Kilder

1. Bahá'’u'’lláh (”Guds herlighet”) ble født som Husayn-Alí. Det autoritative verket om Bábs og Bahá’'u'’lláhs profetiske virke er God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987) Et biografisk studium finner man i Hasan Balyuzis Bahá'’u'’lláh: The King of Glory (Oxford: George Ronald, 1980). En omfattende gjennomgang av Bahá’'u'’lláhs skrifter kan man finne i Adib Taherzadehs firebindsverk The Revelation of Bahá’'u'’lláh (Oxford: George Ronald, 1975).

2. Britannica Yearbook for 1988 oppgir at selv om bahá'’í-samfunnet bare teller rundt fem millioner medlemmer, så er troen allerede den religion som har størst spredning på jorden, nest etter kristendommen. Det finnes i dag 155 nasjonale bahá’'í-råd i verdens selvstendige stater og større territorier, og over 17.000 valgte råd som fungerer på det lokale plan. Man regner med at 2.112 nasjonaliteter og stammer er representert.

3. Arnold Toynbee: A Study of History, bind VIII (London: Oxford, 1954), s. 117.

4. Báb (betydningen er ”Port” eller ”Dør”) ble født som Siyyid ’Ali-Muhammad i Shiraz den 20. oktober 1819.

5. i de avsnittene av Bábs skrifter hvor det nevnes at ”han som Gud vil åpenbare” skal komme, finner man gåtefulle henvisninger til ”år ni” og ”år nitten” (dvs. omtrent 1852 og 1863 regnet i måneår fra det året da Báb begynte sin profetgjerning, i 1844). Ved flere anledninger gjorde Báb det også kjent for bestemte personer blant sine tilhengere at de selv ville komme til å anerkjenne og tjene ”ham som Gud vil åpenbare”.

6. Forkynnelsen av Bábs budskap var blitt utført i moskeer og på offentlige steder av entusiastiske grupper av tilhengere, mange av dem unge studenter ved teologiske læreseter. Det muslimske presteskapet hadde svart med å hisse mobben opp til voldsbruk. Uheldigvis falt disse hendelsene sammen i tid med en politisk krise fremkalt av sjah Muhammads død og kampen om tronfølgen. Det var lederne av den seirende politiske fløyen, bak guttekongen sjah Násiri’d-Dín, som så satte den kongelige hæren inn mot Bábs ivrige tilhengere. De var oppdratt i en muslimsk begrepsverden og mente seg å ha en moralsk rett til selvforsvar. De barrikaderte seg derfor på improviserte tilfluktssteder og utholdt lange og blodige beleiringer. Da de til sist var blitt beseiret og massakrert og Báb var blitt henrettet, stanset to forvirrede bábí-ungdommer sjahen på en offentlig vei og skjøt fuglehagl mot ham i et tåpelig attentatforsøk. Det var denne episoden som dannet påskuddet for den verste av de bábí-massakrene som fremkalte protester fra vestlige ambassader. En beskrivelse av denne perioden kan man finne hos”. Hatcher og D. Martin i The Bahá'í Faith: The Emerging Global Religion (San Fransisco: Harper and Row, 1985), s. 6-32.

7. En skildring av disse begivenhetene kan man finne i God Passes By, kap. I-IV. Vestens interesse for bábí-bevegelsen ble i særlig grad vakt ved utgivelsen av boken Les religions et les philosophies dans l’Asie centrale (Paris: Didier, 1965) forfattet av grev Joseph Arthur de Gobineau.

8. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1970), s. 20-21.

9. En rekke diplomatiske og militære observatører fra Vesten har etterlatt seg rystende skildringer av hva de var vitne til. Det ble nedlagt flere formelle protester overfor de persiske myndighetene. Se Moojan Momen: The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944 (Oxford: Georg Ronald, 1981).

10. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 21.

11. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 22.

12. I Persia hersket det forståelig nok sterk mistenksomhet overfor den britiske og den russiske regjeringens hensikter, for begge hadde lenge blandet seg inn i persiske anliggender.

