De skjulte ord opprinnelig skrevet på arabisk

De skjulte ord - fra arabisk

 

A1

O ÅNDENS SØNN!

Mitt første råd er dette: ha et rent, godt og strålende hjerte, så at du får eie et urgammelt herredømme, uforgjengelig og evigvarende.

 

A2

O ÅNDENS SØNN!

Høyest av alt elsker Jeg rettferdighet; vend deg ikke bort fra den hvis du søker Meg, og forsøm den ikke, så Jeg kan ha tillit til deg. Ved dens hjelp skal du se med dine egne øyne og ikke gjennom andres øyne, og få visshet ved din egen kunnskap og ikke gjennom din nestes kunnskap. La ditt hjerte dvele ved dette - hvorledes du bør være. Sannelig, rettferdighet er Min gave til deg og tegnet på Min kjærlige omsorg. Vend derfor ditt blikk mot rettferdigheten.

 

A3

O MENNESKEBARN!

Bak sløret av Min urgamle tilværelse og Mitt innerste vesens eldgamle evighet, kjente jeg Min kjærlighet til deg; derfor skapte Jeg deg, og har preget Mitt bilde på deg og åpenbart Min skjønnhet for deg.

 

A4

O MENNESKEBARN!

Jeg elsket ditt vesens tilblivelse, derfor skapte Jeg deg. Elsk da Meg, så at Jeg kan nevne ditt navn og fylle din sjel med livets ånd.

 

A5

O TILVÆRELSENS SØNN!

Elsk Meg så at Jeg kan elske deg. Hvis du ikke elsker Meg, kan Min kjærlighet på ingen måte nå deg. Vit dette, o tjener.

 

A6

O TILVÆRELSENS SØNN!

Min kjærlighet er ditt Paradis; gjenforening med Meg er ditt himmelske hjem. Gå inn der og nøl ikke. Dette er det som er blitt bestemt for deg i Vårt himmelske rike og Vårt opphøyede Kongedømme.

 

A7

O MENNESKEBARN!

Hvis du elsker Meg, vend deg bort fra deg selv; og hvis du søker Mitt velbehag, se da ikke på ditt eget, så du kan dø i Meg og Jeg leve evig i deg.

 

A8

O ÅNDENS SØNN!

Der gis ingen fred for deg uten at du fornekter deg selv og vender deg mot Meg; for det sømmer seg for deg å frydes i Mitt navn og ikke søke ære i ditt eget, å sette din lit til Meg og ikke til deg selv; for Jeg ønsker å bli elsket, alene og over alt som er.

 

A9

O TILVÆRELSENS SØNN!

Min kjærlighet er Min faste borg. Den som trer inn der er trygg og sikker, og den som vender seg bort skal sannelig fare vill og gå til grunne.

 

A10

O YTRINGENS SØNN!

Du er Min festning; gå inn der, så du kan leve i trygghet. Min kjærlighet er nedlagt i deg; erkjenn det, og du vil finne Meg nær.

 

A11

O TILVÆRELSENS SØNN!

Du er min lampe og Mitt lys er i deg. Lån din stråleglans fra dette og søk ingen annen enn Meg. For jeg har skapt deg rik og gavmildt utøst Min gunst over deg.

 

A12

O TILVÆRELSENS SØNN!

Med kraftens hender formet Jeg deg og med styrkens fingre skapte Jeg deg; og Jeg har senket Mitt lys over ditt indre. Vær du tilfreds med det og søk intet annet, for Mitt verk er fullkomment og Mitt bud er bindende. Betvil det ikke og vær ikke mistroisk.

 

A13

O ÅNDENS SØNN!

Jeg skapte deg rik, hvorfor bringer du deg selv i fattigdom? Edel skapte Jeg deg; av hvilken grunn fornedrer du deg? Av kunnskapens kjerne gav Jeg deg liv, hvorfor søker du opplysning fra noen annen enn Meg? Av kjærlighetens leire gav Jeg deg form, hvordan kan du være opptatt av en annen? Vend blikket mot ditt eget selv, og du vil finne Meg i ditt indre, mektig, sterk og selvbestående.

