Standhaftighet

Standhaftighet

Forherliget er du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ham som er ditt Største navn, som hårdt er blitt hjemsøkt av slike blant dine skapninger som har fornektet din sannhet, og som er blitt omgitt av sorger som ingen tunge kan beskrive, om å gi at jeg kan få erindre deg og synge din pris, i denne tid da alle har vendt seg bort fra din Skjønnhet, har talt deg imot og i forakt har vendt seg bort fra ham som er åpenbareren av din Sak. Ingen er der, o min Herre, til å hjelpe deg uten ditt eget Selv, og ingen makt til å bistå deg uten din egen makt.
Jeg trygler deg om å gjøre meg i stand til å holde urokkelig fast ved din kjærlighet og din ihukommelse. Dette står sannelig i min makt, og du er den som kjenner til alt som bor i meg. Du, i sannhet, har kunnskap om alt og er underrettet om alt. Berøv meg ikke, o min Herre, glansen av ditt åsyns lys, hvis klarhet har opplyst den hele verden. Ingen Gud er der utenom deg, den sterkeste, den overmåte herlige, den evig tilgivende.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Forherliget være ditt navn, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved din makt som har omsluttet alle skapte ting, og ved ditt herredømme som har nådd ut over hele skaperverkets grenser, og ved ditt Ord som var skjult i din visdom og ved hvilket du skapte din himmel og din jord, om både å gjøre oss i stand til å være urokkelige i vår kjærlighet til deg og i vår lydighet overfor ditt ønske, og til å feste vårt blikk på ditt åsyn og lovprise din herlighet. Gi oss derfor, o min Gud, evnen til å spre dine tegn viden om blant dine skapninger, og til å beskytte din tro i ditt rike. Du har alltid eksistert uavhengig av hvilke som helst av dine skapningers omtale, og du vil forbli som du har vært for evig og alltid.
Til deg har jeg satt all min lit, mot deg har jeg vendt mitt ansikt, til ditt kjærlige forsyns bånd har jeg klynget meg, og hen mot din barmhjertighets ly har jeg hastet. Vis meg ikke skuffet bort fra din dør, o min Gud, og hold ikke din nåde tilbake fra meg, for deg alene søker jeg. Ingen Gud er der utenom deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.
Lovet være du, o du som er elsket av dem som har kjent deg!

—Bahá’'u’'lláh

 

 

O du hvis nærhet er mitt ønske,
hvis nærvær er mitt håp, hvis ihukommelse er min attrå, hvis herlighets kongesete er mitt mål, hvis bolig er mitt siktepunkt, hvis navn er min helbredelse, hvis kjærlighet er mitt hjertes stråleglans, hvis tjeneste er min sterkeste higen! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du har satt dem som har anerkjent deg i stand til å heve seg mot de herligste høyder av kunnskap om deg, og hvorved du har gjort det mulig for slike som inderlig tilber deg å stige opp til og tre inn på enemerkene for dine hellige gunstbevisningers kongesete, om å hjelpe meg til å vende mitt ansikt mot ditt åsyn, og til å feste mitt blikk på deg og til å tale om din herlighet.
Jeg er den, o min Herre, som har glemt alt annet enn deg og vendt seg mot din nådes daggry, som har forsaket alt unntatt deg i håp om å komme ditt kongesete nærmere. Se meg derfor med mitt blikk rettet opp mot det sted som skinner ved glansen fra ditt åsyns lys. Send da ned over meg, o min elskede, det som vil gjøre meg i stand til å være urokkelig i din Sak, så at de vantros tvil ikke må hindre meg i å vende meg mot deg.
Du er sannelig maktens Gud, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den allmektige.

——Bahá’'u’'lláh

 

 

Lovet og forherliget er du, o Gud!
Gi at den dag da vi oppnår ditt hellige nærvær må nærme seg med raske skritt. Gled våre hjerter gjennom din kjærlighets og ditt velbehags kraft, og skjenk oss standhaftighet, så vi beredvillig kan underkaste oss din vilje og din forordning. Sannelig, din kunnskap omfatter alle de ting du har skapt eller kommer til å skape, og din himmelske makt overgår hva du enn har frembragt eller kommer til å frembringe. Ingen er der som skal tilbes foruten deg, ingen er der som skal æres utenom deg, og intet er der som skal elskes uten ditt velbehag.
Sannelig, du er den ypperste hersker, den høyeste sannhet, hjelperen i fare, den selvbestående.

