Åndelig vekst

Åndelig vekst

Av din evighets mildt angende strømmer
gi meg å drikke, o min Gud, og av fruktene på din tilværelses tre gjør meg i stand til å smake, o mitt håp! Av din kjærlighets krystallklare kilder la meg leskes, o min herlighet, og i ly av ditt evige forsyn la meg hvile, o mitt lys! På din nærhets enger, og for ditt åsyn, gjør meg i stand til å ferdes, o min elskede, og ved den høyre side av din barmhjertighets trone gi meg en plass, o min lengsel! Fra din gledes duftende briser la et pust stryke hen over meg, o mitt mål, og til høydene i din virkelighets paradis la meg få adgang, o min tilbedte! Til melodiene fra din enhets Due la meg få lytte, o du den strålende, og ved din styrkes og din veldes ånd gi meg nytt liv, o min forsørger! I din kjærlighets ånd la meg forbli standhaftig, o min hjelper, og på ditt velbehags sti gjør mine trinn faste, o min skaper! I din udødelighets hage, og for ditt åsyn, la meg for alltid ha tilhold, o du som er barmhjertig mot meg, og på din herlighets sete grunnfest meg, o du som er min besitter! Til din miskunnhets himmel løft meg opp, o min livgiver, og til din ledelses sol før meg, o du min dragende kraft! Ved din usynlige ånds åpenbaringer byd meg å være til stede, o du som er mitt opphav og mitt høyeste ønske, og til essensen av duften fra din Skjønnhet, som du vil åpenbare, la meg vende tilbake, o du som er min Gud!
Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den mest opphøyede, den overmåte herlige, den aller høyeste.

—Bahá'’u'’lláh

 

Jeg vet ikke, o min Gud,
hva slags ild du tente i ditt land. Jord kan aldri fordunkle dens glans, ei heller vann slukke dens flamme. Alle verdens folkeslag mangler styrke til å stå imot dens kraft. Storlig velsignet er den som har nærmet seg ilden og hørt dens bulder.
Noen, o min Gud, satte du, ved din styrkende nåde, i stand til å komme den nær, mens du holdt andre tilbake på grunn av det deres hender har forøvet i dine dager. Enhver som har hastet mot den og nådd frem til den, har, i sin iver etter å skue din Skjønnhet, gitt sitt liv på din sti og steget opp til deg, fullstendig løsrevet fra alt annet enn deg.
Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved denne ild som luer og raser i skapningens verden, om å sønderrive de slør som har hindret meg fra å tre frem for din veldes trone og fra å stå ved din inngangs portal. Bestem du for meg, o min Herre, enhver god ting som du sendte ned i din Bok, og tillat meg å ikke forbli langt borte fra din barmhjertighets vern.
Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den allmektige, den mest gavmilde.

—Bahá'’u'’lláh

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bevitner at du fra evighet var opphøyet i din altoverskyggende velde og makt, og at du til evighet vil forbli i din altoverstrålende kraft og herlighet. Ingen i jordens og himmelens riker makter å gjøre ditt forsett til intet; ingen i alle åpenbaringens og skapningens verdener kan beseire deg. På ditt bud gjør du hva du vil, og ved ditt herredømmes kraft hersker du som du behager.
Jeg bønnfaller deg, o du som får dagen til å gry, ved din lampe som du tente med din kjærlighets ild i påsyn av alle som er i himmel og på jord, og hvis flamme du nærer med din visdoms brensel i din skapnings rike, om å gjøre meg til en av dem som har svevet opp i din atmosfære og overgitt sin vilje til din styrelse.
Jeg er idel ynkelighet, o min Herre, og du er den sterkeste, den allmektige. Forbarm deg over meg ved din nåde og rike gunst, og hjelp meg nådigst til å tjene deg og dem som du har kjær. Mektig er du til å gjøre som du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, styrkens, herlighetens og visdommens Gud.

