Faste

Faste

I Kitáb-i-Aqdas sier Bahá’u’lláh: “Vi har pålagt dere å be og faste fra begynnelsen av modenhetsalderen. Dette er forordnet av Gud, deres Herre og deres forfedres Herre.
 Den som er på reise, de sykelige, de som er med barn eller gir die, er ikke bundet av fasten ... Avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang, og vokt dere, at ikke begjær berøver dere denne nåde som er fastsatt i Boken.”

Fastetiden varer fra og med 2. mars til og med 20. mars.

Dette er, o min Gud, de dager da du har pålagt dine tjenere å overholde fasten. Med den har du prydet innledningen til din lovbok som du åpenbarte for dine skapninger, og smykket dem som er dine bud betrodd i påsyn av alle som er i din himmel og alle som er på din jord. Du har inngitt hver time av disse dager en egen kraft som er uransakelig for alle uten deg, hvis kunnskap omfatter alle skapte ting. Du har også tildelt hver eneste sjel en del av denne kraften i samsvar med ditt påbuds tavle og din ugjenkallelige doms skrifter. Hvert et blad i disse bøker og skrifter har du enn videre latt bli alle jordens folk og slekter til del.
Dem som inderlig elsker deg har du hver årle morgen, etter din forordning, forbeholdt din ihukommelses beger, o du som er herskernes hersker! Dette er de som er blitt så beruset av din mangfoldige visdoms vin at de forsaker sitt leie i sin lengsel etter å synge din pris og opphøye dine fortrinn, og skyr søvn i sin iver etter å nærme seg ditt nærvær og få del i dine rike gaver. Deres øyne har til alle tider vært rettet mot din miskunnhets daggry og deres ansikter vendt mot din inspirasjons kildevell. La derfor regne ned over oss og over dem fra din barmhjertighets skyer det som anstår seg din gavmildhets og nådes himmel.
Priset være ditt navn, o min Gud! Dette er stunden da du har opplåst din gavmildhets dører for dine skapningers åsyn og slått din miskunns porter opp for alle din jords innvånere. Jeg bønnfaller deg, ved alle dem hvis blod er blitt utgytt på din sti, som i sin lengsel etter deg har gjort seg fri fra all tilknytning til enhver av dine skapninger, og som er blitt så henført av din inspirasjons liflige duft at hvert et lem på deres legemer har istemt din pris og sitret til din ihukommelse, om ikke å forholde oss de ting du ugjenkallelig har forordnet i denne åpenbaring – en åpenbaring hvis kraft har bragt hvert et tre til å rope ut hva den brennende busk fordum forkynte for Moses, som talte med deg – en åpenbaring som har satt hver minste sten i stand til å gjenlyde av din lovsang, likesom stenene lovpriste deg i din venn Muhammeds dager.
Dette er, o min Gud, de som du nådigst har satt i stand til å ha samkvem med deg og til å ha samfunn med ham som er åpenbareren av deg selv. Din viljes vinder spredte dem viden om inntil du samlet dem under ditt skjermende ly og bragte dem til å tre inn på ditt kongesetes enemerker. Når du nå har gitt dem å bo under din barmhjertighets tronhimmel, så hjelp dem til å oppnå det som må anstå seg så opphøyet et stade. La det bli dem forunt, o min Herre, å ikke skulle telles blant dem som – skjønt de har nær adgang til deg – er blitt holdt tilbake fra å gjenkjenne ditt ansikt, og som – skjønt de møter deg – er berøvet ditt nærvær.
Dette er dine tjenere, o min Herre, som sammen med deg har trådt inn i dette Det største fengsel, som har holdt fasten innen dets murer etter det du har befalt dem i ditt påbuds tavler og din befalings bøker. Send derfor ned over dem det som vil rense dem nøye for alt som du avskyr, så at de kan bli deg fullstendig hengivne og kan løsrive seg helt fra alt uten deg.
La så regne ned over oss, o min Gud, det som anstår seg din nåde og sømmer seg din gavmildhet. Sett oss så i stand, o min Gud, til å vandre i din ihukommelse og til å dø i din kjærlighet, og skjenk oss ditt nærværs gave i dine hinsidige verdener – verdener som er uransakelige for alle uten deg. Du er vår Herre og alle verdeners Herre, og Gud over alle som er i himmel og alle som er på jord.
Du ser, o min Gud, hva som er vederfart dine elskede i dine dager. Din herlighet er mitt vitne! Dine utvalgtes klage er blitt oppløftet i hele ditt rike. Noen ble forledet av de vantro i ditt land og ble forhindret av dem fra å ha nær adgang til deg og fra å nå frem til din herlighets kongesete. Andre maktet å komme deg nær, men ble holdt tilbake fra å skue ditt ansikt. Atter andre ble det forunt, i deres iver etter å se deg, å tre inn på ditt kongesetes enemerker, men de lot dine skapningers slørende hjernespinn og uretten forøvet av undertrykkerne blant ditt folk komme mellom dem og deg.
Dette er den time, o min Herre, som du har bragt til å overgå enhver annen time, og som du har meddelt de mest utsøkte blant dine skapninger. Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ditt Selv og ved dem, om i løpet av dette år å forordne det som vil opphøye dine elskede. Bestem du enn videre innen dette år det som vil gjøre din styrkes sol i stand til å skinne klart over din herlighets horisont, og til å opplyse hele verden, ved din ypperste makt.
Gjør din Sak seierrik, o min Herre, og bring du fornedrelse over dine fiender. Nedskriv så for oss det som er godt i dette og det kommende liv. Du er sannheten, som kjenner de forborgne ting. Ingen Gud er der foruten deg, den evig tilgivende, den overmåte gavmilde.

