Guddommelig Lov

Guddommelig Lov

Guddommelig Lov

Den aller største og viktigste begivenhet i menneskets verden,” hevder ‘Abdu’l-Bahá, “er at Guds manifestasjon kommer, og at Guds lov kommer ned. Bahá’u’lláh forklarer at Gud har pålagt hver og en tvillingpliktene: å anerkjenne Gudsmanifestasjonen, og, for dem som har  gjort det, å overholde hans lover og forordninger. ”Disse tvillingplikter,” skriver han, “er uadskillelige. Ingen av dem kan godtas uten den andre.”

Bahá'í-skriftene beskriver eksistensen av to gjensidig utfyllende aspekter ved guddommelig lov. Det første aspektet henviser til de universelle, uforanderlige lovene som blir levendegjort og gjenspeilet i alle Guds religioner. Det andre dreier seg om lover som tjener til å ordne menneskehetens sosiale og åndelige liv - lover som endres etter tidens spesielle omstendigheter og forhold. 

Hver Manifestasjon - som en guddommelige lærer - fremsetter universelle lover fra Gud, og bringer et nytt sett av lover som legger føringer for de åndelige og sosiale aspekter for menneskehetens liv gjennom det neste stadium av sin evolusjon. Den endelige hensikt med at Gudsmanifestasjonen kommer er, ifølge 'Abdu'l-Bahá: å opplyse menneskets verden, å gjøre den jordiske verden himmelsk, å gjøre menneskets rike til en englenes verden, å forene hjertene, å tenne kjærlighetens lys i sjelen hos menneskene, så slike sjeler kan bli uavhengige, nå full enhet og samhørighet, vende seg til Gud, tre inn i det guddommelige rike, motta Guds rike gaver og foræringer og nyte manna fra himmelen.

Mange av Bahá'u'lláhs lover som omhandler individets sosiale og åndelige liv, finner man i Kitáb-i-Aqdas. Denne boken inneholder spesielle forordninger om obligatorisk bønn, faste, ekteskap, arv og bruk av alkohol og narkotiske stoffer. På disse sidene opphever Bahá'u'lláh også presteskapet som institusjon, forbyr slaveri og askese og klosterliv, fordømmer grusomhet mot dyr, fordømmer baktalelse, fremhever viktigheten av å sysselsette seg i et yrke eller virksomhet, betoner nødvendigheten av å sørge for midler til barns utdanning, pålegger hver person plikten å adlyde myndighetene, befaler bahá'íene å omgås tilhengerne av alle religioner i en ånd av vennskap, understreker viktigheten av sannferdighet, pålitelighet, gjestfrihet, høflighet, overbærenhet, rettferdighet og rettskaffenhet.

Selv om viktigheten av å etterleve disse og andre lover og forordninger er klar, prøver bahá'íer også å huske på at guddommelig lov ikke kan reduseres til en enkel liste av ”gjør det” og ”ikke gjør det”. Det det egentlig dreier seg om er den forvandlende kraften i åpenbaringen til å foredle individets adferdsmønster, oppløfte alle menneskers hjerter og sjeler, å ordne menneskehetens kollektive liv, forme kulturen, vitalisere samfunnets strukturer, fremskynde sivilisasjonens utvikling. 

Ja, i Kitáb-i-Aqdas, råder Bahá’u’lláh selv sine tilhengere til ikke å redusere hans påbud til ”kun en lovsamling.” “Nei snarere har vi brutt seglet på den utsøkte vin med maktens og styrkens fingre.” Han beskriver sin påbud som ”kjærlige forsyns lamper blant mine tjenere og min barmhjertighets nøkler for mine skapninger.” Bahá’u’lláh forsikrer:

"Fra min allmektige herlighets himmel har min makts Tunge rettet disse ord til min skapning: “Overhold mine bud av kjærlighet til min skjønnhet.” Lykkelig er den elsker som har innåndet den guddommelige duft av sin allerkjæreste fra disse ord, som er mettet med angen av en nåde som ingen tunge formår å beskrive. "

 

Kjærlighet og kunnskap

Kjærlighet og kunnskap

Kjærlighet og kunnskap

Åndelige egenskaper blomstrer ettersom kjærlighet og kunnskap vokser i våre sinn og hjerter. I denne prosessen blir vi bedre og bedre i stand til å skille mellom det som opphøyer oss og det som fornedrer oss. Vi gjør fremskritt i vår forståelse av det fysiske univers, menneskets vesen, samfunnet og åndens liv.  Kjærlighet vokser med kunnskap og sann forståelse fremmes av kjærlighet.