 

A14

O MENNESKEBARN!

Du er Mitt herredømme og Mitt herredømme forgår ikke; hvorfor frykter du din undergang? Du er Mitt lys og Mitt lys skal aldri bli tilintetgjort; hvorfor frykter du tilintetgjørelse? Du er Min herlighet og Min herlighet svinner ikke; du er Min kledning og Min kledning skal aldri slites ut. Lev derfor i kjærlighet til Meg, så du kan finne Meg i herlighetens rike.

 

A15

O YTRINGENS SØNN!

Vend ditt ansikt mot Mitt og gi avkall på alt annet enn Meg, for Mitt herredømme varer ved og Mitt rike går ikke til grunne. Hvis du søker en annen enn Meg, ja om du gjennomsøker universet i all evighet, vil din søken være forfeilet.

 

A16

O LYSETS SØNN!

Glem alt uten Meg og søk samvær med Min ånd. I dette finnes Mitt buds innerste mening, vend deg derfor hen til det.

 

A17

O MENNESKEBARN!

Vær du tilfreds med Meg og søk ingen annen hjelper. For bare Jeg kan noensinne fullbyrde deg.

 

A18

O ÅNDENS SØNN!

Be Meg ikke om det som Vi ikke ønsker for deg, og vær dernest tilfreds med det Vi har bestemt for din skyld; for dette er det som gavner deg om du nøyer deg med det.

 

A19

O SØNN AV DET HERLIGE SYN!

Jeg har inngitt deg et pust av Min egen ånd, så at du kan elske Meg. Hvorfor har du sviktet Meg og gitt din kjærlighet til en annen enn Meg?

 

A20

O ÅNDENS SØNN!

Stor er Min rett til deg, den kan ikke glemmes. Min nåde mot deg er uendelig rik, den kan ikke gjemmes bak slør. Min kjærlighet har tatt bolig i deg, den kan ikke skjules. Mitt lys stråler for deg, det kan ikke formørkes.

 

A21

O MENNESKEBARN!

På den strålende herlighets tre har Jeg hengt de mest utsøkte frukter til deg, hvorfor har du vendt deg bort og nøyet deg med det som er mindre godt? Vend da tilbake til det som er best for deg i riket i det høye.

 

A22

O ÅNDENS SØNN!

Edel har Jeg skapt deg, likevel har du fornedret deg. Reis deg da henimot det du ble skapt til.

 

A23

O SØNN AV DET HØYESTE!

Til det evige kaller Jeg deg, og likevel søker du det som forgår. Hva har fått deg til å vende deg bort fra Vårt ønske og søke ditt eget?

 

A24

O MENNESKEBARN!

Overskrid ikke dine grenser, og still ei slike krav som ikke sømmer seg for deg. Fall ned for din Guds åsyn, for maktens og styrkens Herre.

 

A25

O ÅNDENS SØNN!

Opphøy ikke deg selv over den fattige, for Jeg leder ham på hans vei og ser deg i din onde tilstand og lar evig fortapelse ramme deg.

 

A26

O TILVÆRELSENS SØNN!

Hvordan kunne du glemme dine egne feil og bry deg med feilene hos andre? Enhver som gjør dette, skal forbannes av Meg.

 

A27

O MENNESKEBARN!

Tal ikke om andres synder så lenge du selv er en synder. Dersom du overtrer dette bud, skal du forbannes, og dette bekrefter Jeg.

 

A28

O ÅNDENS SØNN!

Vit for visst: den som kaller menneskene til rettferdighet og selv handler urettferdig, er ikke av Meg, selv om han skulle bære Mitt navn.

 

A29

O TILVÆRELSENS SØNN!

