Møter og sammenkomster

Møter og sammenkomster

O du barmhjertige Gud!
O du som er mektig og sterk! O du kjærligste Far! Disse tjenere har samlet seg og vender seg mot deg, bønnfaller din terskel og lengter etter dine utallige gaver fra den faste forvissning de har om deg. De har intet annet mål enn ditt velbehag. De har intet annet til hensikt enn å tjene menneskehetens verden.
O Gud! Gjør denne forsamling strålende. Fyll deres hjerter med ømhet. Gi dem Den hellige ånds gaver. Skjenk dem en himmelsk kraft. Velsign dem med et guddommelig sinn. Øk deres oppriktighet, så at de i all ydmykhet og botferdighet kan vende seg mot ditt rike og være beskjeftiget med å tjene menneskehetens verden. Måtte hver enkelt bli et strålende lys. Måtte hver enkelt bli en lysende stjerne. Måtte hver enkelt forskjønnes i farge og dufte av vellukt i Guds rike.
O gode Far! Skjenk oss dine velsignelser. Se ikke på våre mangler. Gi oss ly under din beskyttelse. Kom ikke våre synder i hu. Helbred oss med din nåde. Vi er svake; du er mektig. Vi er fattige; du er rik. Vi er syke; du er legen. Vi er trengende; du er overmåte gavmild.
O Gud! Betenk oss med ditt forsyn. Du er den sterke. Du er giveren. Du er den godgjørende.

— ‘'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du gode Herre!
Dette er dine tjenere som har samlet seg i dette møte, har vendt seg mot ditt rike og trenger din gave og velsignelse. O du Gud! Gi klart og tydelig til kjenne din enhets tegn som er nedlagt i alt livs innerste virkelighet.
Åpenbar og avdekk de gode egenskaper som du har latt ligge latent og skjult i disse menneskers innerste virkelighet.
O Gud! Vi er som planter, og din gavmildhet er som regnet; styrk disse planter og få dem til å vokse ved din gave. Vi er dine tjenere; fri oss fra materiens lenker. Vi er uvitende; gjør oss vise. Vi er døde; gjør oss levende. Vi er jordbundne; inngi oss ånd. Vi lider savn; gjør oss fortrolige med dine mysterier. Vi er trengende; skjenk oss rikdom og velsignelse fra ditt uuttømmelige skattkammer. O Gud! Gjenoppvekk oss; gi oss syn; gi oss hørsel; gjør oss kjent med livets mysterier, slik at ditt rikes hemmeligheter kan bli åpenbart for oss i denne tilværelsens verden og vi kan bekjenne din enhet. Enhver gave kommer fra deg; enhver velsignelse er din.
Du er mektig. Du er sterk. Du er giveren, og du er den evig gavmilde.

— '‘Abdu'’l-Bahá

 

 

Kom sammen i ren og udelt glede, og fremsi denne bønnen ved møtets begynnelse:

O du rikets Herre!
Ennskjønt våre legemer er samlet her, så henrives dog våre trollbundne hjerter av din kjærlighet, og alle henrykkes vi av strålene fra ditt skinnende åsyn. Svake er vi, men like fullt venter vi på at din makt og kraft skal bli åpenbart. Fattige er vi, uten gods ellergull, og dog henter vi oss rikdom fra ditt kongedømmes skatter.  Som dråper er vi, og likevel forsyner vi oss fra ditt oseans dybder. Og skjønt vi er som møll, skinner vi likevel i glansen fra din strålende sol.
O du, vår forsørger! Send ned din hjelp slik at hver eneste en som her er forsamlet, kan bli som et tent lys, ja slik at hver enkelt kan bli et midtpunkt for tiltrekning og bli en som kaller menneskertil dine himmelske riker, så at vi til sist kan omgjøre denne nedre verden til et speilbilde av ditt paradis.