13. Disse problemene hadde sitt sentrum i Mírzá Yahyá, en yngre halvbror av Bahá'’u'’lláh. Mens han ennå var ung og stod under Bahá'’u'’lláhs veiledning, var Yahyá blitt utpekt av Báb til bábí-samfunnets nominelle overhode i påvente av at ”han som Gud vil åpenbare” snart skulle komme. Yahyá kom imidlertid under innflytelsen av en tidligere muslimsk teolog, Siyyid Muhammad Isfah´ní, og ble gradvis mer fremmed for sin bror. Dette fiendskapet kom ikke åpent frem, men fant utløp i fordekt agitasjon, som hadde en katastrofal virkning på de landsforvistes allerede lave moral. Yahyá nektet til sist å godta Bahá’'u'’lláhs erklæring av sitt profetiske kall og spilte ingen rolle i den utviklingen av bahá'’í-troen som denne erklæringen gav støtet til.

14. Bahá’'u'’lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), s. 251.

15. Bahá’'u'’lláh: The Hidden Words of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), arabisk nr. 2 på s. 3-4, arabisk nr. 5 på s. 4, arabisk nr. 35 på s 12, arabisk nr. 12 på s. 6.

16. Bahá'’u'’lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985),  s. 3-4, s. 195-200.

17. Sitert i God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 137.

18. Sitat fra prins Zaynu’l-’Ábidín Khán i God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 135.

19. Et sammentreff av uvanlige omstendigheter hadde gjort de sentrale myndighetene I Konstantinopel særlig velvillig innstilt overfor Bahá’'u'’lláh og uimottagelige for press fra den persiske regjeringen. Guvernøren i Bagdad, Namíq Páshá, hadde skrevet til hovedstaden i begeistrede vendinger både om den fornemme landsforviste perserens personlighet og om hans innflytelse. Sultan ’Abdu’l-’Azíz fant rapportene interessante fordi han så på seg selv som en mystisk søker, selv om han var sunni-islams kalif. Reaksjonen hos hans høyeste minister, ’Alí Páshá, var like viktig, om enn på en annen måte. Han hadde tilegnet seg gode kunnskaper i persisk språk og litteratur og hadde også tatt mål av seg til å gjøre den tyrkiske administrasjonen mer moderne. For ham fremstod derfor Bahá’'u’'lláh som en høyst sympatisk skikkelse. Det var uten tvil denne kombinasjonen av sympati og interesse som fikk den osmanske regjeringen til å invitere Bahá'’u'’lláh til hovedstaden fremfor å sende ham til en mer fjerntliggende by eller utlevere ham til de persiske myndighetene, slik disse kom med inntrengende henstillinger om.

20. God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 153. Etter 1863 erstattet ordet ”bahá’'í” mer og mer ”bábí” som betegnelse for den nye troen og markerte dermed at en helt ny religion hadde oppstått.

21. Sitert i Shoghi Effendi: The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1984), s. 77.

22. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 10 - 11.

23. Bahá’'u’'lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 297.

24. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 334.

25. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 8.

26. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 8.

27. De to siterte uttalelsene kan man finne gjengitt av henholdsvis '‘Abdu’l- Bahá hos J.E.Esselmont i Bahá’'u'’lláh and the New Era (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1987), s. 170, og Bahá'’u'’lláh i Tablets of Bahá'’u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 22 – 23.

28. God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 127 – 157, gir en beskrivelse av det som skjedde.

29. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 10 - 11.

30. Bahá'’u’'lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), s. 98.

31. Bahá’'u'’lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), s. 99.

32. Bahá’'u’'lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), s. 99-100.

33. Bahá’'u'’lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1985), s. 103-104.

34. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 59.

35. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 66-67.

36. Bahá’u’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1983), s. 65-66.

37. Sitert i Shoghi Effendi: The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1984), , s. 79.

38. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 136.

39. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 80.

40. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 164.

41. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 329.

42. En detaljert fremstilling av emnet gis av ‘'Abdu’l- Bahá i Some Answered Questions (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 163 – 201.

43 Eksempler på dette finner man I Jesu egne ord: “Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god.” (Matt. 19,17); ”jeg og Faderen, vi er ett.” (Joh. 10, 30).

44. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 177-179.

45. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 54-55.

46. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 56.

47 Det nye testamente, Joh. 1, 10.

48. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 141-142.

49. Shoghi Effendi: The World Order of Bahá'’u'’lláh: Selected Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1982), s. 117.

50. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 74. I bahá'’í-skriftene brukes ordet “Adam” symbolsk I to forskjellige betydninger. Den ene viser til menneskerasens begynnelse, den andre betegner den første av Guds manifestasjoner.

51. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 213.

52. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 151.

53 Se Bahá’'u'’lláh: The Seven Valleys and the Four Valleys Letters (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1986), s. 6 – 7: “Ja, skjønt det for den vise er skammelig å søke Herrenes Herre I støvet, så vitner det dog om glødende iver I ens søken.”

54. Shoghi Effendi: The World Order of Bahá’'u'’lláh: Selected Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1982), s. 116.

55. Bahá'’u'’lláh: The Seven Valleys and the Four Valleys Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1986),  s. 1 – 2.

56. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 214.

57. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u’'lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 286.

58. Bahá'’u’'lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u’'lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 4 – 5.

59. Det Nye Testamente, Joh. 10, 16.

60. En utdyping av Bahá’'u’'lláhs lære om menneskeslektens modningsprosess kan man finne i Shoghi Effendi: The World Order of Bahá’'u'’lláh: Selected Letters(Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1982),  s. 162 – 163, 202.

61. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u’'lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 217.

62. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá’'u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 164.

63. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u’'lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983),  s. 95.

64. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá’'u’'lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982),, s. 164.

65. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 6 – 7.

66. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá’'u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá’'í verdenssenter, 1982), s. 166 – 67.

67. Women: A compilation Toronto: Bahá'’í Publishing Trust, 1986), s. 26.

68. Et sammentreff av uvanlige omstendigheter hadde gjort de sentrale myndighetene I Konstantinopel særlig velvillig innstilt overfor Bahá'’u'’lláh og uimottagelige for press fra den persiske regjeringen. Guvernøren i Bagdad, Namíq Páshá, hadde skrevet til hovedstaden i begeistrede vendinger både om den fornemme landsforviste perserens personlighet og om hans innflytelse. Sultan ’Abdu’l-’Azíz fant rapportene interessante fordi han så på seg selv som en mystisk søker, selv om han var sunni-islams kalif. Reaksjonen hos hans høyeste minister, ’Alí Páshá, var like viktig, om enn på en annen måte. Han hadde tilegnet seg gode kunnskaper i persisk språk og litteratur og hadde også tatt mål av seg til å gjøre den tyrkiske administrasjonen mer moderne. For ham fremstod derfor Bahá'’u’'lláh som en høyst sympatisk skikkelse. Det var uten tvil denne kombinasjonen av sympati og interesse som fikk den osmanske regjeringen til å invitere Bahá'’u'’lláh til hovedstaden fremfor å sende ham til en mer fjerntliggende by eller utlevere ham til de persiske myndighetene, slik disse kom med inntrengende henstillinger om.

69. Den fullstendige teksten I rapporten fra Østerrikes ambassadør grev von Prokesch-Osten, hentet fra et brev til grev de Gobineau, er gjengitt Moojan Momen: The Bábí and Bahá'’í Religions, 1844-1944 (Oxford: Georg Ronald, 1981), s. 186 – 187.

70. Adib Taherzadehs firebindsverk The Revelation of Bahá'’u'’lláh (Oxford: George Ronald, 1975). bind 2, s. 399.

71. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá’'u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 13

72. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 210 – 212.

73. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 252.

74. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 252.

75. Disse hendelsene er beskrevet i Adib Taherzadehs firebindsverk The Revelation of Bahá’'u'’lláh (Oxford: George Ronald, 1975). bind 3, særlig s. 296 og 331.