— Bahá’'u’'lláh

 

Jeg bønnfaller deg, o min Gud,
ved ditt veldige tegn, og ved åpenbaringen av din nåde blant menneskene, om ikke å støte meg vekk fra porten til ditt nærværs stad og om ikke å skuffe de håp jeg har satt til åpenbaringene av din nåde blant dine skapninger. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.
Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved din overmåte sødmefylte røst og ditt mest opphøyede Ord, om å dra meg stadig nærmere terskelen for din dør, og om å gi meg å ikke være langt borte fra din barmhjertighets skygge og din gavmildhets tronhimmel. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.
Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved din lysende pannes glans og ditt åsyns klare lys, som skinner fra den aller høyeste horisont, om å tiltrekke meg ved duften av din kledning og om å gi meg å drikke av din ytrings utsøkte vin. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ditt hår som beveger seg over ditt ansikt, likesom din mest opphøyede penn beveger seg over sidene i dine tavler og fører de skjulte betydningers moskusduft henover din skapnings rike, om i den grad å oppreise meg for å tjene din Sak at jeg ikke skal falle tilbake og heller ikke hindres av hentydningene fra dem som har gjort grunnløse innsigelser mot dine tegn og vendt seg bort fra ditt åsyn. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.
Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ditt navn som du har gjort til navnenes Konge, og som har henrykket alle som er i himmel og alle som er på jord, om å gjøre meg i stand til å beskue din Skjønnhets dagstjerne, og om å skjenke meg din ytrings vin. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved din veldes tabernakel på de høyeste tinder, og ved din åpenbarings tronhimmel på de største høyder, om nådigst å hjelpe meg til å gjøre det som din vilje har ønsket og din hensikt har åpenbart. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved din Skjønnhet som stråler frem over evighetens horisont, en Skjønnhet som skjønnhetens rike bøyer seg for i tilbedelse og lovpriser i høye toner straks den åpenbarer seg, om å la meg få dø overfor alt jeg eier og leve for hva som enn hører deg til. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved åpenbaringen av ditt navn, den høyt elskede, som bragte hjertene til å fortæres hos dem som elsker deg og sjelene til å sveve opp hos alle som bor på jorden, om å hjelpe meg til å komme deg i hu blant dine skapninger og til å opphøye deg blant ditt folk. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved raslingen fra Det guddommelige lotustre og hviskingen av din ytrings milde vinder i dine navns rike, om å føre langt bort fra meg hva som enn er din vilje til avsky, og om å dra meg nær hen til det stade hvor han som er dine tegns daglysning har strålt frem. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved den Bokstav som, straks den utgikk av din viljes munn, fikk havene til å bruse og vindene til å blåse, og fruktene til å åpenbares og trærne til å skyte vekst, og alle spor fra fordum til å forsvinne og alle slør til å sønderrives, og de som er deg hengivne til å ile henimot lyset fra sin Herres åsyn, den uhemmede, om å gjøre kjent for meg hva som lå gjemt i din kunnskaps skattkamre og skjult i din visdoms gjemmer. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ilden av din kjærlighet som jaget søvnen fra øynene hos dine utvalgte og dine elskede, og ved deres ihukommelse og lovprisning av deg ved daggry, om å telle meg blant slike som har oppnådd det du har sendt ned i din Bok og åpenbart ved din vilje. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ditt åsyns lys, som drev dem som er deg nær til å møte din forordnings piler og slike som er deg hengivne til å trosse dine fienders sverd på din sti, om å nedskrive for meg med din mest opphøyede Penn det du har skrevet ned for dine betrodde og dine utvalgte. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved ditt navn som du har lyttet til dine tilbederes kallen ved, og til sukkene fra dem som lengter etter deg, og til ropet fra dem som har lett adkomst til deg, og til klagingen fra dem som er deg hengivne, og ved ditt navn som du har imøtekommet deres ønsker gjennom som satte sitt håp til deg og som du ved din nåde og dine gunstbevisninger har oppfylt deres lengsler gjennom, og ved ditt navn som fikk tilgivelsens osean til å bølge for ditt åsyn og din gavmildhets skyer til å regne ned over dine tjenere, om å nedskrive for alle som har vendt seg til deg og overholdt den fasten du har foreskrevet, den belønning som er bestemt for slike som ikke taler uten ditt samtykke, og som har forsaket alt de eide på din sti og av kjærlighet til deg.

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, ved deg selv og ved dine tegn og klare merker, og ved det skinnende lys fra din Skjønnhets dagstjerne, og ved dine Grener, om å utviske deres overtredelser som har holdt fast ved dine lover og har overholdt det du foreskrev dem i din Bok. Du ser meg, o min Gud, at jeg holder fast ved ditt navn, det helligste, det mest lysende, det veldigste, det største, det mest opphøyede, det herligste, og klynger meg fast til den kjortelsøm som alle i denne og den kommende verden har klynget seg til.

— Bahá'’u'’lláh

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved denne åpenbaring, hvorved mørke er vendt til lys, hvorved det flittig søkte tempel er bygget og den skrevne tavle åpenbart og den åpne bokrulle avdekket, om å sende ned over meg og over dem som er sammen med meg, det som vil gjøre oss i stand til å stige opp til din overopphøyede herlighets himler, og som vil rense oss for den skamplett av tvil som har hindret de mistenksomme i å tre inn i din enhets tabernakel.
Jeg er den, o min Herre, som har holdt fast ved din miskunnhets bånd og klynget seg til din barmhjertighets og dine gunstbevisningers kjortelsøm. Bestem du for meg og for mine kjære det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Gi dem så den skjulte gave som du forordnet for de ypperste blant dine skapninger.
Dette er, o min Herre, de dager da du har pålagt dine tjenere å holde fasten. Velsignet er den som holder fasten helt for din skyld og fullstendig løsrevet fra alt unntatt deg. Hjelp meg og hjelp dem, o min Herre, å adlyde deg og overholde dine forordninger. Du har i sannhet makt til å gjøre det du bestemmer.
Der er ingen annen Gud enn deg, den allvitende, den allvise. All ære være Gud, Herren over alle verdener.

