Ungdom

Ungdom

Deg skje lov og ære, o Herre min Gud!
Dette er et prektig ungtre som du har plantet på din kjærlighets enger og pleiet med din høyhets fingre. Du har vannet det fra det evige livs kilde som strømmer fra din enhets hager, og du har latt din milde omsorgs skyer sende dine gunstbevisningers byger ned over det. Det har nå vokst og utviklet seg i ly av dine velsignelser som åpenbares fra daglysningen av din guddomsessens. Det har sprunget ut med blader og blomster, det bugner av frukt ved dine underfulle gavers og foræringers forsyn, og det beveges av den duftende bris som kommer strykende fra din miskunnhets egner.
O Herre! La dette ungtre vokse seg frodig og friskt og blomstre i kraft av den spesielle gavmildhet og gunst som du utøser over det –  for med denne gavmildhet har du utstyrt hellighetens tabernakler i ditt evige rike, og med denne gunst har du prydet enhetens essenser på gjenforeningens marker.
O Herre! Bistå ham ved din styrkende nåde som utgår fra ditt usynlige rike, hjelp ham med slike skarer som er skjult for dine tjeneres øyne, og gi at han kan få godt fotfeste i ditt nærvær. Løs hans tunge for å nevne deg, og gled hans hjerte for å synge din pris. Opplys hans ansikt i ditt rike, gi ham fremgang i egnen foroven, og styrk ham nådigst til tjeneste for din Sak. 
Du er den allmektige, den overmåte herlige, den altformående.

—'Abdu'l-Bahá

 

O du gode Herre!
Fra løsrivelsens horisont har du latt fremstå sjeler som lik den klare måne har spredt sin glans over hjertets og sjelens rike, befridd seg fra egenskapene i tilværelsens verden og ilt hen til udødelighetens rike. Med en dråpe fra din miskunns osean fuktet du jevnlig deres hjerters hager til de ble uforlignelig frodige og fagre. Din guddommelige enhets vellukt ble spredt viden om, utsendte sin liflige ange over den ganske verden og fikk jordens egner til å dufte av parfyme.
Oppreis derfor sjeler, o renhetens ånd, som lik disse hellige vesener vil bli frie og rene, som vil pryde tilværelsens verden med en ny kledning og en underfull drakt, og som vil søke ingen annen enn deg, vandre på ingen annen enn ditt velbehags sti og tale om intet annet enn din Saks mysterier. 
O du gode Herre! Gi at denne ungdom kan nå hen til det som er de helliges høyeste higen. Utstyr ham med din nådes styrkende vinger – løsrivelsens vinger og guddommelig bistand – slik at han med dem kan sveve inn i din kjærlige omsorgs sfære, bli i stand til å få del i dine himmelske gaver, kan bli et tegn på guddommelig ledelse og et banner for skaren i det høye. Du er den mektige, den sterke, den seende, den hørende.

—'Abdu'l-Bahá

 

O du gode Herre!
Skjenk du nådigst hver av disse ungfugler et himmelsk vingepar og gi dem åndelig kraft, slik at de kan vinge sin flukt gjennom dette grenseløse rom og kan sveve til Abhá-rikets høyder.
O Herre! Styrk disse sarte ungtrær slik at hvert av dem kan bli et fruktbart tre, grønt og frodig. Gjør disse sjeler seierrike ved dine himmelske skarers kraft, slik at de kan evne å sønderknuse villfarelsens og uvitenhetens styrker og utfolde kameratskapets og ledelsens fane blant folk, og at de – lik vårens gjenopplivende luftninger – kan forfriske og anspore menneskesjelenes trær og som forårets byger gjøre egnens marker grønne og fruktbare.
Du er den mektige og sterke; du er giveren og den allkjærlige.

—'Abdu'’l-Bahá

 

O Herre!
Gjør denne yngling strålende, og skjenk denne arme skapning dine milde gaver. Forlen ham med kunnskap, gi ham økt styrke ved hvert morgengry og beskytt ham i din forvarings vern, slik at han kan bli utfridd fra villfarelse, kan vie seg til å tjene din Sak, kan vise vei for de egensindige, lede de ulykkelige, befri de fangne og vekke de likegyldige, så alle kan velsignes med din ihukommelse og lovprisning. Du er den mektige og den sterke.

—'Abdu'’l-Bahá