Si: Fra mine lover kan man fornemme den sødmefylte duft av min kledning, og ved hjelp av dem vil seierens faner bli plantet på de høyeste tinder. Fra min allmektige herlighets himmel har min makts Tunge rettet disse ord til min skapning: «Overhold mine bud av kjærlighet til min skjønnhet.» Lykkelig er den elsker som har innåndet den guddommelige duft av sin allerkjæreste fra disse ord, som er mettet med angen av en nåde som ingen tunge formår å beskrive.
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas
Da han hadde skapt verden og alt som lever og rører seg i den, valgte han, gjennom direkte iverksettelse av sin ubundne og opphøyede vilje, å tildele mennesket den enestående utmerkelse og evne å kunne kjenne ham og elske ham – en evne som nødvendigvis må betraktes som den skapende impuls og den primære hensikt som ligger til grunn for hele skaperverket…
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, XXVII
Kunst, håndverk og vitenskap hever tilværelsens verden og bidrar til å foredle den. Kunnskap er som vinger for menneskets liv, og en stige det kan gå opp langs. Det påhviler alle å tilegne seg kunnskap. … Kunnskap er i sannhet en virkelig skatt for menneskene og en kilde til herlighet, rike gaver, glede, foredling, fryd og gammen for dem. Lykkelig det menneske som holder fast ved den, og ve de likegyldige.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
I tilværelsens verden finnes det i sannhet ingen større kraft enn kjærlighetens kraft. Når menneskets hjerte gløder av kjærlighetens flamme, er det beredt til å ofre alt – til og med livet.
‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks
Gud har gitt oss øyne så vi kan se oss om i verden og tilegne oss alt som vil kunne fremme sivilisasjon og livskunst. Han har gitt oss ører så vi kan lytte til visdommen hos velstuderte mennesker og filosofer og reise oss for å fremme og praktisere den. Sanser og evner har han skjenket oss til bruk i tjeneste for fellesskapets beste, slik at vi, som jo skiller oss ut fra alle andre livsformer ved evnen til å fatte og forstå, uavlatelig bør arbeide på alle områder og langs alle linjer – hva enten det dreier seg om en sak som er stor eller liten, vanlig eller uvanlig – inntil hele menneskeheten er trygt samlet i kunnskapens uinntagelige høyborg. Vi bør uopphørlig legge nye grunnlag for menneskelig lykke og skape og fremme nye hjelpemidler med dette for øye. Hvor fortreffelig, hvor ærerikt er ikke mennesket hvis det reiser seg for å oppfylle sine forpliktelser, og hvor usselt og foraktelig er det ikke om det lukker øynene for samfunnets velferd og øder sitt dyrebare liv på å pleie sine selviske interesser og personlige fordeler.
‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization
Når vi betrakter forholdene i universet, skjønner vi at kjærlighet er den akse som livet dreier seg om, mens aksen som død og ødeleggelse dreier seg om, er fiendskap og hat … Det foreligger klare bevis for at på alle trinn og i alle riker er enhet og enighet, kjærlighet og fellesskap årsak til liv, mens uenighet, fiendskap og adskillelse alltid bidrar til død. Derfor må vi med liv og sjel anstrenge oss slik at enheten og enigheten dag for dag kan øke hos menneskeheten og kjærligheten og samhørigheten bli mer strålende herlig og åpenbar.
‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace

Sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet

Sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet

Sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet

Sannferdighet og pålitelighet innebærer mye mer enn ikke å lyve. De innebærer den overordnede kapasiteten til å skjelne, verdsette og ivareta selve sannheten. Uten disse åndelige egenskapene vil hverken individets eller samfunnets fremgang være mulig. Rettferdighet er sentralt for å legge grunnlaget for harmoni på alle nivåer i samfunnet. Det setter en standard som individets oppførsel og kollektive bestrebelser blir bedømt etter. En forutsetning for å leve et liv i tjeneste for menneskeheten innebærer da en vedvarende bestrebelse på å utvikle sannferdighet, pålitelighet og rettferdighet, og sikre at de alltid preger tanke og handling.

