Aften

Aften

Hvordan kan jeg velge å sove, o Gud, min Gud,
når de som lengter etter deg ikke får søvn på sine øyne på grunn av sin adskillelse fra deg; og hvordan kan jeg legge meg for å hvile så lenge de som elsker deg lider sjelekvaler fordi de er langt borte fra ditt nærvær?
Jeg har overgitt, o min Herre, min ånd og hele mitt vesen i din makts og din beskyttelses høyre hånd, og jeg legger hodet på puten ved din kraft og løfter det etter din vilje og ditt velbehag. Du er i sannhet beskytteren, bevareren, den allmektige, den sterkeste.
Ved din makt! Hva enten jeg sover eller er våken, ber jeg ikke om annet enn det som du ønsker. Jeg er din tjener og er i din hånd. Hjelp du meg nådigst til å gjøre det som vil få ditt velbehags dufter til å bre seg. Dette er, sannelig, mitt håp og det håp som fyller dem som er deg nær. Lovet være du, o Herre over alle verdener!

—Bahá'’u'’lláh

 

 

O min Gud, min Mester, mine lengslers mål!
Denne din tjener søker å sove i din barmhjertighets ly og å hvile under din nådes hvelving idet han bønnfaller om din omsorg og din beskyttelse.
Jeg trygler deg, o min Herre, ved ditt øye som aldri sover, om å bevare mine øyne fra å se noe annet enn deg. Styrk da deres synsevne så de kan oppdage dine tegn og skue din åpenbarings horisont. Du er den som ved å åpenbare din allmakt har bragt selve innbegrepet av makt til å beve.
Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den altbetvingende, den absolutte.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

O sannhetssøker! 
Hvis du ønsker at Gud skal åpne ditt øye,
må du bønnfalle Gud, be til ham og samtale med ham ved midnatt idet du sier:

O Herre!
Jeg har vendt mitt ansikt mot din enhets rike og er nedsenket i din barmhjertighets hav. O Herre, gjør mine øyne forklaret ved synet av dine lys i denne mørke natt, og gled meg med din kjærlighets vin i denne vidunderlige tidsalder. O Herre, la meg høre din kallen, og la din himmels porter åpnes for mitt åsyn, slik at jeg kan skue din herlighets lys og drages mot din Skjønnhet.
Sannelig, du er giveren, den gavmilde, den barmhjertige, den tilgivende.

'Abdu'’l-Bahá

Barmhjertighet

Barmhjertighet

Forherliget er du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved din nådes mektige vinder og ved dem som er ditt forsetts daglysninger og din inspirasjons demringssteder, om å sende ned over meg og over alle som har søkt ditt åsyn, det som anstår seg din gavmildhet og rike nåde og er dine gaver og gunstbevisninger verdig. Fattig og forlatt er jeg, o min Herre: nedsenk meg i din rikdoms osean; jeg tørster: la meg få drikke av din miskunnhets levende vann.
Jeg trygler deg, ved ditt eget Selv og ved ham som du har utpekt som manifestasjonen av ditt eget vesen og ditt skillende Ord for alle som er i himmel og på jord, om å samle dine tjenere i skyggen av ditt barmhjertige forsyns tre. Hjelp dem så til å nyte dets frukter, til å låne øre til bladenes sus og til den sødmefylte stemme fra fuglen som synger på dets grener. Du er sannelig hjelperen i fare, den utilgjengelige, den allmektige, den mest gavmilde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud!
Se – mitt øye venter på å kunne skue din barmhjertighets undere, og mitt øre lengter etter å lytte til dine liflige melodier, og mitt hjerte stunder etter din kunnskaps levende vann. Du ser, o min Gud, din tjenerinne stå foran din barmhjertighets bolig og påkalle deg ved ditt navn som du har utvalgt fremfor alle andre navn og satt over alle som er i himmel og på jord. Send ned over henne din barmhjertighets milde vinder, så at hun kan bli ført helt bort fra seg selv og helt og holdent bli trukket henimot det sete som, strålende opplyst av ditt åsyns herlighet, utstråler ditt herredømmes glans viden om og er grunnfestet som din trone. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den overmåte herlige, den mest gavmilde.
Forstøt ikke, bønnfaller jeg deg, o min Herre, dem som har søkt deg, og vis ikke bort slike som har styrt sine skritt mot deg, og ta ikke din nåde bort fra alle som elsker deg. Du er den, o min Herre, som har kalt seg selv barmhjertighetens Gud, den mest medlidende. Ha derfor barmhjertighet med din tjenerinne som har søkt ly hos deg og vendt sitt ansikt mot deg.
Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