— Bahá’'u'’lláh

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Vi har overholdt fasten etter din befaling og bryter den nå ved din kjærlighet og ditt velbehag. Nedlat deg, o min Gud, til å anta de gjerninger vi har gjort på din sti helt for din Skjønnhets skyld, med ansiktet vendt mot din Sak, løst fra alle andre enn deg. Skjenk derfor din tilgivelse til oss, til våre forfedre og til alle som har trodd på deg og dine mektige tegn i denne største, denne herligste åpenbaring. Mektig er du til å gjøre hva du velger. Du er sannelig den mest opphøyede, den allmektige, den uhemmede.

— Bahá’'u'’lláh

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Dette er de dager da du har pålagt dine tjenere å overholde fasten, så at de gjennom den kan lutre sine sjeler og fri seg fra enhver binding til alt uten deg, og så det fra deres hjerter kan stige det som vil være din majestets forgård verdig og som vel anstår seg setet for åpenbaringen av din enhet. Gi, o min Herre, at denne fasten må bli en elv av livgivende vann og frembringe den kraft du har inngitt den. Gjør du ved hjelp av den hjertene til dine tjenere rene, dem som verdens onder ikke har maktet å hindre fra å vende seg mot ditt aller helligste navn, og som ikke har latt seg rokke av alt oppstyr og larm fra dem som har fornektet de strålende tegn som har ledsaget din manifestasjons komme – ham du har utstyrt med ditt overherredømme, din makt, din majestet og din herlighet. Dette er dine tjenere som hastet i retning av din barmhjertighet så snart din kallen nådde dem, og som ikke ble holdt tilbake fra deg på grunn av denne verdens foranderlighet og vilkårlighet eller av noen menneskelig begrensning.
Jeg er den, o min Gud, som vitner om din enhet, som anerkjenner at du er én, som ydmykt bøyer seg for åpenbaringene av din majestet, og som med nedslått blikk møter stråleprakten fra din overopphøyede herlighets lys. Jeg har trodd på deg etter at du gjorde meg i stand til å kjenne ditt Selv, som du har åpenbart for menneskeøynene gjennom din kraft og din velde. Til ham har jeg vendt meg, fullstendig ubundet av alle ting, og med et fast grep om dine gavers og gunstbevisningers bånd. Jeg har tilsluttet meg sannheten om ham, og sannheten i alle de underfulle lover og forskrifter som er blitt nedsendt til ham. Jeg har fastet ut av kjærlighet til deg og for å overholde din befaling, og jeg har brutt min faste med din lovprisning på min tunge og i samsvar med ditt ønske. La meg ikke, o Gud, regnes blant dem som har fastet om dagen, som ved nattetid har kastet seg ned for ditt ansikt i bønn, og som dog har fornektet din sannhet, møtt dine tegn med vantro, motsagt ditt vitnesbyrd og forkvaklet dine ytringer.
Åpne du, o min Herre, mine øyne og øynene til alle dem som har søkt deg, slik at vi kan gjenkjenne deg med våre egne øyne. Dette er det påbud du gav oss i Boken du nedsendte til ham du selv utvalgte ved din befaling, ham du tok ut blant alle dine skapninger og skjenket dine gunstbevisninger, ham du behaget å ikle ditt overherredømme og som du særlig begunstiget ved å betro ham budskapet til ditt folk. Priset være du for dette, o min Gud, for du har nådig gjort oss i stand til å kjenne ham og å erkjenne alt som er blitt sendt ned til ham, og du har skjenket oss æren av å komme i nærheten av ham som du har gitt løfter om i din Bok og i dine tavler.
