Løsrivelse

Løsrivelse

Forherliget er du, o min Gud!
Jeg takker deg for at du har gjort kjent for meg ham som er din barmhjertighets daggry og din nådes demringssted og din Saks gjemme. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn, hvorved ansiktene til dem som er deg nær er blitt hvite, og hjertene til slike som er deg hengivne har styrt sin flukt henimot deg, om å gi at jeg, til alle tider og under alle forhold, kan gripe fatt i ditt bånd og bli frigjort fra all tilknytning til noen utenom deg, og kan holde øynene rettet mot din åpenbarings horisont, og kan utføre det du har foreskrevet meg i dine tavler.
Kle, o min Herre, både mitt indre og ytre vesen med dine gunstbevisningers og din miskunnhets drakt. Beskytt meg så mot hva som enn måtte være avskyelig for deg, og hjelp nådigst meg og min slekt til å adlyde deg og sky hva som enn kan vekke noen ond eller fordervet lyst i meg.
Du, i sannhet, er hele menneskehetens Herre og besitteren av denne verden og av den neste. Ingen Gud er der uten deg, den allvitende, den allvise.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Mangt et kaldt hjerte, o min Gud,
er blitt satt i brann av din Saks ild, og mang en sovende er blitt vekket av din stemmes sødme. Hvor mange er vel ikke de fremmede som har søkt ly under din enhets tre, og hvor tallrike er vel ikke de tørstende som har higet etter ditt levende vann i dine dager!
Salig er han som har vendt seg hen mot deg og ilt for å nå til demringsstedet for lyset fra ditt ansikt. Salig er han som av all sin hu har vendt seg hen mot din åpenbarings morgenrøde og din inspirasjons kildespring. Salig er han som på din sti har anvendt det du skjenket ham ved din gavmildhet og gunst. Salig er han som i sin store lengsel etter deg har kastet fra seg alt unntatt deg selv.  Salig er han som har hatt samfunn med deg og løst seg fra all tilknytning til hvem som helst uten deg. 
Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved ham som er ditt navn, som ved kraften i ditt herredømme og din makt har steget opp over sitt fengsels horisont, om å forordne for alle det som anstår deg og sømmer seg for din opphøyethet.
Din velde makter i sannhet alle ting.

Bahá’'u’'lláh

 

 

O Gud, og alle navns Gud,
og himlenes skaper! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din veldes daggry og din styrkes demringssted er blitt åpenbart, hvorved enhver fast ting er gjort flytende, og ethvert dødt legeme er gitt nytt liv, og enhver ånd med evnen til bevegelse er blitt bestyrket – jeg bønnfaller deg om å gjøre meg i stand til å fri meg for all tilknytning til hvem som helst uten deg, og til å tjene din Sak, og til å ønske det som du ønsket ved ditt herredømmes styrke, og til å utføre det som er din vilje til behag.
Jeg trygler deg enn videre, o min Gud, om å forordne for meg det som vil gjøre meg rik nok til å være alle andre enn deg foruten. Du ser meg, o min Gud, med mitt ansikt vendt mot deg, og med mine hender i grep om din nådes bånd. Send ned over meg din barmhjertighet og nedskriv for meg det du har skrevet ned for dine utvalgte. Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den overmåte gavmilde.

Bahá’'u’'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved duften fra din nådes kledning, en duft som på din befaling og etter ditt ønske ble utgytt over hele skaperverket, og ved din viljes sol, som, ved din veldes og ditt herredømmes kraft, har skint klart over din barmhjertighets horisont, om å utslette av mitt hjerte alle tomme innbilninger og fåfengte forestillinger, slik at jeg med all min hengivenhet kan vende meg til deg, o du hele menneskehetens Herre!
Jeg er din tjener og sønn av din tjener, o min Gud! Jeg har fattet om din nådes håndgrep og klynget meg til din milde barmhjertighets bånd. Bestem for meg de gode ting som er hos deg, og gi meg næring fra det bord du sendte ned fra din gavmildhets skyer og din velviljes himmel.
Du er i sannhet Herre over alle verdener og Gud over alle som er i himmelen og alle som er på jorden.

Bahá’'u’'lláh

 

 

Tillat meg, o min Gud,
å komme deg nær og å dvele innenfor ditt kongesetes enemerker, for min fjernhet fra deg har nesten fortært meg. Gi meg å hvile i skyggen av din nådes beskyttende vinger, for adskillelsens ild har svidd meg i hjertet. Før meg nærmere den elv som i sannhet er liv, for min sjel brenner av tørst i sin uavlatelige søken etter deg. Mine sukk, o min Gud, kunngjør hvor bitter min smerte er, og de tårer jeg feller bevitner min kjærlighet til deg.
Jeg bønnfaller deg, ved den lovprisning hvormed du lovpriser deg selv og den herlighet hvormed du herliggjør ditt eget innerste vesen, om å gi at vi kan bli talt blant dem som har anerkjent deg og erkjent ditt overherredømme i dine dager. Hjelp oss så, o min Gud, til å drikke i dype drag av din miskunnhets levende vann fra barmhjertighetens hånd, slik at vi helt kan glemme alt annet enn deg og være beskjeftiget bare med ditt Selv. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den mektige, hjelperen i fare, den selvbestående.
Forherliget være ditt navn, o du som er alle kongers Konge!

Bahá’'u’'lláh

 

 

I din Herres navn
–skaperen, herskeren, den evig fyldestgjørende, den mest opphøyede, den som bønnfalles om hjelp av alle mennesker.
Si: O min Gud! O du som har frembragt himmelen og jorden, o rikets Herre! Du er fortrolig med mitt hjertes hemmeligheter, mens ditt vesen er uutgrunnelig for alle utenom deg selv. Du ser hva som enn vedrører meg, mens ingen annen kan gjøre det enn du. Forunn meg, gjennom din nåde, det som vil gjøre det mulig for meg å være alle andre enn deg foruten, og bestem for meg det som vil gjøre meg uavhengig av alle utenom deg. Gi at jeg kan høste gavn av mitt liv i denne verden og i den neste. Slå din nådes porter opp for meg, og skjenk meg nådigst din milde barmhjertighet og dine gaver.
O du som er den overmåte nådige Herre! La din himmelske hjelp omringe dem som elsker deg, og forlen oss med de gaver og de foræringer som du besitter. Vær du oss fyldestgjørende av alle ting, forlat oss våre synder og ha barmhjertighet med oss. Du er vår Herre og alle skapte tings Herre. Ingen andre påkaller vi enn deg, og om intet annet bønnfaller vi enn dine gunstbevisninger. Du er gavmildhetens og nådens Herre, uovervinnelig i din styrke og den dyktigste i dine forehavender. Ingen annen Gud er der enn deg, den altbesittende, den mest opphøyede.
Skjenk dine velsignelser, o min Herre, til dine sendebud, til de hellige og til de rettferdige. Sannelig, du er Gud, den uforlignelige, den altbetvingende.

—Báb

 

 

O Herre!
Hen til deg tyr jeg for å finne tilflukt, og henimot alle dine tegn vender jeg mitt hjerte.
O Herre! Om jeg er på reise eller hjemme, i mitt virke eller i mitt arbeid, så setter jeg all min lit til deg.
Gi meg derfor din fyldestgjørende hjelp for således å gjøre meg uavhengig av alle ting, o du som er uovertruffen i din barmhjertighet!
Skjenk meg min del, o Herre, slik du behager, og gjør meg tilfreds med hva du enn har forordnet for meg.
Hos deg ligger den absolutte myndighet til å befale.

—Báb