Barn

Barn

Forherliget er du, o Herre min Gud! 
Jeg takker deg fordi du har skapt meg i dine dager og inngitt meg din kjærlighet og din kunnskap. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn, hvorved din visdoms og din ytrings skjønne perler ble bragt frem fra hjertenes skattkammer hos dem av dine tjenere som er deg nær, og hvorved ditt navns, den medlidendes, dagstjerne har kastet sin stråleglans over alle som er i din himmel og på din jord, om å skjenke meg, ved din nåde og gavmildhet, dine vidunderlige og skjulte gaver.
Dette er mitt livs tidligste dager, o min Gud, som du har forbundet med dine egne dager. Når du nå har tildelt meg så stor en ære, hold da ikke tilbake fra meg de ting som du har forordnet for dine utvalgte.
Jeg er, o min Gud, bare et lite frø som du har sådd i din kjærlighets muld og fått til å spire frem ved din gavmildhets hånd. Dette frø tørster derfor, i sitt innerste vesen, etter din barmhjertighets vann og din nådes levende kilde. Send ned over det, fra din miskunnhets himmel, det som vil gjøre det i stand til å blomstre i ditt ly og innenfor ditt kongesetes grenser. Du er den som vanner hjertene til alle som har anerkjent deg, fra din flommende elv og ditt levende vanns kilde.
Lovet være Gud, Herren over alle verdener.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

Han er Gud! O Gud, min Gud!
Skjenk meg et rent hjerte, lik en perle.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du fullkomne Gud!
Jeg er et lite barn: gi at din kjærlige omsorgs bryst må bli det bryst som jeg har kjært; tillat meg å bli næret av din kjærlighets honning og melk; oppdra meg i din kunnskaps skjød, og skjenk meg edelhet og visdom mens jeg ennå er barn.
O du den selvbestående Gud! Gjør meg fortrolig med det usettes rike. Sannelig, du er den mektige, den sterke.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du herligste Herre!
Gjør denne din lille tjenerinne velsignet og lykkelig; gjør henne yndet ved din enhets terskel, og la henne drikke dypt av din kjærlighets beger, så hun kan fylles av henrykkelse og ekstase og omgi seg med velluktende duft. Du er den mektige og den sterke, og du er den allvitende, den altseende.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du uforlignelige Gud!
La dette diebarn ammes fra din miskunns bryst, vokt det i din trygghets og ditt verns vugge, og gi at det kan bli oppfostret i din kjærlige hengivenhets armer.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O Gud, led meg, beskytt meg,
gjør meg til en skinnende lampe og til en tindrende stjerne. Du er den mektige og den sterke.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O Gud! Oppdra dette spedbarn i din kjærlighets skjød,
og gi det melk fra ditt forsyns bryst. Dyrk denne nye plante i din kjærlighets rosenhage og hjelp den til å vokse ved din gavmildhets regn. Gjør det til et kongedømmets barn og led det til ditt himmelske rike. Du er sterk og god, og du er den som skjenker, den som gir rike gaver, den overmåte gavmilde Herre.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O Gud! Opplær disse barn.
 Disse barn er plantene i din frukthage, blomstene på din eng, rosene i din hage. La ditt regn falle på dem; la virkelighetens sol skinne på dem med din kjærlighet. La din bris forfriske dem så at de kan oppøves, vokse og utvikles og fremstå i den største skjønnhet. Du er giveren. Du er den medlidende.

'Abdu'’l-Bahá

 

 

O min Herre! O min Herre!
Jeg er et lite barn. Gi meg næring fra din barmhjertighets bryst, oppdra meg i din kjærlighets skjød, undervis meg i din ledelses skole og la meg utvikles under din gavmildhets beskyttelse. Fri meg fra mørket, gjør meg til et strålende lys; fri meg fra å være ulykkelig, gjør meg til en blomst i rosenhagen; tillat meg å bli en tjener for din terskel og skjenk meg de rettferdiges anlegg og karakter; gjør meg til en gavmildhetens kilde for menneskenes verden og kron mitt hode med det evige livs diadem.
Sannelig, du er den sterke, den mektige, den seende, den hørende.