Du ser meg altså, o min Gud, med mitt ansikt vendt mot deg, der jeg trofast holder fast ved ditt nådige forsyns og din gavmildhets bånd, og der jeg klynger meg til din milde miskunns og dine gunstbevisningers kjortelsøm. Jeg trygler deg, knus ikke mitt håp om å få del i det som du forordnet for dine tjenere som har vendt seg mot ditt kongesetes enemerker og ditt nærværs helligdom, og som har overholdt fasten av kjærlighet til deg. Jeg bekjenner, o min Gud, at alt som utgår fra meg, er ditt overherredømme fullstendig uverdig og kommer til kort overfor din majestet. Og dog bønnfaller jeg deg, ved ditt navn hvorigjennom du har åpenbart ditt Selv i dine ypperste titlers herlighet i denne åpenbaring, der din Skjønnhet er blitt manifestert gjennom ditt mest strålende navn, om å gi meg å leskes av din miskunns vin og av dine gunstbevisningers rene drikk som har flytt frem fra din viljes høyre hånd, og om at jeg skal kunne feste mitt blikk på deg og bli løsrevet fra alt uten deg i slik en grad at verden og alt som er blitt skapt i den, vil synes meg som en dag så flyktig at du ikke ville ha nedlatt deg til å skape den.
Videre ber jeg deg innstendig, o min Gud, om å la regne ned fra din viljes himmel og fra din barmhjertighets skyer, det som vil lutre oss fra den motbydelige stank av våre overtredelser, o du som har kalt deg barmhjertighetens Gud! Du er sannelig den mektigste, den herligste, den mest velgjørende.
Støt ikke bort, o min Herre, ham som har vendt seg mot deg og la ikke ham som har søkt din nærhet, føres langt bort fra din forgård. Skuff ikke håpene til ham som tryglende har strukket frem sine lengtende hender for å søke din nåde og dine gunstbevisninger, og forhold ikke dine oppriktige tjenere din barmhjertighet og milde omsorg. Tilgivende og gavmild er du, o min Herre! Mektig er du til å gjøre som deg behager. Alt utenom deg er maktesløst overfor åpenbaringene av din makt, er som fortapt overfor bevisene på din rikdom, er som intet sammenlignet med manifestasjonene av ditt altoverstrålende velde, og er fullstendig blottet for all styrke når det stilles ansikt til ansikt med tegnene på din kraft. Hvor kan jeg søke tilflukt uten hos deg, o min Herre; hvor er det en havn å finne dit jeg kan haste? Kraften i din makt bringer meg vitnesbyrd om dette! Ingen beskytter er der uten deg; intet sted å flykte til uten deg; intet ly å finne uten deg. La meg smake, o min Herre, den guddommelige sødme av din ihukommelse og lovprisning. Jeg sverger ved din makt! Enhver som måtte smake av denne sødme vil fri seg fra alle bånd til verden og alt som er i den, og vil rette sitt ansikt mot deg, lutret fra å komme noen annen enn deg i hu.
La derfor, o min Gud, min sjel bli inspirert av den underfulle ihukommelse av deg, slik at jeg kan herliggjøre ditt navn. La meg ikke regnes blant dem som leser dine ord, men ikke lykkes i å finne din skjulte gave som er gjemt i dem, slik det er forordnet av deg, – den gave som gir liv til dine skapningers sjeler og dine tjeneres hjerter. La meg snarere regnes blant dem som er blitt så opplivet av de sødmefylte dufter som har spredt seg i løpet av dine dager, at de har lagt ned sine liv for deg, og ilt sin dødsstund i møte, lengtende etter å se din Skjønnhet og higende etter å nå frem til ditt nærvær. Og om noen på deres vei skulle bemerke: «Hvor går dere?» ville de si: «Til Gud, den altbesittende, hjelperen i fare, den selvbestående».
De overtredelser som er begått av dem som har vendt seg bort fra deg og har hovmodet seg overfor deg, har ikke hindret dem fra å elske deg, fra å rette sitt ansikt mot deg eller vende seg henimot din miskunn. Disse er det som er velsignet av hærskarene i det høye, som herliggjøres av innvånerne i evighetens byer, og dessuten av dem på hvis panne din mest opphøyede Penn har skrevet: «Disse er Bahás folk! Ved dem er stråleglansen fra ledelsens lys blitt utbredt!» Således er det forordnet på din befaling og ved din vilje i din ugjenkallelige befalings tavler.