—Bahá'’u'’lláh

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg, ved dine tegn som har omsluttet hele skaperverket, og ved ditt åsyns lys som har opplyst alle som er i himmel og på jord, og ved din barmhjertighet som har overgått alle skapte ting, og ved din nåde som har overstrømmet hele universet, om å sønderrive de slør som stenger meg ute fra deg, slik at jeg kan ile hen til din mektige inspirasjons kilde, og til din åpenbarings og dine mangfoldige gunstbevisningers daggry, og slik at jeg kan bli nedsenket i din nærhets og ditt velbehags osean.
La meg ikke, o min Herre, bli berøvet kunnskapen om deg i dine dager, og avkle meg ikke din ledelses kappe. Gi meg å drikke av den elv som i sannhet er liv, hvis vann har strømmet frem fra det paradis* hvor tronen for ditt navn, den overmåte barmhjertige, ble grunnfestet, slik at mine øyne kan bli åpnet, og mitt ansikt forklaret, og mitt hjerte forvisset, og min sjel opplyst, og mine trinn gjort faste.
Du er den som fra evighet av, ved sin veldes kraft, stod opphøyet over alle ting, og som, ved sin viljes virke, var i stand til å forordne alle ting. Intet som helst, hverken i din himmel eller på din jord, kan hindre deg i ditt forsett. Forbarm deg så over meg, o min Herre, ved ditt nådige forsyn og høysinn, og gi meg å lytte til de liflige melodier fra fuglene som synger din pris mellom grenene på din enhets tre.
Du er den store giver, den evig tilgivende, den mest medlidende.

—Bahá'’u'’lláh

* Riḍván.

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn som i hver en dråpe har bragt din miskunns og barmhjertighets oseaner til å bruse og i hvert atom fått dine gavmilde velsignelser og gunstbevisninger til å skinne – jeg bønnfaller deg om å pryde hver sjel med din kjærlighets smykke, så det på denne jord ikke skal være noen tilbake som ikke har vendt seg hen mot deg eller unnlatt å løsrive seg fra alt uten deg.
Du har sannelig, o min Gud, latt ham som er manifestasjonen av deg selv, bli hjemsøkt av all slags motgang så dine tjenere kan stige til din nådige gunsts høye tinde og oppnå det som du ved ditt forsyn og din miskunn har forordnet for dem i din ugjenkallelige befalings tavler. Din veldes herlighet vitner for meg! Om de hver en stund i sitt liv skulle gi seg selv som et offer på din sti, ville de likevel kun ha utrettet lite sammenlignet med de mangfoldige gaver skjenket dem av deg.
Unn dem derfor, bønnfaller jeg deg, at deres hjerter kan bøye seg mot deg, og at de kan ha ansiktet vendt i retning av ditt velbehag. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, den utilgjengelige, den overmåte herlige, den evig tilgivende.
Nedlat deg derfor, o min Gud, til å anta fra din tjener de ting han har fremvist i sin kjærlighet til deg. Styrk ham derfor, så han kan klynge seg til ditt mest opphøyede Ord og løse tungen for å synge din pris, og la ham få henfare til slike av ditt folk som er deg nær. Du er den som i ditt grep har herredømmet over alle ting.  Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den uhemmede.

—Bahá'’u'’lláh

 

Lovet være du, o min Gud!
Jeg er en av dine tjenere, som har trodd på deg og på dine tegn. Du ser hvordan jeg har vendt meg mot din barmhjertighets dør og rettet blikket mot din miskunn. Jeg bønnfaller deg, ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å åpne dine gavers porter for mitt ansikt. Hjelp meg derfor til å gjøre det som er godt, o du som er besitteren av alle navn og egenskaper!
Jeg er fattig, o min Herre, og du er den rike. Jeg har vendt mitt ansikt mot deg, og løsrevet meg fra alt uten deg. Berøv meg ikke, bønnfaller jeg deg, din kjærlige barmhjertighets milde vinder, og hold ikke tilbake fra meg det som du forordnet for de utvalgte blant dine tjenere.
Fjern sløret fra mine øyne, o min Herre, slik at jeg kan erkjenne hva du har ønsket for dine skapninger og oppdage åpenbaringene av din allmektige kraft i alt som er frembragt ved dine henders gjerning. Henrykk min sjel, o min Herre, med dine overmåte mektige tegn, og dra meg opp av mine fordervede og onde begjærs dyp. Skriv så ned for meg det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Mektig er du til å gjøre hva deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, hvis hjelp søkes av alle mennesker.
Jeg takker deg, o min Herre, for at du har vekket meg opp av min søvn, og ansporet meg til dåd, og i meg har skapt ønsket om å fatte det som de fleste av dine tjenere ikke har evnet å forstå. Gjør meg derfor, o min Herre, i stand til å skue, av kjærlighet til deg og for ditt velbehags skyld, hva du enn har ønsket. Du er den hvis veldes og herredømmes kraft alle ting vitner om.
Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den velgjørende.

