Beskyttelse

Beskyttelse

I hans navn, den opphøyede, den aller høyeste, den aller ypperste!
Forherliget er du, o Herre min Gud! O du som er min Gud og min Mester, min Herre og min støtte, mitt håp, min tilflukt og mitt lys. Jeg ber deg, ved ditt skjulte og skattede navn, som ingen foruten du selv kjenner, om å beskytte bæreren av denne tavle mot enhver ulykke og farsott, mot enhver ondsinnet mann og kvinne, mot misdedernes ondskap og de vantros renkespill. Bevar ham enn videre, o min Gud, fra enhver smerte og plage, o du som i din hånd holder herredømmet over alle ting. Du har sannelig makt over alle ting. Du handler slik du vil og forordner som du behager.
O du kongenes Konge! O du gode Herre! O du kilde til urgammel overflod, til nåde, gavmildhet og foræring! O du helbreder av sykdommer! O du tilfredsstiller av behov! O du lysets lys! O du lys over alle lys! O du åpenbarer av enhver manifestasjon! O du den medlidende! O du den barmhjertige! Ha barmhjertighet med bæreren av denne tavle, ved din overmåte store barmhjertighet og din overflødige nåde, o du den nåderike, den gavmilde. Vern ham enn videre ved din beskyttelse mot alt det hans hjerte og sinn måtte finne avskyelig. Av dem som er utstyrt med makt, er du sannelig den mektigste. På deg hvile Guds herlighet, o du oppstigende sol! Bær vitnesbyrd om det som Gud har bevitnet om seg selv, at det ikke finnes noen annen Gud enn ham, den allmektige, den høystelskede.

Bahá'u'lláh

 

 

Jeg stod opp denne morgen ved din nåde, o min Gud,
og forlot mitt hjem i full fortrøstning til deg og med deg som mitt verge. Send derfor ned over meg, fra din barmhjertighets himmel, en velsignelse fra deg; og gjør meg i stand til å vende hjem i trygghet, likesom du gjorde det mulig for meg å begi meg ut under din beskyttelse og med tankene stadig rettet mot deg.
Der er ingen annen Gud enn deg, den ene, den uforlignelige, den allvitende, den allvise.

Bahá'u'lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Dette er din tjener som har drukket dypt av din milde barmhjertighets vin fra din nådes hender og smakt din kjærlighets sødme i dine dager. Jeg bønnfaller deg, ved dine navns legemliggjørelser som ingen sorg kan hindre i å fryde seg over din kjærlighet eller i å beskue ditt åsyn, og som alle skarene av likegyldige ikke makter å få vendt bort fra ditt velbehags vei, om å gi ham de gode ting som du eier, og om å heve ham til slike høyder at han vil betrakte verden akkurat som en skygge som forsvinner hurtigere enn øyet kan blunke.
Beskytt ham også, o min Gud, ved din umåtelige veldes makt, mot alt som du avskyr. Du er i sannhet hans Herre og alle verdeners Herre.

Bahá'u'lláh

 

 

Lovet være du, o min Gud!
Du er den som ved et ord fra din munn fullstendig har omformet hele skaperverket, og ved et strøk av din penn har skilt dine tjenere fra hverandre. Jeg bevitner, o min Gud, at ved et ord talt av deg i denne åpenbaring ble alle skapte ting bragt til å utånde, og ved atter et annet ord ble alle slike som du ønsket, skjenket nytt liv ved din nåde og barmhjertighet.
Jeg takker deg derfor og lovpriser deg, i alle dine kjæres navn, for at du har gitt dem å bli født på ny, ved det levende vann som har strømmet ned fra din viljes munn. Ettersom du levendegjorde dem ved din gavmildhet, o min Gud, så gjør dem, ved din barmhjertighet, urokkelig hengivne overfor din vilje; og ettersom du lot dem tre inn i din Saks tabernakel, så gi ved din nåde at de ikke må bli holdt tilbake fra deg.
Opplukk da din kunnskaps dører for deres hjerter, o min Gud, slik at de kan erkjenne deg som en som er høyt hevet over å kunne nås og fattes av dine skapningers forstand, og umåtelig opphøyet over ditt folks bestrebelser på å antyde din natur, og slik at de ikke vil følge enhver høyrøstet bedrager som fordrister seg til å tale i ditt navn. Gjør dem enn videre, o min Herre, i stand til å holde så ufravikelig fast ved din Sak at de kan forbli upåvirket av de forvirrende hentydninger fra dem som, drevet av sine lyster, ytrer det som er blitt dem forbudt i dine tavler og dine skrifter.
Du er vel vitende, o min Herre, om at jeg hører ulingen fra de ulver som fremtrer i dine tjeneres kledning. Beskytt derfor dine elskede mot deres onde påvirkning, og gjør dem i stand til å holde urokkelig fast ved hva som enn er blitt åpenbart av deg i denne åpenbaring, som ingen annen åpenbaring utgått fra din kunnskap har overtruffet.
Bestem du for dem, o min Herre, det som vil være dem til gavn. Opplys så deres øyne med din kunnskaps lys, slik at de kan se deg klart opphøyet over alle ting, og strålende midt iblant dine skapninger, og som seierherre over alle som er i din himmel og alle som er på din jord. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, som alle mennesker bønnfaller om hjelp.
Lovet være du, som er hele skapningens Herre.