Vi bønnfaller ham – opphøyet være han – om å hjelpe enhver til å bli essensen av sannferdighet og til å nærme seg ham.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
De dyder og egenskaper som har med Gud å gjøre, er alle synlige og åpenbare og er nevnt og beskrevet i alle de himmelske bøker. Blant dem er pålitelighet, sannferdighet, renhet i hjertet under samtale med Gud, overbærenhet, resignasjon i hva som helst den allmektige har bestemt, tilfredshet med de ting hans vilje har besørget, tålmodighet – nei, takknemlighet – midt i prøvelser, og fullstendig tillit til ham under alle forhold. Disse er blant de høyeste og mest rosverdige av alle gjerninger, slik Gud ser det.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, CXXXIV
Pålitelighet er den største portal som fører til ro og sikkerhet for folket. I sannhet, stabiliteten i ethvert anliggende har vært og er avhengig av den. Alle styrkens, storhetens og rikdommens riker opplyses av dens lys.
Tablets of Bahá'u’lláh, Tarázát
Sannferdighet er grunnlaget for alle menneskelige dyder. I alle Guds verdener er det umulig for noen sjel å ha fremgang og lykkes uten sannferdighet. Når denne hellige egenskap har fått sin plass i mennesket, vil alle guddommelige kvaliteter også erverves.
‘Abdu’l-Bahá, sitert i The Advent of Divine Justice
Sannferdighet, oppriktighet og integritet er egenskaper hos den rettferdige og er den renes kjennetegn. Blant egenskaper er sannferdighet den fremste, for den innbefatter alle andre dyder. En sannferdig person vil være beskyttet mot alle moralske plager, vil vike tilbake for enhver ond gjerning og bli bevart fra enhver ondsinnet handling, siden alle laster og misgjerninger er selve motsetningen til sannferdighet, og et sannferdig menneske vil nære fullstendig avsky for dem alle.
‘Abdu’l-Bahá, fra en tavle oversatt fra persisk
O ÅNDENS SØNN! Høyest av alt elsker Jeg rettferdighet; vend deg ikke bort fra den hvis du søker Meg, og forsøm den ikke, så Jeg kan ha tillit til deg. Ved dens hjelp skal du se med dine egne øyne og ikke gjennom andres øyne, og få visshet ved din egen kunnskap og ikke gjennom din nestes kunnskap. La ditt hjerte dvele ved dette – hvorledes du bør være. Sannelig, rettferdighet er Min gave til deg og tegnet på Min kjærlige omsorg. Vend derfor ditt blikk mot rettferdigheten.
Bahá’u’lláh, De Skjulte Ord, Arabisk, nr 2
Intet lys kan lignes med lyset av rettferdighet. Opprettelsen av orden i verden og ro blant nasjonene avhenger av den.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
Menneskenes lys er rettferdighet. Slukk det ikke med undertrykkelsens og tyranniets motbør. Hensikten med rettferdighet er at det skal oppstå enhet mellom menneskene. Den guddommelige visdoms osean bruser i dette opphøyede ord, mens verdens bøker ikke kan romme dets indre betydning.
Tablets of Bahá'u’lláh, Kalimát-i-Firdawsíyyih
Det kan overhode ikke være noen tvil om at hvis rettferdighetens dagstjerne, som har vært skjult av tyranniets skyer, skulle få utgyte sitt lys over menneskene, ville jordens utseende bli fullstendig forvandlet.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, CXII

Hjertets renhet

Hjertets renhet

Hjertets renhet

I menneskets livsførsel må det først være renhet, dernest friskhet, renslighet og åndens uavhengighet,” uttaler ‘Abdu’l-Bahá. “Først må elveleiet renses, så kan det friske elvevannet ledes inn i det. … en ren sanseevne innånder duftene som føres fra hans nådes rosenhaver; et blankpusset hjerte vil avspeile sannhetens fagre ansikt.” Menneskets hjerte er som et speil som kan gjenspeile åndelige egenskaper og vise guddommelige kjennetegn. For å gjøre det trenger det stadig å bli renset for verdens støv og urenheter. “Måtte deres hjerter bli klare og rene lik skinnende speil, som kan reflektere den fulle glans fra sannhetens sol,” lyder ‘Abdu’l-Bahás ord.

O ÅNDENS SØNN! Mitt første råd er dette: ha et rent, godt og strålende hjerte, så at du får eie et urgammelt herredømme, uforgjengelig og evigvarende.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk nr. 1
O MENNESKEBARN! Fryd deg over ditt hjertes lykke, så at du kan bli verdig til å møte Meg og gjenspeile Min skjønnhet.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk nr. 36
O ADAMS BARN! Hellige ord og rene og gode gjerninger stiger opp til den himmelske herlighets rike. Gjør deres ytterste for at deres handlinger må bli renset for selvets og hykleriets støv og finne nåde i herlighetens forgård; for om ikke lenge skal intet annet enn absolutt renhet og fullkomment plettfrie gjerninger godtas, i den Tilbedtes hellige nærvær, av dem som er satt til å prøve menneskeheten. Dette er visdommens og det guddommelige mysteriums sol som har skint over den guddommelige viljes horisont. Velsignet er de som vender seg mot den.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, persisk nr. 1
Verden vil forsvinne, og det vil alle de ting som deres hjerter fryder seg over, eller som dere hovmoder dere over blant folk. Rens hjertets speil for urenhetene i verden og alt som i den er, slik at det kan speile Guds strålende lys. Dette vil virkelig sette dere i stand til å være alt annet enn Gud foruten og til å finne behag hos deres Herre, den mest gavmilde, den allvitende, den allvise.
Bahá’u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts
Du er velsignet, og mer velsignet skal du bli hvis du er stø på foten, har ro i hjertet ved hans helligånds duft, og dine hemmelige og skjulte tanker er rene overfor herrenes Herre!
Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, vol. 3, s. 704
To be pure and holy in all things is an attribute of the consecrated soul and a necessary characteristic of the unenslaved mind. The best of perfections is immaculacy and the freeing of oneself from every defect. Once the individual is, in every respect, cleansed and purified, then will he become a focal center reflecting the Manifest Light.
I menneskets livsførsel må det først være renhet, dernest friskhet, renslighet og åndens uavhengighet. Først må elveleiet renses, så kan det friske elvevannet ledes inn i det. Kyske øyne nyter det salige syn av Herren og vet hva dette møtet betyr; en ren sanseevne innånder duftene som føres fra hans nådes rosenhaver; et blankpusset hjerte vil avspeile sannhetens fagre ansikt.
Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá
Ifølge Guds direkte og hellige befaling har vi forbud mot å ytre baktalelser, er pålagt å legge fred og vennskap for dagen og er formanet til rettskaffen vandel, redelighet og harmoni med alle verdens slekter og folkeslag.
‘Abdu’l-Bahá, The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá

