Nytt masterprogram for religions- og livssynsledere

Et nytt masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ble lansert ved Universitetet i Oslo (UiO) i nærvær av kronprins Haakon og utdanningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mandag 11. mars.

Kronprins Haakon flankert av Britt Strandlie Thoresen, styreleder i STL, Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og utdanningsminister Iselin Nybø.

Kronprins Haakon flankert av Britt Strandlie Thoresen, styreleder i STL, Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og utdanningsminister Iselin Nybø.

-Det var en banebrytende start på det nye masterprogrammet, sier Britt Strandlie Thoresen, bahá’í og styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL), organisasjonen som har vært en pådriver for utdanningstilbudet som nå er blitt til virkelighet ved Det teologiske fakultetet ved UiO.  

Masterprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen, og gi tros- og livssynsledere økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet. 

Masterstudiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

 Etter integreringsforliket bevilget Stortinget i desember 2017 midler til å etablere en fleksibel utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn. Første resultat av bevilgningen er altså det nye masterprogrammet i Lederskap, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

 Andre del av konferansen mandag ble innledet med en panelsamtale bestående av representanter for STLs medlemssamfunn. Atle Sommerfeldt, som er biskop i Borg bispedømme, representerte Den norske kirke. Hans Rossiné, representerte Den katolske kirke i Norge. Egil Lothe deltok på vegne av Buddhistforbundet, Senaid Kobilica på vegne av Muslimsk Dialognettverk Norge og Trond Enger representerte Human-Etisk Forbund.

Alle var svært optimistiske og forventningsfulle til det nye studietilbudet, men Atle Sommerfeldt hadde visse reservasjoner. Han var bekymret for at det skulle utvikles en slags «chaplaincy-religion», hvor det ble tatt for gitt at om man har denne utdanningen så kan man betjene eksempelvis sjelsorgbehovene til brukere fra helt andre tradisjoner enn ens egen.

Britt.jpg

Etableringen av masterprogrammet forplikter videre, både institusjoner og tros- og livssynssamfunn, skriver Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL og Anne Sender, spesialrådgiver i STL, i et innlegg i Vårt Land: 

«Denne utdanningen av religiøse ledere som TF nå har etablert er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å komme dette viktige skrittet nærmere likebehandling av mennesker med ulik tro eller livssyn. Når universitetet leverer på sitt samfunnsansvar, er det nå opp til institusjonene å ta sitt ansvar. De må sørge for mangfoldskompetanse og mangfoldig tilfang av menneskelige ressurser. 

Tros- og livssynssamfunnene på sin side må ta sitt samfunnsansvar. De må bruke denne muligheten til å skolere sine ledere. Det holder ikke lenger å si at vi ordner det selv, nettopp fordi også mitt tros- eller livssynssamfunn inngår i et mangfoldig samfunn. Det er opp til oss alle sammen, som mennesker med ulik tro eller livssyn, å ta del i denne utdanningen.»

 Kilder:

https://www.trooglivssyn.no/storslagen-lansering-av-nytt-masterprogram-for-religions-og-livssynsledere/

https://www.tf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/apning-les-master.html?fbclid=IwAR0uN7grjWbrmNcG9piB6OvU-Ir29c2_oaVoXuRbjXJyoVhjQeOd3UvAnfc

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751150-ny-master-for-religiose-ledere-et-samfunnsansvar 

https://www.uio.no/studier/program/les-master/index.html

 

 

 

 

Thor Henning