—Bahá'’u'’lláh

 

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud!
Du er den som alle ting tilber og som ikke tilber noen, som er Herre over alle ting og ikke er noens tjener, som har kunnskap om alle ting og ikke kjennes av noen. Du ønsket å gjøre deg kjent for menneskene; ved et ord fra din munn frembragte du derfor skaperverket og gav universet form. Der er ingen annen Gud enn deg, formeren, skaperen, den allmektige, den sterkeste.
Jeg bønnfaller deg, ved nettopp dette ord som har strålt frem over din viljes horisont, om å gjøre meg i stand til å drikke i dype drag av det levende vann hvormed du har opplivet dine utvalgtes hjerter og forfrisket sjelene hos dem som elsker deg, slik at jeg til alle tider og under alle forhold helt kan vende mitt ansikt mot deg.
Du er maktens, herlighetens og gavmildhetens Gud. Ingen Gud er der utenom deg, den høyeste hersker, den overmåte herlige, den allvitende.

—Bahá'’u'’lláh

 

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud,
hvorved trærne i din åpenbarings hage er blitt kledd i grønt og bragt til å bære hellighetens frukter i denne vår da dine gunstbevisningers og velsignelsers sødmefylte dufter er blitt ført hen over alle ting og har fått dem til å frembringe hva som enn var blitt forutbestemt for dem i din ugjenkallelige forordnings rike og ditt uforanderlige forsetts himmel. Jeg bønnfaller deg ved dette selvsamme navn om ikke å la meg være langt borte fra din hellighets kongesete, eller utelukket fra din enhets opphøyede helligdom.
Tenn derfor, o min Gud, din kjærlighets ild i mitt bryst, slik at dens flamme kan brenne opp alt annet enn min ihukommelse av deg, slik at ethvert spor av fordervet attrå i meg fullstendig kan utslettes, og slik at intet må bli tilbake uten lovprisningen av ditt overopphøyede og overmåte herlige vesen. Dette er min sterkeste lengsel, mitt brennende ønske, o du som styrer alle ting, og som har hele skapningens rike i din hånd. Du gjør sannelig hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den allmektige, den overmåte herlige, den evig tilgivende.

—Bahá'’u'’lláh

 

O min Gud, gavmildhetens og barmhjertighetens Gud!
Du er den Konge ved hvis bydende ord hele skaperverket er blitt frembragt; og du er den overmåte gavmilde hvis tjeneres gjerninger aldri har hindret ham fra å gi uttrykk for sin nåde, ei heller fra å åpenbare sin gavmildhet.
Tillat denne tjener, bønnfaller jeg deg, å nå frem til det som er kilden til frelse for ham i enhver verden av dine verdener. Du er sannelig den allmektige, den sterkeste, den allvitende, den allvise.

—Bahá'’u'’lláh

 

O min Herre!
La meg næres av din Skjønnhet, la meg leskes av ditt nærvær, la ditt velbehag være mitt håp og min gjerning å lovprise deg! La min ihukommelse av deg være min ledsager, og ditt herredømmes kraft min hjelper, og din bolig mitt hjem, og mitt bosted det sete du har helliggjort fra de begrensninger som er pålagt dem som er lukket ute fra deg som ved et slør.
Du er i sannhet den allmektige, den overmåte herlige, den sterkeste.

—Bahá'’u'’lláh

 

Priset være ditt navn, o Herre min Gud!
Du ser hvordan jeg har vendt meg mot deg, og rettet blikket hen mot din nåde og dine gaver. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn hvorved du gjorde det mulig for alle dem som har anerkjent din enhet å nyte din barmhjertighets vin, og mulig for alle slike som har nærmet seg deg å drikke i dype drag av din miskunnhets levende vann, om å fri meg fullstendig for alle fåfengte forestillinger og vende min hu til din nåde, o du som er alle menneskers Herre.
Hjelp meg nådigst, o min Gud, i dagene for din Saks manifestasjon og din åpenbarings daggry, å sønderrive de slør som har hindret meg fra å anerkjenne deg og fra å nedsenke meg i din kunnskaps osean. Hold du meg med din styrkes hender, og gi at jeg kan bli så henført av de sødmefylte melodier fra din enhets Due at jeg i hele skaperverket ikke lenger vil se noe åsyn uten ditt åsyn, o du mine lengslers mål, og i den synlige verden ikke vil finne noe annet enn din veldes tegn, o du som er barmhjertighetens Gud!
Jeg er bare en ussel skapning, o min Herre, og du er den altbesittende, den høyeste; jeg er idel skrøpelighet, og du er den allmektige, og den øverste forordner, både i begynnelsen og enden. Hold ikke tilbake fra meg din åpenbarings dufter, og gjør ikke til intet det håp jeg har satt til de utgytelser som er sendt ned fra dine gavers himmel. Bestem du for meg, o min Gud, det som er godt i denne verden og den kommende verden, og gi meg det som vil være meg til gavn i enhver verden av dine verdener, for jeg vet ikke hva som vil hjelpe eller skade meg. Du, i sannhet, er den allvitende, den allvise.
Ha derfor barmhjertighet, o min Gud, med dine tjenere som drukner midt ute på de onde tilskyndelsers hav, og frels dem ved ditt herredømmes kraft, o du som er alle navns og egenskapers Herre! Du er den som fra evighet av har forordnet det som har behaget deg, og som til evighet vil forbli den samme. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