Tillegg ikke noen sjel det du ikke ønsker tillagt deg, og tal ikke annerledes enn du lever. Dette er Min befaling til deg. Så rett deg etter den!

 

A30

O MENNESKEBARN!

Avvis ikke Min tjener dersom han ber deg om noe, for hans ansikt er Mitt ansikt; stå da ydmyk for Mitt åsyn.

 

A31

O TILVÆRELSENS SØNN!

Ransak deg selv hver dag før du kalles til regnskap; for døden skal komme over deg uten varsel og du skal trekkes til ansvar for dine handlinger.

 

A32

O SØNN AV DET HØYESTE!

Jeg har gitt deg døden som en gledens budbærer. Hvorfor sørger du? Jeg skapte lyset til å utbre sin stråleglans over deg. Hvorfor skjuler du deg bak slør?

 

A33

O ÅNDENS SØNN!

Med lysets glade budskap hilser Jeg deg: fryd deg! Til hellighetens forgård kaller Jeg deg; ta tilflukt der, og du vil for alltid kunne leve i fred.

 

A34

O ÅNDENS SØNN!

Hellighetens ånd bringer deg det glade budskap om gjenforening; hvorfor sørger du? Kraftens ånd styrker deg i Hans sak; hvorfor lar du slør atskille deg fra den? Lyset fra Hans åsyn leder deg; hvordan kan du fare vill?

 

A35

O MENNESKEBARN!

Sørg ikke med mindre du er langt borte fra Oss. Gled deg ikke med mindre du kommer nærmere og vender tilbake til Oss.

 

A36

O MENNESKEBARN!

Fryd deg over ditt hjertes lykke, så at du kan bli verdig til å møte Meg og gjenspeile Min skjønnhet.

 

A37

O MENNESKEBARN!

Legg ikke av deg Min skjønne kledning, og forspill ikke din andel fra Min underfulle kilde, så du ikke må tørste i all evighet.

 

A38

O TILVÆRELSENS SØNN!

Følg Mine lover av kjærlighet til Meg og nekt deg dine egne ønsker hvis du søker å behage Meg.

 

A39

O MENNESKEBARN!

Overse ikke Mine bud hvis du elsker Min skjønnhet, og glem ikke Mine råd hvis du vil oppnå Mitt velbehag.

 

A40

O MENNESKEBARN!

Om du så skulle jage gjennom rommets uendelighet og krysse den vidstrakte himmel, vil du allikevel ikke finne ro om du ikke underkaster deg Vår befaling og ydmyker deg for Vårt Åsyn.

 

A41

O MENNESKEBARN!

Herliggjør Min sak, så at Jeg kan åpenbare Min storhets mysterier for deg og skinne på deg med evighetens lys.

 

A42

O MENNESKEBARN!

Vær ydmyk overfor Meg, så Jeg av kjærlig nåde kan komme til deg. Reis deg for å sikre Min sak seier, så at du selv kan seire alt i dette liv.

 

A43

O TILVÆRELSENS SØNN!

Tal om Meg på Min jord, for at Jeg i Min himmel kan erindre deg, så skal Mine øyne og dine bli trøstet.

 

A44

O TRONENS SØNN!

Din hørsel er Min hørsel, hør du med den. Ditt syn er Mitt syn; se da med det, så du i din innerste sjel kan vitne om Min opphøyede hellighet og Jeg i Mitt Selv kan bære vitnesbyrd om en opphøyet stilling for deg.

 

A45

O TILVÆRELSENS SØNN!

Søk martyrens død på Min sti, tilfreds med Mitt velbehag og takknemlig for hva Jeg bestemmer, så du kan hvile hos Meg under storhetens tronhimmel bak herlighetens tabernakel.

 

A46

O MENNESKEBARN!