—'Abdu'l-Bahá

 

 

O guddommelige forsyn!
Denne forsamling består av dine venner som drages mot din Skjønnhet og settes i brann av din kjærlighets ild. Gjør disse sjeler til himmelske engler, gi dem nytt liv ved din Hellige ånds pust, betenk dem med veltalende tunger og besluttsomme hjerter, gi dem himmelsk kraft og medlidende følelser, gjør dem til forkynnere av menneskehetens enhet og opphav til kjærlighet og samhold i menneskeslektens verden, så den uvitende fordoms farlige mørke kan vike ved lyset fra sannhetens sol, så denne traurige verden kan bli opplyst, så dette materiens rike kan ta opp i seg strålene fra åndens verden, så disse ulike farger kan smelte sammen til én farge og lovsangen kan heve seg til din hellighets rike.
Sannelig, du er den altformående og den allmektige!

— 'Abdu'’l-Bahá

 

 

Dere må fortsette å holde nittendagsfesten. Dette er svært viktig og bra. Men når dere kommer til møtene, så frigjør dere fra alt dere har i hjertet før dere går inn. Befri tanke og sinn for alt annet enn Gud, og tal til hjertet.

O Gud!
Fjern alt som er årsak til uenighet, og bered for oss alle de ting som er årsak til enhet og harmoni! O Gud! Nedsend himmelsk vellukt over oss, og gjør dette møtet om til et himmelsk møte! Skjenk oss ethvert gode og føde av alle slag! Gi oss kunnskapens føde! Bered kjærlighetens føde for oss! Forlen oss med den himmelske opplysnings føde!

— ‘'Abdu'’l-Bahá

 

 

Når dere går inn i rådsværelset, les da denne bønn med et hjerte som banker av kjærlighet til Gud og med en tunge så lutret at den kun kommer ham i hu, slik at den allmektige nådigst kan hjelpe dere til å vinne den største seier:

O Gud, min Gud!
Vi er dine tjenere som har vendt oss med hengivenhet mot ditt hellige åsyn, som har løsrevet oss fra alt uten deg på denne strålende Dag. Vi har samlet oss i dette åndelige råd, forenet i våre synspunkter og tanker, med våre hensikter samstemt for å opphøye ditt Ord blant menneskene. O Herre, vår Gud! La oss bli din guddommelige ledelses tegn, din opphøyede tros bannere blant menneskene, tjenere av din mektige Pakt; o du vår høyeste Herre, la oss tilkjennegi din guddommelige enhet i ditt Abhá-rike og bli strålende stjerner som skinner over alle egner. Herre! Hjelp oss til å bli sjøer som duver ved din underfulle nådes bølger, elver som flyter fra dine overmåte herlige høyder, fagre frukter på din guddommelige Saks tre, trær som svaier ved din gavmildhets milde vinder i din himmelske vingård. O Gud! Gjør våre sjeler avhengige av din guddommelige enhets Ord, og gled våre hjerter med din nådes utstrømninger, så vi kan forenes likesom bølgene på ett hav og smeltes sammen som strålene fra ditt skinnende lys, og slik at våre tanker, våre synspunkter og våre følelser kan bli som én virkelighet som tilkjennegir enhetens ånd verden over. Du er den nådige, den gavmilde, giveren, den allmektige, den barmhjertige, den medlidende.

— ‘'Abdu’'l-Bahá

 

 

O Herre! 
Bekreft og bistå denne forsamling. Bekreft disse sjeler gjennom Helligåndens åndedrett.  Gjør øynene forklaret ved synet av disse strålende lys, og fryd ørene med hymner som kaller dem til tjeneste for deg. O Gud! Sannelig, vi har samlet oss her i duften av din kjærlighet. Vi har vendt oss til ditt rike. Vi søker ingen utenom deg og ønsker intet annet enn ditt velbehag. O Gud! La denne føde bli din manna fra himmelen, og gi at denne forsamling kan bli en skare av dine ypperste. Måtte de bli den livgivende årsak til kjærlighet for menneskeheten og kilden til opplysning for menneskeslekten. Måtte de bli redskapene for din ledelse på jord. Sannelig, du er sterk. Du er giveren. Du er tilgiveren, og du er den allmektige.

— ‘'Abdu'’l-Bahá