'Abdu'’l-Bahá

Beskyttelse

Beskyttelse

I hans navn, den opphøyede, den aller høyeste, den aller ypperste!
Forherliget er du, o Herre min Gud! O du som er min Gud og min Mester, min Herre og min støtte, mitt håp, min tilflukt og mitt lys. Jeg ber deg, ved ditt skjulte og skattede navn, som ingen foruten du selv kjenner, om å beskytte bæreren av denne tavle mot enhver ulykke og farsott, mot enhver ondsinnet mann og kvinne, mot misdedernes ondskap og de vantros renkespill. Bevar ham enn videre, o min Gud, fra enhver smerte og plage, o du som i din hånd holder herredømmet over alle ting. Du har sannelig makt over alle ting. Du handler slik du vil og forordner som du behager.
O du kongenes Konge! O du gode Herre! O du kilde til urgammel overflod, til nåde, gavmildhet og foræring! O du helbreder av sykdommer! O du tilfredsstiller av behov! O du lysets lys! O du lys over alle lys! O du åpenbarer av enhver manifestasjon! O du den medlidende! O du den barmhjertige! Ha barmhjertighet med bæreren av denne tavle, ved din overmåte store barmhjertighet og din overflødige nåde, o du den nåderike, den gavmilde. Vern ham enn videre ved din beskyttelse mot alt det hans hjerte og sinn måtte finne avskyelig. Av dem som er utstyrt med makt, er du sannelig den mektigste. På deg hvile Guds herlighet, o du oppstigende sol! Bær vitnesbyrd om det som Gud har bevitnet om seg selv, at det ikke finnes noen annen Gud enn ham, den allmektige, den høystelskede.

Bahá'u'lláh

 

 

Jeg stod opp denne morgen ved din nåde, o min Gud,
og forlot mitt hjem i full fortrøstning til deg og med deg som mitt verge. Send derfor ned over meg, fra din barmhjertighets himmel, en velsignelse fra deg; og gjør meg i stand til å vende hjem i trygghet, likesom du gjorde det mulig for meg å begi meg ut under din beskyttelse og med tankene stadig rettet mot deg.
Der er ingen annen Gud enn deg, den ene, den uforlignelige, den allvitende, den allvise.

Bahá'u'lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Dette er din tjener som har drukket dypt av din milde barmhjertighets vin fra din nådes hender og smakt din kjærlighets sødme i dine dager. Jeg bønnfaller deg, ved dine navns legemliggjørelser som ingen sorg kan hindre i å fryde seg over din kjærlighet eller i å beskue ditt åsyn, og som alle skarene av likegyldige ikke makter å få vendt bort fra ditt velbehags vei, om å gi ham de gode ting som du eier, og om å heve ham til slike høyder at han vil betrakte verden akkurat som en skygge som forsvinner hurtigere enn øyet kan blunke.
Beskytt ham også, o min Gud, ved din umåtelige veldes makt, mot alt som du avskyr. Du er i sannhet hans Herre og alle verdeners Herre.

Bahá'u'lláh

 

 

Lovet være du, o min Gud!
Du er den som ved et ord fra din munn fullstendig har omformet hele skaperverket, og ved et strøk av din penn har skilt dine tjenere fra hverandre. Jeg bevitner, o min Gud, at ved et ord talt av deg i denne åpenbaring ble alle skapte ting bragt til å utånde, og ved atter et annet ord ble alle slike som du ønsket, skjenket nytt liv ved din nåde og barmhjertighet.
Jeg takker deg derfor og lovpriser deg, i alle dine kjæres navn, for at du har gitt dem å bli født på ny, ved det levende vann som har strømmet ned fra din viljes munn. Ettersom du levendegjorde dem ved din gavmildhet, o min Gud, så gjør dem, ved din barmhjertighet, urokkelig hengivne overfor din vilje; og ettersom du lot dem tre inn i din Saks tabernakel, så gi ved din nåde at de ikke må bli holdt tilbake fra deg.
Opplukk da din kunnskaps dører for deres hjerter, o min Gud, slik at de kan erkjenne deg som en som er høyt hevet over å kunne nås og fattes av dine skapningers forstand, og umåtelig opphøyet over ditt folks bestrebelser på å antyde din natur, og slik at de ikke vil følge enhver høyrøstet bedrager som fordrister seg til å tale i ditt navn. Gjør dem enn videre, o min Herre, i stand til å holde så ufravikelig fast ved din Sak at de kan forbli upåvirket av de forvirrende hentydninger fra dem som, drevet av sine lyster, ytrer det som er blitt dem forbudt i dine tavler og dine skrifter.
Du er vel vitende, o min Herre, om at jeg hører ulingen fra de ulver som fremtrer i dine tjeneres kledning. Beskytt derfor dine elskede mot deres onde påvirkning, og gjør dem i stand til å holde urokkelig fast ved hva som enn er blitt åpenbart av deg i denne åpenbaring, som ingen annen åpenbaring utgått fra din kunnskap har overtruffet.
Bestem du for dem, o min Herre, det som vil være dem til gavn. Opplys så deres øyne med din kunnskaps lys, slik at de kan se deg klart opphøyet over alle ting, og strålende midt iblant dine skapninger, og som seierherre over alle som er i din himmel og alle som er på din jord. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, som alle mennesker bønnfaller om hjelp.
Lovet være du, som er hele skapningens Herre.

