Innledning

Når det nye årtusen nå nærmer seg, er menneskeslektens viktigste behov å finne en forenende visjon av menneskets og samfunnets natur. I løpet av det siste århundre har menneskehetens reaksjon på dette behovet drevet frem en rekke ideologiske omveltninger som har rystet verden og nå synes å ha uttømt sin kraft. Resultatet av omveltningene ble nok nedslående, men lidenskapen som kampen ble ført med, vitner om hvor stort behovet er. For uten en felles oppfatning av historiens forløp og retning, er det utenkelig at grunnlaget kan legges for et globalt samfunn som størstedelen av menneskeheten kan forplikte seg overfor.

En slik visjon fremtrer i Bahá’'u’'lláhs [1] skrifter, og den økende innflytelsen av denne profetskikkelsen fra nittende århundre er den mest bemerkelsesverdige utviklingen i vår tids religiøse historie. Bahá'’u'’lláh ble født i Persia den 12. november 1817 og begynte i en alder av 27 år på en gjerning som etter hvert har satt fantasien i sving hos flere millioner mennesker og vakt deres hengivenhet – mennesker fra praktisk talt alle raser, kulturer, klasser og nasjoner på jorden. Dette er et fenomen som er uten referansepunkter i vår egen tid, men som snarere henger sammen med skjellsettende kursendringer i menneskeslektens kollektive fortid. For Bahá'’u'’lláh hevdet å være ingen ringere enn Guds budbringer for menneskets modenhetstid, bæreren av en guddommelig åpenbaring som oppfyller løftene gitt i tidligere religioner, og som vil skape den grad av åndelig mot og styrke som må til for å forene verdens folk.

Om de ikke skulle føre til noe annet, så bør de virkningene som Bahá'’u'’lláhs liv og skrifter allerede har hatt, fortjene seriøs oppmerksomhet fra enhver som tror at den menneskelige karakter er åndelig i sin grunn, og at den kommende organiseringen av vår planet må preges av dette aspektet av virkeligheten. Dokumentasjonen ligger åpen for allmenn undersøkelse. For første gang i historien har menneskeheten tilgang til en utførlig og kontrollerbar beskrivelse av fødselen av et uavhengig religionssystem og av grunnleggerens liv. Like tilgjengelige er opptegnelsene av de reaksjonene som den nye troen har fremkalt gjennom fremveksten av et globalt samfunn som allerede med rette kan hevde å representere menneskeslekten i miniatyr. [2]

I de tidligere tiår av dette århundre skjedde denne utviklingen relativt skjult. Bahá’'u'’lláhs skrifter forbyr den pågående omvendelsesiveren som mange religiøse budskap er blitt utbredt med. Dessuten la bahá'’í-samfunnet hovedvekten på å opprette lokale grupper over hele planeten, og det motvirket fremveksten av større konsentrasjoner av tilhengere i noe enkelt land og den mobiliseringen av ressurser som kreves til storstilte offentlige informasjonsprogram. Arnold Toynbee, som var interessert i fenomener som kunne representere fremveksten av en ny, universell religion, bemerket i 1950-årene at bahá’'í-troen da var omtrent så kjent for gjennomsnittsutdannede personer fra Vesten som kristendommen hadde vært for den tilsvarende klassen i Romerriket i det andre århundre etter Kristus. [3]

I de senere år har situasjonen forandret seg dramatisk i takt med at bahá’'í-samfunnets antall har økt raskt i mange land. Det finnes nå praktisk talt ingen områder på jorden der det livsmønstret som Bahá’'u'’lláh lærte, ikke er i ferd med å slå rot. Den respekt som samfunnets økonomiske og sosiale utviklingsprosjekter nå begynner å vinne i regjeringskretser, på akademisk hold og innenfor De forente nasjoner, styrker ytterligere argumentet for en uhildret og seriøs undersøkelse av impulsen bak en sosial forvandlingsprosess som på avgjørende punkter er enestående i dagens verden.

Det hersker ingen uvisshet om kraften bak det hele. Bahá’'u'’lláhs skrifter spenner over et enormt emneområde, fra sosiale spørsmål som rasemessig integrering, likhet mellom kjønnene og nedrustning, til de spørsmål som angår menneskenes innerste liv. Originaltekstene er omhyggelig bevart, både de mange han selv skrev ned og de øvrige som han dikterte og bekreftet. I flere tiår har et systematisk program for oversettelse og utgivelse gjort utdrag fra Bahá’'u'’lláhs skrifter tilgjengelige for folk overalt, på over åtte hundre språk.

Mahsa Saboohian