Báb

 

 

Lovet være du, o Herre, min høystelskede!
Gjør meg standhaftig i din Sak og gi at jeg kan bli talt blant dem som ikke har brutt din Pakt eller fulgt sin tomme innbilnings guder. Gjør det så mulig for meg å erholde et sannhetens sete i ditt nærvær, skjenk meg et tegn på din barmhjertighet og la meg slutte meg til dem av dine tjenere som skal være uten frykt og som det heller ikke skal gå ille. Overlat meg ikke til meg selv, o min Herre, og berøv meg heller ikke anerkjennelsen av ham som er manifestasjonen av ditt eget Selv, og regn meg heller ikke blant dem som har vendt seg bort fra ditt hellige nærvær. Tell meg, o min Gud, blant dem som er blitt forunt å feste blikket på din Skjønnhet, og som fryder seg slik over det at de ikke ville gi et eneste øyeblikk av dette i bytte for herreveldet over himmelens og jordens riker eller for hele skapningens verden. Ha barmhjertighet med meg, o Herre, i disse dager da din jords folkeslag har fart såre vill. Forlen meg derfor, o min Gud, med det som tykkes deg godt og tilbørlig. Du er sannelig den allmektige, den nådige, den gavmilde, den evig tilgivende.
Gi, o min Gud, at jeg ikke må bli regnet blant dem som har døve ører, blinde øyne, umælende tunger og hjerter som ikke har forstått. Frels meg, o min Herre, fra uvitenhetens og det selviske begjærs ild, forunn meg adgang til din altoverskyggende barmhjertighets enemerker, og send ned over meg det du har forordnet for dine utvalgte. Mektig er du til å gjøre hva du enn vil. Sannelig, du er hjelperen i fare, den selvbestående.

—Báb

 

 

Gjør våre trinn faste på din vei, o Herre,
og styrk du våre hjerter i lydighet mot deg. Vend våre ansikter mot din enhets Skjønnhet, og gled vårt indre med de tegn som viser at du er én i din guddommelighet. Pryd våre legemer med din gavmildhets kappe, og fjern syndighetens slør fra våre øyne, og gi oss din nådes beger, slik at alt levende i sitt innerste vesen kan synge din pris ved synet av din storhet. Åpenbar så deg selv, o Herre, ved ditt barmhjertige Ord og din guddommelige værens mysterium, slik at bønnens hellige henrykkelse kan fylle våre sjeler – en bønn som skal heve seg over ord og bokstaver og være mer enn mumlingen av stavelser og lyder – slik at alle ting kan smelte sammen til intet overfor åpenbaringen av din herlighet.
Herre! Dette er tjenere som er forblitt tro mot din Pakt og ditt Testamente, som har holdt fast ved troskapens bånd i din Sak og klynget seg til din storhets kjortelsøm. Hjelp dem, o Herre, med din nåde, skjenk fasthet ved din makt og styrk deres lender i lydighet mot deg.
Du er den tilgivende, den nådige.

—'Abdu’'l-Bahá

 

 

O du gode Herre!
Skjenk denne din rikets datter himmelsk bekreftelse, og hjelp henne nådigst så hun kan forbli fast og standhaftig i din Sak og lik en nattergal i mysterienes rosenhage synge melodier med de vidunderligste toner i Abhá-riket, og dermed gjøre alle lykkelige. Gjør henne opphøyet blant rikets døtre, og gjør henne i stand til å oppnå evig liv.
Du er giveren, den overmåte kjærlige. 

—'Abdu'l-Bahá

 

 

O medlidende Gud!
Deg skje takk for at du har vekket meg og gjort meg bevisst. Du har gitt meg et seende øye og skjenket meg et lydhørt øre, ført meg til ditt rike og ledet meg til din sti. Du har vist meg den rette vei og gitt meg å tre inn i forløsningens ark. O Gud! La meg forbli standhaftig, og gjør meg sterk og trofast. Beskytt meg mot hårde prøvelser, og bevar og vern meg i din Pakts og ditt Testamentes sterkt befestede festning. Du er den mektige. Du er den seende. Du er den hørende.
O du medlidende Gud! Gi meg et hjerte som, likesom et glass, kan gjennomstråles av din kjærlighets lys, og skjenk meg tanker som kan forandre verden til en rosenhage ved utgytelsene av himmelsk nåde.
Du er den medlidende, den barmhjertige. Du er den store, velgjørende Gud.

—'Abdu’'l-Bahá

 

 

O min Herre og mitt håp!
Hjelp du dine elskede til å være standhaftige i din mektige Pakt, til å forbli trofaste mot din åpenbare Sak og til å gjennomføre de bud du nedskrev for dem i din prektige Bok, slik at de kan bli ledelsens bannere og lamper fra skaren foroven, kilder til din uendelige visdom og stjerner som leder rett, der de skinner fra din guddommelige himmel.
Du er sannelig den uovervinnelige, den allmektige, den altformående.

—'Abdu’'l-Bahá