Bahá'u'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn ved hvilket Timen er slagen, og Oppstandelsen fant sted, og frykt og beven grep alle som er i himmelen og alle som er på jorden, om å la regne ned, fra din barmhjertighets himmel og din kjærlige medlidenhets skyer, det som vil fryde hjertene hos dine tjenere, som har vendt seg mot deg og fremmet din Sak.
Beskytt dine tjenere og dine tjenerinner, o min Herre, mot den tomme innbilnings og de fåfengte forestillingers piler, og gi dem en munnfull å drikke av din kunnskaps mildt strømmende vann fra din nådes hender.
Du er sannelig den allmektige, den mest opphøyede, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

Bahá'u'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o Herre min Gud!
Jeg er din tjener som har fattet om dine kjærlige velsignelsers bånd og klynget meg til din gavmildhets kjortelsøm. Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved du har underlagt deg alle skapte ting, både synlige og usynlige, og hvorved den ånde som i sannhet er liv ble ført hen over hele skapningen, om å styrke meg med din makt som har omsluttet himlene og jorden, og om å beskytte meg mot all sykdom og trengsel. Jeg bevitner at du er alle navns Herre, og den som forordner alt som måtte behage deg. Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den allvitende, den allvise.
Bestem du for meg, o min Herre, det som vil gavne meg i enhver verden av dine verdener. Gi meg derfor det du har skrevet ned for de utvalgte blant dine skapninger, som hverken fordømmerens fordømmelse, eller den vantros høylytte misnøye, eller kulden hos slike som har trukket seg bort fra deg, har avskrekket fra å vende seg mot deg.
Du er sannelig hjelperen i fare ved ditt herredømmes kraft. Ingen Gud er der uten deg, den allmektige, den sterkeste.

Bahá'u'lláh

 

 

Originalen til denne bønn for beskyttelse er skrevet med Bábs egen hånd i form av et pentagram;

I Guds navn, den overveldende storhets Herre, den altbetvingende.
Helliget være Herren som har kilden til herredømme i sin hånd. Han skaper hva han enn vil ved sitt befalingsord “bli” – og det blir. Hos ham har all øvrighetsmakt ligget til nå, og hos ham skal den forbli heretter. Han gjør seierrik hvem han enn vil, gjennom sin befalings kraft. Han er i sannhet den sterke, den allmektige. Ham tilhører all herlighet og velde i åpenbaringens og skapningens riker og i hva som enn ligger mellom dem. Sannelig, han er den mektige, den overmåte herlige. Fra evighet har han vært kilden til ubetvingelig styrke, og det skal han til evighet forbli. Han er sannelig maktens og kraftens Herre. Alle himmelens og jordens riker og hva som enn er mellom dem tilhører Gud, og hans kraft er alle ting overlegen. Alle skatter på jorden og i himmelen og i alt mellom dem tilhører ham, og hans beskyttelse omfatter alle ting. Han er skaperen av himmelen og jorden og hva som enn ligger mellom dem, og han står i sannhet som vitne til alle ting. Han er Dommens herre for alle som bor i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem, og Gud er sannelig snar i sin dom. Han fastsetter det mål som er tildelt alle som er i himmelen og på jorden og i hva som enn er mellom dem. Sannelig, han er den høyeste beskytter. Han holder i sitt grep nøklene til himmelen og jorden og til alt mellom dem. Etter eget behag skjenker han gaver, gjennom sin befalings kraft. I sannhet omfatter hans nåde alt, og han er den allvitende.
Si: Gud er meg nok; han er den som i sitt grep holder altets rike. Gjennom kraften hos sine hærskarer i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem beskytter han hvem han enn vil blant sine tjenere.
Umåtelig opphøyet er du, o Herre! Beskytt oss mot det som ligger foran oss og bak oss, over våre hoder, til høyre, til venstre, under våre føtter og på enhver annen side av oss. Sannelig, din beskyttelse av alle ting svikter aldri.