Overvei og tenk etter! Er det ditt ønske å dø på ditt leie eller å utgyte ditt livsblod i støvet, som martyr på Min sti, og således bli en som manifesterer Min befaling og åpenbarer Mitt lys i det høyeste paradis? Velg rett, o tjener!

 

A47

O MENNESKEBARN!

Ved Min skjønnhet! Om ditt hår farves av ditt blod, er dette i Mine øyne større enn skapelsen av universet og begge verdeners lys. Streb så henimot dette, o tjener!

 

A48

O MENNESKEBARN!

Alle ting har sitt tegn. Tegnet på kjærlighet er styrke under Mine forordninger og tålmodighet i Mine prøvelser.

 

A49

O MENNESKEBARN!

Den sanne elsker brenner av lengsel etter prøvelser likesom opprøreren tørster etter tilgivelse og den syndige etter barmhjertighet.

 

A50

O MENNESKEBARN!

Hvis du ikke møter motgang på Min sti, hvordan kan du vandre samme vei som dem som er tilfreds med Mitt velbehag? Hvis du ikke stilles overfor prøvelser i din lengsel etter å møte Meg, hvordan vil du da nå frem til lyset i din kjærlighet til Min skjønnhet?

 

A51

O MENNESKEBARN!

Den ulykke Jeg sender er Mitt forsyn; i det ytre er den ild og gjengjeldelse, men i det indre er den lys og barmhjertighet. Skynd deg hen til den, så du kan bli et evig lys og en udødelig ånd. Dette er Min befaling til deg. Så rett deg etter den!

 

A52

O MENNESKEBARN!

Skulle du oppleve velstand, så fryd deg ikke, og skulle fornedrelse komme over deg, sørg da ikke, for de skal begge svinne hen og ikke være mer.

 

A53

O TILVÆRELSENS SØNN!

Om fattigdom rammer deg skal du ikke bli sørgmodig, for i tidens fylde vil rikdommens Herre komme til deg. Frykt ikke fornedrelse, for herlighet skal en dag hvile over deg.

 

A54

O TILVÆRELSENS SØNN!

Hvis ditt hjerte lenges etter dette evige, uforgjengelige rike og det urgamle, evigvarende liv, forsak da dette flyktige og forgjengelige herredømme.

 

A55

O TILVÆRELSENS SØNN!

Vær ikke opptatt av denne verden, for med ild prøver Vi gullet, og med gull prøver Vi Våre tjenere.

 

A56

O MENNESKEBARN!

Du ønsker deg gull, og Jeg ønsker deg frigjort fra det. Du tror deg rik i besittelse av det, og Jeg ser din rikdom i din løsrivelse fra det. Ved Mitt liv! Dette er Min kunnskap, det annet er din innbilning. Hvordan kan Mitt syn stemme med ditt?

 

A57

O MENNESKEBARN!

Skjenk Min rikdom til Mine fattige, så du i himmelen kan øse av kilder hvis stråleglans ikke skal blekne, og av skatter hvis herlighet ei skal forgå. Men ved Mitt liv! Å gi din sjel som offer er enda herligere, om du bare kunne se med Mitt øye.

 

A58

O MENNESKEBARN!

Livets tempel er Min trone; rens det for alle ting, så Jeg kan ta bolig der og forbli der.

 

A59

O TILVÆRELSENS SØNN!

Ditt hjerte er Mitt hjem; gjør det rent og hellig, så Jeg kan stige ned i det. Din ånd er stedet for Min åpenbaring; rens den, så Jeg kan manifestere Meg der.

 

A60

O MENNESKEBARN!

Legg din hånd ved Mitt hjerte, så Jeg kan stige opp over deg i herlighet og glans.

 

A61

O MENNESKEBARN!

Stig opp til Min himmel, så du kan oppnå gjenforeningens glede og drikke i dype drag av den edleste vin fra den uforgjengelige herlighets beger.

 

A62

O MENNESKEBARN!

