Arenaer for rådslagning

Arenaer for rådslagning

Bahá’u’lláh slår fast:

Rådslagning skjenker større oppmerksomhet og forvandler gjetning til visshet. Den er et skinnende lys som fører an og viser vei i en mørk verden. For alle ting finnes der og vil fortsette å finnes et fullkommenhetens og modenhetens stade. Det modne stade for forstandens gave gjøres åpenbart gjennom rådslagning.

Oppriktig, rolig og hjertelig rådslagning er avgjørende for suksess i ethvert kollektivt foretagende. Det har en helt sentral plass i bahá’í-institusjonene og er et kjennetegn på hvordan den bahá'í-administrative orden fungerer. Hensikten med en slik rådslagning er ikke bare å danne rammeverket for de kollektive beslutninger - hvor viktig det enn måtte være. Det er et middel til å harmonisere synspunkter, fremme enhet blant medlemmene av samfunnet, styrke båndene av tillit og kjærlighet mellom individer og institusjoner; og det gir rom for nye innsikter i komplekse emner som legges frem og som undersøkes objektivt og saklig. Rådslagningen tjener også til å fremme systematisk handling, opprettholde fokus blant deltakerne på en gitt handlingsstrategi  og tillate ulike perspektiver å komplementere gruppens forståelse av emnet som foreligger, og leder fremgangen av beslektede aktiviteter. I denne sammenheng er rådslagning en essensiell komponent i den læringsformen som bahá'í-samfunnet benytter i et vidt felt av oppgaver.

Effektiv rådslagning, som hverken tillater konfrontasjon og argumentasjon, eller påtvungne synspunkter eller planer, er sentralt for hvordan Lokale og Nasjonale Åndelige Råd fungerer. Likevel blir rådslagningsprinsippene anvendt med varierende grader av formalitet, i ulike sammenhenger:  i institusjoner og administrative organer; i familier; mellom institusjonene og samfunnet; blant deltakerne i sosiale prosjekter, og - i økende grad - blant individer og organer som arbeider på det lokale nivå for å koordinere bahá'í-samfunnets bidrag til å forbedre samfunnet.

Det Universelle Rettferdighetens Hus har skrevet:

... bahá’í-rådslagning skal skje med den ytterste kjærlighet, oppriktighet og enhet. Deltagerne må komme sammen i en holdning preget av andakt idet de søker bistand fra herlighetens rike, gir fritt uttrykk for sine tanker, oppgir all tilknytning til egne meninger og tar de øvriges synspunkter opp til ærlig og grundig overveielse i en bestrebelse på å komme frem til enighet. ‘Abdu’l-Bahá råder oss til at dersom man i beslutningsprosessen finner at diskusjonen trekker i langdrag eller gir opphav til ordstrid, bør rådslagningen utsettes og fortsettes på en gunstigere tid. Vær forvisset om når dere deltar i bahá’í-rådslagning i familier eller i små grupper, vil deres oppriktige bestrebelser på å følge disse prinsippene, ved Paktens kraft og med guddommelig bistand, sette dere i stand til å løse et stort flertall av de saker som dere står overfor. Man må selvsagt huske at hensikten med rådslagning ikke alltid trenger å væreå komme frem til en bestemt eller endelig beslutning. Ofte kan målet være ganske enkelt å utveksle synspunkter for å bidra til å klargjøre en bestemt sak eller å nå frem til en felles visjon.

I tillegg til innholdet på denne siden, kan man finne henvisninger til bahá'í rådslagning flere steder på denne nettsiden. Det kan være spesielt interessant å se på utdypningen av egenskaper og holdninger - bønnlig holdning, ydmykhet, løsrivelse og tålmodighet, for å nevne noen av dem - hos deltakerne i bahá'í rådslagning, som finnes i artikkelen om Det Lokale Åndelige Råd under Hva bahá'íer tror på-delen av nettsiden, og dessuten en beskrivelse av rådslagningens sentrale rolle for bahá'í samfunnsliv i Del III i ”Løftet om verdensfred” i emnesamlingen om Universell fred.

Nasjonalt Åndelig Råd