i bahá'í-samfunnet.

Feirer dere jul?

Bahá'í-troen har ikke jul som høytid, men en del bahá'íer i Norge feirer jul av respekt for familie som ikke er bahá'íer.

Bahá'’íer som vil gi gaver til hverandre, har også en god anledning til dette i det bahá'’íene kaller Ayyám-i-Há. Det er ”innskutte dager” i månedskiftet februar, mars, enten fire eller fem dager. Disse dagene gjør at bahá'’í-kalenderen med 19 måneder a 19 dager (= 361 dager) blir til et solår.

Ayyám-i-Ha er en periode med feiring, veldedighet, gjestfrihet og gaver.

Har dere egne høytidsdager?

Vi har en rekke høytidsdager, i alt ni. Den største feiringen er ridvan, en feiring i månedskiftet april-mai til minne om den tiden Bahá'ú'lláh erklærte at han var en Guds profet.

Får dere fri på bahá'í-helligdagene?

Ja, på noen av dagene. I arbeidslivet gjelder regelen at en kan få fri på to dager med lønn.

Tror dere at alle folk i verden blir bahá'íer?

Ikke alle. Men vi tror at det blir flere og flere og at bahá'í-religionen vil ha stor innflytelse på framtida. Hvis bahá'í-troen vokser like fort som den har gjort de siste årene så vil det være over 80 millioner bahá'íer om 20 år.

Hvor er verdenssenteret deres?

I Haifa, Israel.

Er det noe senter i Norge?

Det nasjonale bahá'í-senteret i Norge ligger i Holmenkollveien i Oslo. Enkelte lokale bahá'í-samfunn har egne sentre.

Har dere mange hemmelige møter?

Det er ingenting som er hemmelig eller tabu i bahá'í-troen. Det eneste som kan virke hemmelig er 19.dagsfestene våre som bare er for bahá'íer. 19.dagsfestene innleder hver bahá'í-måned og består av bønn og meditasjon, rådslagning som gir alle medlemmer mulighet til å bidra med aktuelle synspunkter og sosialt samvær.

Hvor får dere penger fra?

Bare bahá'íer kan gi penger og det er frivillig hvor mye hver enkelt vil bidra med. Vi kan ikke ta imot penger fra andre. Eneste unntak er pengestøtte til sosiale prosjekter.

Har dere prester?

Nei. Alle bahá'íer har like mye å si. Det som skal bestemmes blir bestemt av demokratisk valgte råd. Rådene kalles Lokalt Åndelig Råd (som finnes i alle kommuner hvor det er minst ni voksne bahá'íer), Nasjonalt Åndelig Råd og ett internasjonalt råd som kalles Det Universelle Rettferdighetens Hus.

Er det en egen ungdomsorganisasjon?

Ja. De har egne aktiviteter med seminarer, kurs, egen danse- og teatergruppe etc. Bahá'í-ungdommer har spesielt god kontakt på kryss av landegrensene og har en rekke internasjonale aktiviteter.

Må bahá'í-ungdommer være aktive?

Det er helt opp til den enkelte hva de vil gjøre. Noen nøyer seg med å være litt med. Andre er med på masse. Det er også populært å ta ett år fri fra studier etter videregående skole for å jobbe i et sosial-økonomisk prosjekt som drives i regi av bahá'í-samfunnet et eller annet sted i verden eller ved Verdenssenteret i Haifa hvor det jobber over 200 ungdommer fra mange land. I de senere år er det også blitt vanlig at ungdom dedikerer ett til to år av sitt liv for å gjøre tjeneste på full- eller deltid her i Norge.

Nasjonalt Åndelig Råd