Bahá'u'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn ved hvilket Timen er slagen, og Oppstandelsen fant sted, og frykt og beven grep alle som er i himmelen og alle som er på jorden, om å la regne ned, fra din barmhjertighets himmel og din kjærlige medlidenhets skyer, det som vil fryde hjertene hos dine tjenere, som har vendt seg mot deg og fremmet din Sak.
Beskytt dine tjenere og dine tjenerinner, o min Herre, mot den tomme innbilnings og de fåfengte forestillingers piler, og gi dem en munnfull å drikke av din kunnskaps mildt strømmende vann fra din nådes hender.
Du er sannelig den allmektige, den mest opphøyede, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

Bahá'u'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o Herre min Gud!
Jeg er din tjener som har fattet om dine kjærlige velsignelsers bånd og klynget meg til din gavmildhets kjortelsøm. Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved du har underlagt deg alle skapte ting, både synlige og usynlige, og hvorved den ånde som i sannhet er liv ble ført hen over hele skapningen, om å styrke meg med din makt som har omsluttet himlene og jorden, og om å beskytte meg mot all sykdom og trengsel. Jeg bevitner at du er alle navns Herre, og den som forordner alt som måtte behage deg. Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den allvitende, den allvise.
Bestem du for meg, o min Herre, det som vil gavne meg i enhver verden av dine verdener. Gi meg derfor det du har skrevet ned for de utvalgte blant dine skapninger, som hverken fordømmerens fordømmelse, eller den vantros høylytte misnøye, eller kulden hos slike som har trukket seg bort fra deg, har avskrekket fra å vende seg mot deg.
Du er sannelig hjelperen i fare ved ditt herredømmes kraft. Ingen Gud er der uten deg, den allmektige, den sterkeste.

Bahá'u'lláh

 

 

Originalen til denne bønn for beskyttelse er skrevet med Bábs egen hånd i form av et pentagram;

I Guds navn, den overveldende storhets Herre, den altbetvingende.
Helliget være Herren som har kilden til herredømme i sin hånd. Han skaper hva han enn vil ved sitt befalingsord “bli” – og det blir. Hos ham har all øvrighetsmakt ligget til nå, og hos ham skal den forbli heretter. Han gjør seierrik hvem han enn vil, gjennom sin befalings kraft. Han er i sannhet den sterke, den allmektige. Ham tilhører all herlighet og velde i åpenbaringens og skapningens riker og i hva som enn ligger mellom dem. Sannelig, han er den mektige, den overmåte herlige. Fra evighet har han vært kilden til ubetvingelig styrke, og det skal han til evighet forbli. Han er sannelig maktens og kraftens Herre. Alle himmelens og jordens riker og hva som enn er mellom dem tilhører Gud, og hans kraft er alle ting overlegen. Alle skatter på jorden og i himmelen og i alt mellom dem tilhører ham, og hans beskyttelse omfatter alle ting. Han er skaperen av himmelen og jorden og hva som enn ligger mellom dem, og han står i sannhet som vitne til alle ting. Han er Dommens herre for alle som bor i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem, og Gud er sannelig snar i sin dom. Han fastsetter det mål som er tildelt alle som er i himmelen og på jorden og i hva som enn er mellom dem. Sannelig, han er den høyeste beskytter. Han holder i sitt grep nøklene til himmelen og jorden og til alt mellom dem. Etter eget behag skjenker han gaver, gjennom sin befalings kraft. I sannhet omfatter hans nåde alt, og han er den allvitende.
Si: Gud er meg nok; han er den som i sitt grep holder altets rike. Gjennom kraften hos sine hærskarer i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem beskytter han hvem han enn vil blant sine tjenere.
Umåtelig opphøyet er du, o Herre! Beskytt oss mot det som ligger foran oss og bak oss, over våre hoder, til høyre, til venstre, under våre føtter og på enhver annen side av oss. Sannelig, din beskyttelse av alle ting svikter aldri.

—Báb

 

 

Ære være deg, O Gud!
Du er den Gud som har vært til forut for alle ting, som vil være til etter alle ting og bestå hinsides alle ting. Du er den Gud som vet alle ting og råder over alle ting. Du er den Gud som er barmhjertig mot alle ting, som dømmer mellom alle ting og som ser alle ting. Du er Herren min Gud, du kjenner min stilling og du betrakter mitt indre og mitt ytre vesen.
La din tilgivelse forunnes meg og de troende som svarte da du kalte. Vær du min fyldestgjørende hjelper mot lumske anslag fra hvem som enn måtte ønske å volde meg sorg eller ville meg ondt. Du er i sannhet Herren over alle skapte ting. Du strekker til for alle, mens ingen kan være selvtilstrekkelig uten deg.

—Báb

 

 

O Gud, min Gud!
Vern dine betrodde tjenere mot selvets og begjærets onder, beskytt dem med din miskunnhets årvåkne øye mot alt nag, alt hat og all misunnelse, gi dem ly i din omsorgs uinntagelige festning, og, i sikkerhet for tvilens kastespyd,  gjør dem til vitnesbyrd om dine herlige tegn, gjør deres ansikter forklaret med de skinnende stråler fra din guddommelige enhets daggry, gled deres hjerter med de ord som er åpenbart fra ditt hellige rike, styrk deres lender med din altbeherskende kraft som kommer fra din herlighets kongedømme. Du er den overmåte gavmilde, beskytteren, den allmektige, den nådige.

—'Abdu’'l-Bahá