5. Å bidra til en fremadskridende sivilisasjon

5

Å BIDRA TIL EN FREMADSKRIDENDE SIVILISASJON

Les følgende tekst i storgruppen.

            Tekstene dere har diskutert så langt har hatt som formål å hjelpe dere til å tenke gjennom noen aspekter av livet til en generasjon av ungdommer som er våkne for Bahá'u'lláhs visjon for et nytt samfunn. Før vi fortsetter med å studere den siste teksten, vil det være nyttig for dere å dele hvordan deres egen forståelse har økt.

            De samfunnsbyggende anstrengelsene til bahá'íene og deres venner er mer enn bare gode sosiale prosjekter fra uselviske individer. De bygger på troen om at menneskeheten lever på et veldig spesielt tidspunkt i sin historie. I sin utvikling har menneskeheten passert gjennom stadier som kan sammenlignes med barndomstid og ungdomstid og står nå ved begynnelsen av sin modenhetstid. To uadskillelige prosesser, en med oppløsning og en med integrasjon, beveger seg fremover. Prosessen med oppløsning er synlig i vold, krig og korrupsjon som sammenfaller med sammenbruddet av en utdatert orden som nå er ute av stand til å håndtere behovene i en verden som modnes. Det forårsaker stor forvirring og lidelse, men bidrar også til å fjerne hindringer for enhet mellom mennesker. Prosessen med integrasjon har tilknytning til åndelige krefter som ble frigjort ved Bahá'u'lláhs komme. På den ene side påvirker disse kreftene et økende antall mennesker over alt til å arbeide for enhet og fremgang. På den annen side omformer de gradvis samfunnet gjennom de bevisste anstrengelsene til bahá'íene og deres venner.

            Målet for både prosessen med oppløsning og integrasjon er skapelsen av en verdenssivilisasjon som ingen noen gang har sett maken til. Deres endelige mål er utviklingen av en forenet og fredelig verden, et globalt samfunn som er utviklet både åndelig og materielt.

'Abdu'l-Bahá sier:

Materiell sivilisasjon er å liknes med en lampe, mens åndelig sivilisasjon er som lyset i den lampen. Hvis materiell og åndelig sivilisasjon ble forenet, da ville vi ha lyset og lampen sammen, og resultatet ville være perfekt.[26]

            Målet med å bygge en ny sivilisasjon krever en fullstendig forvandling av måten samfunnet er organisert på og også individenes fremferd og oppførsel. I denne forbindelse har Bahá'u'lláhs lære som mål "å skape en forvandling av hele menneskehetens karakter. . . en forvandling som skal manifestere seg både utad og innad, og som skal påvirke både dens indre liv og ytre forhold"[27].

            Helt grunnleggende for samfunnsbyggingen blir da å akseptere at alle folkeslag i verden, og sannelig i ethvert samfunn, er ett. Anerkjennelsen av denne dyptgripende sannhet får mange følger for livet til et samfunn og storsamfunnet som helhet. På denne dag har alle mennesker i verden mottatt et likt mål av gunst og nåde fra den ene sanne Gud, og i all sin mangfoldighet deler de retten og plikten til å bidra til å skape en ny verden. Når forholdene mellom medlemmene av et samfunn, og mellom dem og institusjonene, er preget av kjærlighet og rettferdighet, vil alle bli gitt muligheten til å bruke sine gudgivne egenskaper til å fremme sosial velferd. Når åndelig og vitenskapelig kunnskap er tilgjengelig for alle, kan medlemmer av samfunnet sammen lære seg å anvende den i sine kollektive liv. Dette har betydning for bahá'íenes bestrebelser for samfunnsbygging som er blitt diskutert i de foregående tekstene, og som nå intensiveres i mange områder, nabolag og landsbyer over hele kloden. Den kulturendringen som de fremmer er bevis på hvordan et nytt samfunn vokser frem fra innsatsen til et voksende antall mennesker som anvender Guds lære for denne dag på samfunnslivet i et voksende antall samfunn.

            Det har også stor betydning for livet til et individ som lengter etter å bidra til å fremme utviklingen av sivilisasjonen. En person streber etter å tilegne seg kvalitetene, holdningene og evnene til en effektiv bidragsyter for fremskritt, og fyller de ulike sidene av sitt liv - utdannelse, arbeid, ekteskap, familieliv – med en sterk følelse av misjon. Et slikt individ gjør enhver anstrengelse for å innordne seg etter troens høye idealer. Det å lære seg å unngå fordommer av enhver art, å oppfylle den høye standard for ærbarhet, og å vise rettskaffenhet i alt samkvem med andre, gjør et individ til en effektiv medspiller i bestrebelsene på å endre samfunnet. Ved "bestrebelser på å oppnå personlig vekst og å opprettholde bahá'í-idealer"[28], blir man innlemmet i et formålstjenlig samfunn , et miljø der sann enhet driver venner i alle aldre til å hjelpe hverandre til å tilegne seg høyere og høyere nivåer av åndelig, moralsk og intellektuell utmerkelse.

            I dette perspektiv vil da en som er bevisst på potensialet for å skape verden på nytt, som Bahá'u'lláhs budskap fremholder, uten tvil finne stor glede i å viderebringe dets inspirasjon til verdens folk, og sette dem i stand til å reise seg for å oppfylle sin plikt som bevisste byggere av en ny sivilisasjon.

Etter å ha diskutert kort tankene i hvert avsnitt, del dere opp i små grupper og drøft følgende spørsmål.

            Bestrebelser kan gjøres på mange felter der folk lærer å anvende Bahá'u'lláhs lære for å bidra til å bygge en ny sivilisasjon. Spørsmålene nedenfor vil hjelpe dere til å reflektere over forbindelsen mellom sivilisasjonsbygging og arbeid og utdannelse, ekteskap og familie, og det lokale samfunn.

Hver gruppe kan drøfte ett av spørsmålene nedenfor.

a. Utdannelse, tilegnelse av kunnskap og arbeid er grunnleggende for ens bidrag til sivilisasjonsbygging. Hvordan kan unge mennesker under ulike sosiale forhold forsikre seg om at de får den mest mulig effektive utdannelse? Hvordan kan ens arbeid og yrke tjene som et middel til å bidra til sivilisasjonsbygging? Hva vil kunne gjøre det til en hindring?

b. Hvordan kan unge mennesker forberede seg godt for ekteskap og for familier som vil kunne bidra meningsfullt til å skape et nytt samfunn?

c. Beskriv naturen til et lokalsamfunn som er i stand til å hjelpe sine medlemmer til å utvikle kvalitetene og evnene til sanne sivilisasjonsbyggere. Hvilke samhandlinger mellom innbyggerne i et slikt samfunn, og med deres institusjoner, ville bidra til å øke unge menneskers forpliktelser til for eksempel å leve et rent og ærbart liv?

d. Å bygge en ny sivilisasjon vil kreve mange århundrer med hardt arbeid. For å bygge et sterkt fundament, er det helt avgjørende at et stort antall ungdommer deltar. Hvordan kan ungdommer, som så mye av arbeidet med å bygge en ny verden hviler på, effektivt støtte hverandre for å oppnå fremgang i alle de forskjellige sidene av sine liv?

 

Kilder:

[26] ʻAbdu'l-Bahá, The promulgation of Universal Peace, avsnitt 2

[27] Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Íqán, avsnitt 270. Sitert i ridván-budskap 2010 § 25

[28] Brev datert 19. april 2013 skrevet på vegne av Det Universelle Rettferdighetens Hus til tre individer.

Last ned hele teksten i .doc-format her.

Nasjonalt Åndelig Råd