 

Si: O Gud, min Gud!
Pryd mitt hode med rettferdighetens krone og ikle mitt tempel rettskaffenhetens skrud. Du er i sannhet den som besitter alle gaver og gunstbevisninger.

—Bahá'’u'’lláh

 

Skap i meg et rent hjerte, o min Gud,
og gi meg på ny en rolig samvittighet, o mitt håp! Ved kraftens ånd bestyrk du meg i din Sak, o min høystelskede, og ved din herlighets lys åpenbar for meg din vei, o du mine lengslers mål! Ved din altoverskyggende veldes kraft løft meg opp til din hellighets himmel, o mitt vesens opphav, og gled meg ved din evighets milde vinder, o du som er min Gud! La dine evigvarende melodier ånde ro over meg, o min ledsager, og la ditt urgamle åsyns rikdom fri meg fra alt uten deg, o min Mester, og la budskapet om åpenbaringen av ditt uforgjengelige vesen bringe meg glede, o du som er det mest åpenbare av det åpenbare og det mest skjulte av det skjulte!

—Bahá'’u'’lláh

 

Ære være deg, o min Gud!
En av dine tjenerinner, som har trodd på deg og dine tegn, har trådt inn under skyggen av din enhets tre. Gi henne å drikke, o min Gud— -ved ditt navn, den åpenbare og den skjulte- —av din utsøkte forseglede vin, så den kan føre henne bort fra henne selv og la henne bli din ihukommelse helt og fullt hengiven, fullstendig løst fra alle utenom deg.
Når du nå har åpenbart kunnskapen om deg for henne, o min Herre, så nekt henne ikke din nåde, ved din gavmildhet; og når du nå har kalt henne til deg, så driv henne ikke bort fra deg, ved din gunst. Utstyr henne derfor med det som overgår alt som kan finnes på din jord. Du er sannelig den mest gavmilde, hvis nåde er umåtelig.
Om du skulle forlene en av dine skapninger med det som ville tilsvare jordens og himmelens riker, ville det likevel ikke minske ditt herredømmes umåtelighet med så mye som et atom. Langt større er du enn den store, som mennesker pleier å kalle deg, for en slik tittel er kun ett av dine navn, som alle ble skapt ved at du bare gav din vilje til kjenne.
Der er ingen annen Gud enn deg, styrkens Gud, herlighetens Gud, kunnskapens og visdommens Gud.

—Bahá’'u’'lláh

 

Ære være deg, o min Gud!
Mitt ansikt er vendt mot ditt ansikt, og mitt ansikt er sannelig ditt ansikt, og mitt rop er ditt rop, og min åpenbaring er din åpenbaring, og jeg selv er deg selv, og min Sak er din Sak, og min befaling er din befaling, og min overhøyhet er din overhøyhet, og min herlighet er din herlighet, og min kraft er din kraft.
Jeg bønnfaller deg, o du som former nasjoner og er evighetens Konge, om å verne dine tjenerinner i din kyskhets tabernakel og om å utstryke slike av deres gjerninger som er dine dager uverdige. Rens dem derfor, o min Gud, for all tvil og alle fåfengte forestillinger, og helliggjør dem fra hva som enn måtte være usømmelig for deres slektskap med deg, o du som er navnenes Herre og ytringens kilde. Du er han som har den hele skapnings tøyler i ditt grep.
Ingen Gud er der uten deg, den allmektige, den mest opphøyede, den overmåte herlige, den selvbestående.

