Sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet

Sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet

Sannferdighet og pålitelighet innebærer mye mer enn ikke å lyve. De innebærer den overordnede kapasiteten til å skjelne, verdsette og ivareta selve sannheten. Uten disse åndelige egenskapene vil hverken individets eller samfunnets fremgang være mulig. Rettferdighet er sentralt for å legge grunnlaget for harmoni på alle nivåer i samfunnet. Det setter en standard som individets oppførsel og kollektive bestrebelser blir bedømt etter. En forutsetning for å leve et liv i tjeneste for menneskeheten innebærer da en vedvarende bestrebelse på å utvikle sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet, og sikre at de alltid preger tanke og handling.

Vi bønnfaller ham – opphøyet være han – om å hjelpe enhver til å bli essensen av sannferdighet og til å nærme seg ham.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
De dyder og egenskaper som har med Gud å gjøre, er alle synlige og åpenbare og er nevnt og beskrevet i alle de himmelske bøker. Blant dem er pålitelighet, sannferdighet, renhet i hjertet under samtale med Gud, overbærenhet, resignasjon i hva som helst den allmektige har bestemt, tilfredshet med de ting hans vilje har besørget, tålmodighet – nei, takknemlighet – midt i prøvelser, og fullstendig tillit til ham under alle forhold. Disse er blant de høyeste og mest rosverdige av alle gjerninger, slik Gud ser det.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, CXXXIV
Pålitelighet er den største portal som fører til ro og sikkerhet for folket. I sannhet, stabiliteten i ethvert anliggende har vært og er avhengig av den. Alle styrkens, storhetens og rikdommens riker opplyses av dens lys.
Tablets of Bahá'u’lláh, Tarázát
Sannferdighet er grunnlaget for alle menneskelige dyder. I alle Guds verdener er det umulig for noen sjel å ha fremgang og lykkes uten sannferdighet. Når denne hellige egenskap har fått sin plass i mennesket, vil alle guddommelige kvaliteter også erverves.
‘Abdu’l-Bahá, sitert i The Advent of Divine Justice
Sannferdighet, oppriktighet og integritet er egenskaper hos den rettferdige og er den renes kjennetegn. Blant egenskaper er sannferdighet den fremste, for den innbefatter alle andre dyder. En sannferdig person vil være beskyttet mot alle moralske plager, vil vike tilbake for enhver ond gjerning og bli bevart fra enhver ondsinnet handling, siden alle laster og misgjerninger er selve motsetningen til sannferdighet, og et sannferdig menneske vil nære fullstendig avsky for dem alle.
‘Abdu’l-Bahá, fra en tavle oversatt fra persisk
O ÅNDENS SØNN! Høyest av alt elsker Jeg rettferdighet; vend deg ikke bort fra den hvis du søker Meg, og forsøm den ikke, så Jeg kan ha tillit til deg. Ved dens hjelp skal du se med dine egne øyne og ikke gjennom andres øyne, og få visshet ved din egen kunnskap og ikke gjennom din nestes kunnskap. La ditt hjerte dvele ved dette – hvorledes du bør være. Sannelig, rettferdighet er Min gave til deg og tegnet på Min kjærlige omsorg. Vend derfor ditt blikk mot rettferdigheten.
Bahá’u’lláh, De Skjulte Ord, Arabisk, nr 2
Intet lys kan lignes med lyset av rettferdighet. Opprettelsen av orden i verden og ro blant nasjonene avhenger av den.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
Menneskenes lys er rettferdighet. Slukk det ikke med undertrykkelsens og tyranniets motbør. Hensikten med rettferdighet er at det skal oppstå enhet mellom menneskene. Den guddommelige visdoms osean bruser i dette opphøyede ord, mens verdens bøker ikke kan romme dets indre betydning.
Tablets of Bahá'u’lláh, Kalimát-i-Firdawsíyyih
Det kan overhode ikke være noen tvil om at hvis rettferdighetens dagstjerne, som har vært skjult av tyranniets skyer, skulle få utgyte sitt lys over menneskene, ville jordens utseende bli fullstendig forvandlet.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, CXII
Nasjonalt Åndelig Råd