Gjør derfor vitterlig, o min Gud, deres storhet og storheten til dem som i dette liv og etter døden har kretset rundt dem. Skjenk dem det du har forordnet for de rettskafne blant dine skapninger. Mektig er du til å gjøre alle ting. Ingen Gud er der uten deg, den overmåte mektige, hjelperen i fare, den allmektige, den mest gavmilde.
Gjør ikke slutt på våre faster med denne faste, o min Herre, og la heller ikke denne pakt være din siste. Godta du alt vi har gjort ut av kjærlighet til deg og for ditt velbehags skyld, samt alt vi har unnlatt å gjøre som følge av at vi har ligget under for våre onde og fordervede begjær. Så gi oss da evne til å holde standhaftig fast ved din kjærlighet og ditt velbehag, og beskytt oss fra ondskapen til dem som har fornektet deg og forkastet dine overmåte strålende tegn. Du er i sannhet Herren over denne verden og den neste. Ingen Gud er der uten deg, den opphøyede, den høyeste.
Herliggjør du, o Herre min Gud, ham som er Det første punkt, det guddommelige mysterium, ham ved hvem all fordums og fremtids kunnskap ble gjort tilgjengelig og perlene i din skjulte visdom bragt for dagen og mysteriet til ditt vel forvarte navn avslørt; ham du utpekte til kunngjøreren av den ene ved hvis navn bokstavene i ordet «bli» ble føyet sammen og forenet; ham du brukte til å bekjentgjøre din majestet, din myndighet og din makt; ham ved hvem du har nedsendt dine ord og fremsatt din lov med klarhet, og spredt dine tegn viden om og stadfestet ditt Ord; ham ved hvem hjertene til dine utvalgte ble blottlagt, og alle som var i himlene og på jorden ble samlet; ham du kalte ‘Alí Muḥammad i dine navns rike, og Åndenes Ånd i din ugjenkallelige befalings tavler; ham du utstyrte med din egen tittel og til hvis navn alle andre navn er bragt til å vende tilbake på din befaling og gjennom kraften i din makt; ham som du har latt alle dine egenskaper og titler få sin endelige fullbyrdelse i. Til ham hører også slike navn som lå gjemt i ditt plettfrie tabernakel, i din usynlige verden og i dine hellige byer.
Herliggjør du også dem som foruten å ha trodd på ham og hans tegn og vendt seg mot ham, også har gjenkjent din enhet i hans siste manifestasjon – en manifestasjon som han har omtalt i sine tavler, i sine bøker og skrifter, og i alle de vidunderlige vers og juvel-lignende ytringer som er steget ned over ham. Det er den samme manifestasjon hvis pakt du bød ham opprette før han opprettet sin egen pakt. Han er det som Bayánen har hyllet. Her blir hans fortrinn fremhevet, hans sannhet fastslått, hans overherredømme forkynt, og hans Sak bragt til fullkommenhet. Velsignet er det menneske som har vendt seg mot ham og oppfylt det han har befalt, o du som er verdenenes Herre og lengselen til dem som har kjent deg!
Priset være du, o min Gud, for du har hjulpet oss til å anerkjenne og elske ham. Jeg bønnfaller deg derfor ved ham og ved dem som er din guddoms daglysninger og manifestasjonene av ditt herredømme og din åpenbarings skattkamre og din inspirasjons gjemmer, om å gi oss evne til å bli hjelpere for din Sak og til å spre dine motstandere for alle vinder. Mektig er du til å gjøre alt som deg behager. Ingen Gud er der uten deg, den allmektige, den overmåte herlige, ham hvis hjelp søkes av alle mennesker!

—Bahá’'u’'lláh