Et andaktsfylt liv

Priset være Gud, ditt hjerte er beskjeftiget med å ihukomme Gud, din sjel er fylt av glede ved nyheten om Guds komme og du er oppslukt av bønn. Bønnens tilstand er den beste av alle tilstander…
— ‘Abdu’l-Bahá

Tjeneste og tilbedelse er i sentrum for samfunnslivet som bahá'íer overalt i verden forsøker å skape. De er to atskilte, men også uatskillelige elementer som driver samfunnslivet fremover. 'Abdu'l-Baha skriver at: “Suksess og fremgang avhenger av tjeneste for og tilbedelse av Gud”.

Bønn er sentralt for et bahá'í-liv, enten det gjelder på nivå av individ, samfunn eller institusjoner. Bahá'íer vender sine hjerter i bønn til Gud flere ganger gjennom en dag - bønnfaller om hans hjelp, ber til ham på vegne av sine kjære, uttrykker lovprisning og takknemlighet, og søker guddommelige bekreftelser og veiledning. Dessuten er det slik at rådslagningsmøter og samlinger der vennene har kommet sammen for gjøre et eller annet slags prosjekt, vanligvis begynner og avsluttes med bønn.

Bahá'íer holder også samlinger, der vennene, bahá'íer og andre forenes i bønn, ofte i hverandres hjem. Slike andaktsmøter tjener til å vekke åndelig mottakelighet hos deltakerne, og sammen med de tjenestehandlinger de utfører, fremmer det et mønster for samfunnsliv som er inngitt en ånd av tilbedelse og fokuserer på oppnåelse av åndelig og materiell velferd.

Samspillet mellom tilbedelse og tjeneste finner sitt uttrykk i institusjonen Mashriqu’l-Adhkár. Bygningskomplekset består av en sentral bygning, gjerne kalt bahá’í-tempel, som utgjør sentrum for tilbedelse i et geografisk område. Omkringliggende bygninger er viet tilbud om utdannelse, helsehjelp og andre tjenester som har med samfunnets sosiale og økonomiske utvikling å gjøre. Skjønt det bare er noen få Mashriqu’l-Adhkár i verden i dag, blir de første frø for deres senere etablering plantet i et økende antall samfunn. I fremtiden vil hvert lokalsamfunn nyte godt av å ha et slikt bygningskompleks.

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd