Morgen

Morgen

Jeg har våknet under din beskyttelse, o min Gud,
og det sømmer seg for den som søker denne beskyttelse å forbli i ditt verns helligdom og ditt forsvars faste borg. Opplys mitt indre, o min Gud, med glansen fra din åpenbarings daggry, likesom du opplyste mitt ytre vesen med din nådes morgenrøde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

O min Gud og min Mester!
Jeg er din tjener og sønn av din tjener. Jeg stod opp fra mitt leie i denne morgenstund da din enhets sol skinte frem fra din viljes daggry og kastet sin stråleglans ut over hele verden, slik det var forordnet i din befalings bøker.
Lovet være du, o min Gud, for at vi har våknet opp til glansen av din kunnskaps lys. Send så ned over oss, o min Herre, det som vil gjøre oss i stand til å unnvære hvem som helst uten deg, og som vil fri oss for all tilknytning til noe annet enn deg selv. Nedskriv enn videre for meg, og for dem som er meg kjær, og for min slekt, mann som kvinne, det som er godt i denne verden og den kommende verden. Beskytt oss derfor, ved ditt ufeilbarlige vern, o du hele skapningens elskede og hele universets attrå, mot dem som du har gjort til manifestasjoner av den onde hvisker og som hvisker i menneskenes bryst. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Du er i sannhet den allmektige, hjelperen i fare, den selvbestående.
Velsign du, o Herre min Gud, ham som du har satt over dine ypperste titler, og ved hvem du har sondret mellom de gudfryktige og de onde, og hjelp oss nådigst til å gjøre det som du elsker og attrår. Velsign du enn videre, o min Gud, dem som er dine Ord og dine Bokstaver, og dem som har festet sitt blikk på deg, og vendt seg mot ditt åsyn, og lyttet når du kalte.
Du er i sannhet alle menneskers Herre og Konge og har makt over alle ting.

Bahá'’u'’lláh