76. Opplevelsen er beskrevet I God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 180 – 189.

77. I 1850-årene samarbeidet to tyske religiøse ledere om å bygge opp “Tempelselskapet”, som skulle opprette en eller flere kolonier I Det hellige land for å legge forholdene til rette for Kristus når han kom igjen. Disse to lederne var Christoph Hoffmann og Georg David Hardegg. Etter å ha reist fra Tyskland den 6. august 1868 kom den første gruppen til Haifa den 30. oktober 1868, to måneder etter Bahá’u’lláhs egen ankomst.

78. En beskrivelse av de katastrofene som rammet den europeiske delen av Tyrkia i den russisk-tyrkiske krig av 1877 – 78, kan man finne i Hasan Balyuzis Bahá'’u'’lláh: The King of Glory (Oxford: George Ronald, 1980). s. 460 – 462.

79. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 51.

80. Alistair Horne: The Fall of Paris (London: Macmillan, 1965), s. 34.

81. Sitert I Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1980), s. 323 – 33.

82. Sitert i Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1980), s. 37.

83. Sitert i Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1980), s. 35.

84. Sitert i Shoghi Effendi: Citadel of Faith: Messages to America 1947 – 1957(Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1980), s. 18 – 19.

85. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 14

86. Bahá’u’lláh: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1985),  s. 15.

87. Sitert I Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1980), s. 83.

88. Sitert I Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1980), s. 81.

89. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 99.

90. Sitert I Shoghi Effendi: The Promised Day Is Come Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1980),  s. 110 – 111.

91. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá’'í Publishing Trust, 1983), s. 200.

92. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 254 – 255.

93. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 40.

94. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 215.

95. Bahá'’u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá'’u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 196.

96. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá’'u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 69.

97. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá'’u’'lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 165 – 167.

98. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970), s. 11. Uttrykket ”Ikke av egen vilje” forekommer i samme avsnitt like før det siterte utdraget.

99. Bahá’'u'’lláhs unge sønn Mirza Mihdi døde 22 år gammel i 1870 etter et fall i en ulykke som skyldtes forholdene som familien ble holdt innesperret under.

100. Bahá’'u'’lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 91.

101. God Passes By av Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1987), s. 94

102. Shoghi Effendi: The World Order of Bahá'’u'’lláh: Selected Letters (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1982), s. 94 - 96.

103. Bahá'’u’'lláh: Gleanings from the Writings of Bahá’'u'’lláh (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1983), s. 228.

104. Bahá’'u'’lláh i Tablets of Bahá'’u'’lláh Revealed after the Kitáb-I-Aqdas (Haifa: Bahá'’í verdenssenter, 1982), s. 169.

105. Bahá’'u'’lláh: Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1970),  s. 11 – 12.

106. Selv om forvisningsordren utstedt av sultan ‘Abdu’l-‘Azíz aldri ble formelt opphevet, kom de ansvarlige politiske myndigheter etter hvert til å anse den for å ha mistet sin gyldighet. Overfor Bahá’u’lláh gav de derfor uttrykk for at han kunne bosette seg utenfor bymurene om han så skulle ønske.

107. Herregården ble bygget av en velstående kjøpmann fra ‘Akká, men han flyttet derfra da det brøt ut pest som begynte å spre seg. Eiendommen ble først leid av bahá'’í-samfunnet og så kjøpt noen år etter Bahá'’u'’lláhs bortgang. Bahá’'u'’lláhs grav ligger I et gravmæle I hageanleggene ved Bahjí og er nå det fremste valfartsstedet for bahá'’í-verdenen.

108. Denne læren fines oppsummert I World Order på s. 143 – 157 og i Shoghi Effendis Principles of Bahá’í Administration )London: Bahá’í Publishing Trust, 1973), hele boken. En utførlig kommentert oversettelse til engelsk av hoveddokumentet blant disse skriftene – Kitáb-i-Aqdas (”Den Aller Helligste Bok”) – vil bli utgitt ved hundreårsminnet for Bahá'’u'’lláhs bortgang i 1992.

109. Shoghi Effendi: The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá'’í Publishing Trust, 1984), s. 16.

110. Edward G. Browne: A Traveller’s Narrative (New York: Bahá’'í Publishing Committee, 1930), s. XXXIX – XL.

Mahsa Saboohian