Foreldre

Foreldre

Det anstår seg for tjeneren etter hver bønn å trygle Gud om å skjenke hans foreldre sin miskunn og tilgivelse. Dermed vil Guds kallen oppløftes: “Tusen ganger tusen det du har bedt om for dine foreldre, skal din belønning bli!”
—Báb

 

 

Jeg ber om din tilgivelse, o min Gud,
og bønnfaller om forlatelse slik du ønsker at dine tjenere skal henvende seg til deg. Jeg ber deg om å tvette bort våre synder som det anstår din høyhet, og om å tilgi meg, mine foreldre og dem du anser for å ha trådt inn i din kjærlighets bolig på et vis som er ditt transcendente overherredømme verdig og sømmer seg vel for din himmelske makts herlighet.
O min Gud! Du har inspirert min sjel til å påkalle deg, og var det ikke for deg, ville jeg ikke kalle på deg. Høylovet og forherliget er du; jeg priser deg, for du åpenbarte deg for meg, og jeg ber deg tilgi meg siden jeg har forsømt min plikt til å kjenne deg og har unnlatt å vandre på din kjærlighets sti.

—Báb

 

 

O Herre!
I denne aller største religionsordning godtar du barns forbønn for foreldrene. Dette er en av de spesielle, uendelige gaver i denne religionsordning. Godta derfor, o du gode Herre, anmodningen fra denne din tjener ved din enhets terskel, og nedsenk hans far i din nådes osean, for denne sønn har reist seg for å tjene deg og bestreber seg stadig på din kjærlighets sti. Sannelig, du er giveren, forlateren og den gode!

— 'Abdu’'l-Bahá