Ydmykhet og tillit

Ydmykhet og tillit

Ydmykhet og tillit

Å utvikle åndelige egenskaper og bidra til sosial fremgang krever tillit til Gud. En slik tillit lar oss være trygge på at våre bestrebelser vil tiltrekke guddommelige bekreftelser. Men fortrøstningsfull handling må skje med ydmykhet. Bahá’u’lláh uttaler: “Ydmykhet opphøyer mennesket til herlighetens og maktens himmel, mens stolthet fornedrer det til usselhetens og nedverdigelsens dybder.” Sann ydmykhet leder ikke til passivitet eller uvirksomhet og bør ikke forveksles med manglende motivasjon. Ydmykhet og tillit til Gud tilfører et åndelig liv standhaftighet og glede.

Han må aldri søke å opphøye seg selv over noen, må fra sitt hjertes tavle vaske bort ethvert spor av stolthet og forfengelighet, må holde fast ved tålmodighet og resignasjon, forholde seg taus og avholde seg fra tomt prat.
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Íqan
Enhver sjel som på denne dag vandrer ydmykt med sin Gud og holder seg til ham, skal finne seg prydet med alle utmerkede navns og staders heder og herlighet.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, LXXXII
Intet menneske skal nå breddene av den sanne forståelses hav med mindre det er løsrevet fra alt som er i himmel og på jord. Hellige deres sjeler, o verdens folk, så dere må hende kan nå det stade som Gud har bestemt for dere, og således tre inn i det tabernakel som, ved forsynets tilskikkelse, er blitt reist i Bayánens himmel.
Essensen av disse ord er dette: De som betrer troens sti, de som tørster etter visshetens vin, må rense seg for alt som er jordisk – må rense ørene for tomt snakk, sinnet for fåfengte forestillinger, hjertet for verdslige følelser og øynene for det som forgår. De bør sette sin lit til Gud og følge hans vei idet de holder fast ved ham.
Bahá'u’lláh, Kitab-i-Iqan
O MENNESKEBARN! Om du så skulle jage gjennom rommets uendelighet og krysse den vidstrakte himmel, vil du allikevel ikke finne ro om du ikke underkaster deg Vår befaling og ydmyker deg for Vårt Åsyn.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk, nr. 40
O MIN TJENER! Fri deg fra denne verdens lenker og løs din sjel fra selvets fengsel. Grip din sjanse, for den vil aldri komme til deg igjen.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, persisk, nr. 40
Ydmykhet opphøyer mennesket til herlighetens og kraftens himmel, mens hovmod nedverdiger det til elendighetens og fornedrelsens dybder.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
Sørg ikke over det som har skjedd deg, men sett all din lit til Gud, den allmektige, den allvitende, den vise. Reis ditt hus på de guddommelige ytringers faste grunn, og lovpris din Herre. Han skal sannelig være deg nok fremfor alle jordens folk.
Bahá'u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts
Ja, ha tillit til Gud, for hans gavmildhet varer evig, og til hans velsignelser, for de er ypperlige! Ja, sett deres lit til den allmektige, for han svikter ikke, og hans godhet varer evig! Hans sol gir lys uavlatelig, og hans barmhjertighets skyer er fulle av medlidenhetens vann, ved hvilket han vanner hjertene hos alle som har tillit til ham. Hans forfriskende bris bringer til alle tider helbredelse i sine vinger til menneskenes tørstende sjeler!
‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks
[Egenkjærlighet] er et merkelig karaktertrekk og leder til ruin for mange viktige sjeler i verden. Dersom et menneske er utstyrt med alle gode egenskaper, men er selvisk, vil alle de øvrige dydene svekkes eller bli borte, og til sist vil vedkommende bli verre.
Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, vol. 1, s. 136