Mang en dag er gått hen over deg mens du var opptatt med dine drømmer og tomme innbilninger. Hvor lenge skal du slumre på ditt leie? Løft ditt hode fra søvnen, for Solen har steget til senit; kan hende skal den skinne på deg med skjønnhetens lys.

 

A63

O MENNESKEBARN!

Lyset har skint på deg fra det hellige Fjells horisont og opplysningens ånd har åndet i ditt hjertes Sinai. Fri deg da fra tomme innbilningers slør og tre inn i Min forgård, så du kan bli skikket til evig liv og verdig til å møte Meg. For så skal døden ikke komme over deg, ei heller tretthet eller bekymring.

 

A64

O MENNESKEBARN!

Min evighet er Mitt verk, og Jeg har skapt den for deg. La den bli ditt tempels kledning. Min enhet er Mitt skaperverk, og Jeg har frembrakt den for deg. Stå frem i dens drakt, så du til evig tid kan være åpenbaringen av Mitt evigvarende vesen.

 

A65

O MENNESKEBARN!

Min majestet er Min gave til deg og Min storhet tegnet på Min barmhjertighet mot deg. Det som sømmer seg for Meg skal ingen forstå, heller ikke kan noen berette om det. Sannelig, Jeg har bevart det i Mine skjulte gjemmer og i Mine påbuds skattkamre, som et tegn på Min kjærlige omsorg for Mine tjenere og Min barmhjertighet mot Mitt folk.

 

A66

O BARN AV DET GUDDOMMELIGE OG USYNLIGE VESEN!

Dere skal bli hindret i å elske Meg og sjeler skal bli fylt av uro når de taler om Meg, for sinnet kan ikke fatte Meg, eller hjertet romme Meg.

 

A67

O SKJØNNHETENS SØNN!

Ved Min ånd og ved Min gunst! Ved Min barmhjertighet og ved Min skjønnhet! Alt Jeg har åpenbart for deg med kraftens tunge og skrevet for deg med maktens penn, har vært i samsvar med din evne og forstand, ikke med Min stilling og Min stemmes melodi.

 

A68

O MENNESKEBARN!

Vet dere ikke hvorfor Vi skapte dere alle av det samme støv? For at ingen skal opphøye seg over sin neste. Overvei til alle tider i deres hjerter hvordan dere ble skapt. Ettersom Vi har skapt dere alle av samme stoff, påhviler det dere å være likesom én sjel, å vandre med samme føtter, spise med samme munn og bo i samme land, så at tegnene på enhet og sann løsrivelse kan bli åpenbart fra deres innerste vesen, ved deres handlinger og gjerninger. Dette er Mitt råd til dere. O lysets hærskare! Gi akt på dette råd, så at dere kan få del i hellighetens frukter fra den vidunderlige herlighets tre.

 

A69

O DERE ÅNDENS SØNNER!

Dere er Mitt skattkammer, for i dere har Jeg nedlagt Mine mysteriers perler og Min kunnskaps edelstener. Vokt dem mot de fremmede blant Mine tjenere og mot de ugudelige blant Mitt folk.

 

A70

O SØNN AV HAM SOM VED SITT EGET VESEN STO I SITT EGET SELVS KONGERIKE!

Du skal vite at Jeg har ført alle hellighetens dufter hen til deg, til fulle åpenbart Mitt ord for deg, gjort Min nåde fullkommen gjennom deg og ønsket for deg det som Jeg har ønsket for Meg Selv. Vær da tilfreds med Mitt velbehag og takknemlig mot Meg.

 

A71

O MENNESKEBARN!

Skriv alt det Vi har åpenbart for deg med lysets blekk på din ånds tavle. Skulle dette ikke stå i din makt, hent da ditt blekk fra hjertets dyp. Kan du heller ikke gjøre dette, så skriv med det blodrøde blekk som er blitt utgytt på Min vei. Dette er Meg i sannhet kjærere enn alt annet, så at dets lys kan vare evig.