Bahá'u'lláh

 

Bestem du for meg, o Herre,
enhver god ting som du har skapt eller kommer til å skape, og beskytt meg mot alskens ondskap som du avskyr fra de ting du har frembragt eller kommer til å frembringe. I sannhet omfatter din kunnskap alle ting. Lovet være du, der er sannelig ingen annen Gud enn deg, og intet i himmelen, på jorden eller i alt som er mellom dem kan noensinne gjøre ditt forsett til intet. Du har visselig makt over alle ting.
Det være langt fra ditt vesens opphøyethet, o min Gud, at noen skulle søke din miskunn eller gunst. Det være langt fra din altoverstrålende herlighet at noen skulle trygle deg om tegnene på dine gaver og din milde barmhjertighet. Altfor opphøyet er du til at noen sjel skulle bønnfalle om at ditt nåderike forsyn og din kjærlige omsorg må åpenbares, og altfor hellig er din herlighet til at noen skulle tigge deg om at dine velsignelser og din himmelske gavmildhet og nåde må utøses. I hele ditt himmelske og jordiske rike, som er forlenet med mangfoldige gunstbevisninger, er du umåtelig forherliget fremfor alt som kunne tilskrives noen egen tilværelse.
Alt jeg utber meg av deg, o min Gud, er at du, før min sjel forlater mitt legeme, setter meg i stand til å vinne ditt velbehag, om det enn skulle forunnes meg et øyeblikk som er mindre enn det ørminste grann av et sennepskorn. For skulle den dra bort mens du er tilfreds med meg, så ville jeg være fri fra enhver bekymring eller vånde; men skulle den fare bort fra meg mens du er utilfreds med meg, da ville ingen god gjerning være til noen nytte, om jeg så hadde gjort dem alle, og hadde jeg vunnet all heder og ære, så ville det ikke tjene til å opphøye meg.
Jeg bønnfaller deg derfor innstendig, o min Gud, om nådigst å skjenke meg ditt velbehag når du bevirker at jeg stiger opp til deg og trer inn i ditt hellige nærvær, siden du fra evighet av har vært den umåtelig gavmilde Gud for folket i ditt rike og de ypperste gavers Herre for alle som bor i din allmakts opphøyede himmel.

—Báb

 

Du er Gud, ingen annen Gud er der enn deg.
Priset og forherliget er du, o Herre min Gud! Du hersker over tilværelsens verden, og din makt gjennomtrenger alle skapte ting. Du holder skapningens rike i ditt grep og skaper i overensstemmelse med ditt velbehag.
All ære være deg, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved slike sjeler som ivrig venter ved din port og ved de hellige vesener som har nådd ditt nærværs kongesete, om å vende din milde medlidenhets blikk mot oss og om å se på oss med ditt kjærlige forsyns øye. La våre sjeler bli oppflammet av din ømme hengivenhets ild, og gi oss å drikke av din gavmildhets levende vann. La oss vedbli standhaftige på din brennende kjærlighets sti, og sett oss i stand til å forbli innenfor din hellighets enemerker. Sannelig, du er giveren, den mest gavmilde, den allvitende, den best underrettede.
Forherliget er du, o min Gud! Jeg påkaller deg ved ditt Største navn hvorved de skjulte hemmeligheter hos Gud, den mest opphøyede, ble åpenbart og alle nasjoners slekter beveget seg henimot troens og visshetens midtpunkt, hvorved dine lysende ord strømmet frem til menneskehetens gjenopplivelse og all kunnskaps kjerne ble åpenbart fra denne gavmildhetens legemliggjørelse. Måtte mitt liv, mitt innerste vesen, min sjel og mitt legeme bli bragt som offer for det støv som er foredlet ved hans fottrinn.
Jeg ber deg inntrengende, o Herre min Gud, ved ditt herligste navn hvorved ditt herredømme er blitt opprettet og tegnene på din makt er blitt åpenbart, og hvorved livets og den hellige henrykkelses oseaner har bølget for å gjenopplive alle dine skapningers hensmuldrende ben og for å inngi lemmene ny kraft hos dem som har sluttet seg til din Sak – jeg ber deg inntrengende om nådigst å forordne for oss det som er godt i denne verden og i den neste, om å gjøre det mulig for oss å oppnå adgang til din barmhjertighets og miskunnhets kongesete og om å tenne gledens og henrykkelsens ild i våre hjerter på en slik måte at alle menneskers hjerter derved kan tiltrekkes.
Sannelig, du er den overmåte sterke, beskytteren, den allmektige, den selvbestående.

—Báb

 

Forherliget være ditt navn, o Herre!
Hos hvem skal jeg finne tilflukt når du i sannhet er min Gud og min elskede? Hos hvem skal jeg søke ly når du er min Herre og min besitter? Og til hvem skal jeg flykte når du i sannhet er min Mester og mitt tilfluktssted? Og hvem skal jeg bønnfalle når du i sannhet er min skatt og min lengsels mål? Og gjennom hvem skal jeg fremføre min bønn til deg når du i sannhet er min sterkeste higen og mitt høyeste ønske? Hvert et håp er gjort til intet unntatt lengselen etter din himmelske nåde, og hver en dør er sperret uten den portal som fører til dine velsignelsers kildevell.
Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved din overmåte strålende glans, for hvis klare lys enhver sjel ydmykt bøyer seg og faller ned i tilbedelse for din skyld – en stråleglans som ved sin utstråling forvandler ild til lys, vekker de døde til live og gjør det vanskelige lett. Jeg trygler deg ved denne store, denne vidunderlige stråleglans og ved din opphøyede myndighets herlighet, o du som er den ubetvingelige styrkes Herre, om å forvandle oss ved din gavmildhet til det som du selv besitter og om å gjøre oss i stand til å bli kilder for ditt lys og om nådigst å forunne oss det som anstår seg ditt altoverskyggende herredømmes velde. For mot deg har jeg løftet mine hender, o Herre, og i deg har jeg funnet beskyttende støtte, o Herre, og deg har jeg underkastet meg, o Herre, og til deg har jeg satt all min lit, o Herre, og av deg blir jeg styrket, o Herre.
Sannelig, der finnes ingen kraft eller styrke uten i deg.

—Báb

 

Forunn meg, o min Gud,
din kjærlighets og ditt velbehags fulle mål, og henrykk våre hjerter ved den dragende makt i ditt strålende lys, o du som er det ypperste bevis og den over all måte forherligede. Send ned over meg, som et tegn på din nåde, dine livgivende briser, dag og natt, o gavmildhetens Herre.
Ingen gjerning har jeg gjort, o min Gud, som gjør meg fortjent til å skue ditt åsyn, og jeg vet for visst at om jeg skulle leve så lenge verden består, så ville jeg ikke evne å utføre noen gjerning som gjør meg denne gunst verdig; for en tjeners stade vil aldri gi adgang til dine hellige enemerker, med mindre din gavmildhet skulle nå meg og din milde barmhjertighet gjennomtrenge meg og din miskunnhet omslutte meg.
All ære være deg, o du utenom hvem der ikke finnes noen annen Gud. Gjør meg nådigst i stand til å stige opp til deg, til å forunnes æren av å bo i din nærhet og til å ha samfunn med deg alene. Ingen annen Gud er der enn deg.
Ja, skulle du ønske å skjenke en tjener velsignelse, så ville du utviske fra hans hjertes rike enhver nevnelse eller tilbøyelighet unntatt din egen nevnelse; og skulle du la ondt times en tjener for det hans hender med urette har forøvet for ditt åsyn, så ville du prøve ham med denne og den neste verdens goder, at han kunne bli opptatt av dem og glemme din ihukommelse.

—Báb

 

O min Gud! O min Gud!
Denne din tjener har gått fremover mot deg, vandrer lidenskapelig i din kjærlighets ørken, betrer din tjenestes sti, ser frem til dine gunstbevisninger, håper på din gavmildhet, setter sin lit til ditt rike og beruses av din gaves vin. O min Gud! Gjør hans hengivenhet for deg varmere, gjør ham mer trofast i sin lovprisning av deg, og øk gløden i hans kjærlighet til deg.
Sannelig, du er den mest gavmilde, den overmåte nådige Herre. Der er ingen annen Gud enn deg, den tilgivende, den barmhjertige.

—'Abdu'’l-Bahá

 

O min Herre! O min Herre!
Dette er en lampe som er tent av din kjærlighets ild og som brenner med den flamme som er tent i din barmhjertighets tre. O min Herre! Øk dens glød, varme og flamme, med den ild som er tent i din manifestasjons Sinai. Sannelig, du er den bestyrkende, den hjelpende, den mektige, den gavmilde, den kjærlige.

—'Abdu'’l-Bahá