—Báb

 

 

Ære være deg, O Gud!
Du er den Gud som har vært til forut for alle ting, som vil være til etter alle ting og bestå hinsides alle ting. Du er den Gud som vet alle ting og råder over alle ting. Du er den Gud som er barmhjertig mot alle ting, som dømmer mellom alle ting og som ser alle ting. Du er Herren min Gud, du kjenner min stilling og du betrakter mitt indre og mitt ytre vesen.
La din tilgivelse forunnes meg og de troende som svarte da du kalte. Vær du min fyldestgjørende hjelper mot lumske anslag fra hvem som enn måtte ønske å volde meg sorg eller ville meg ondt. Du er i sannhet Herren over alle skapte ting. Du strekker til for alle, mens ingen kan være selvtilstrekkelig uten deg.

—Báb

 

 

O Gud, min Gud!
Vern dine betrodde tjenere mot selvets og begjærets onder, beskytt dem med din miskunnhets årvåkne øye mot alt nag, alt hat og all misunnelse, gi dem ly i din omsorgs uinntagelige festning, og, i sikkerhet for tvilens kastespyd,  gjør dem til vitnesbyrd om dine herlige tegn, gjør deres ansikter forklaret med de skinnende stråler fra din guddommelige enhets daggry, gled deres hjerter med de ord som er åpenbart fra ditt hellige rike, styrk deres lender med din altbeherskende kraft som kommer fra din herlighets kongedømme. Du er den overmåte gavmilde, beskytteren, den allmektige, den nådige.

—'Abdu’'l-Bahá

 

For de døde

For de døde

Han er Gud, opphøyet er han,
miskunnhetens og gavmildhetens Herre!
Ære være deg, o min Gud, den allmektige Herre. Jeg vitner om din allmakt og din velde, om ditt herredømme og din miskunn, om din nåde og din kraft, om at ditt vesen er ett og din innerste virkelighet en, om din hellighet og opphøyethet over tilværelsens verden og alt som er i den.
O min Gud! Du ser meg løst fra alt uten deg og ser at jeg holder fast ved deg og vender meg mot din gavmildhets osean, mot din velviljes himmel, mot din nådes sol.
Herre! Jeg bevitner at du i din tjener har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.
Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledd ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse.
O min Herre! Jeg selv og alle skapte ting bevitner din styrke, og jeg ber deg om ikke å vise bort fra deg denne ånd som har steget opp til deg, til ditt himmelske hjem, ditt opphøyede paradis og din nærhets tilfluktssteder, o du, som er alle menneskers Herre!
Gi så, o min Gud, at din tjener kan få omgås dine utvalgte, dine hellige og dine budbringere på himmelske steder som pennen ikke kan beskrive og heller ikke tungen tale om.
O min Herre, den fattige har sannelig hastet hen til din rikdoms kongedømme, den fremmede til sitt hjem innenfor dine enemerker, den vansmektende til din gavmildhets himmelske elv. Utelukk ham ikke, o Herre, fra hans del av din nådes taffel og fra din gavmildhets gunst. Du er i sannhet den allmektige, den nådige, den overmåte gavmilde!
O min Gud, din betrodde skatt er bragt tilbake til deg. Det anstår seg din nåde og din gavmildhet som har omsluttet dine riker på jorden og i himmelen, å forunne den du nylig har ønsket velkommen dine gaver og dine foræringer, og fruktene fra din nådes tre! Mektig er du til å gjøre som du vil, der er ingen annen Gud enn deg, den nådige, den mest gavmilde, den medlidende, giveren, den tilgivende, den dyrebare, den allvitende.
Jeg bevitner, o min Herre, at du har pålagt menneskene å ære sin gjest, og den som har steget opp til deg har i sannhet nådd frem til deg og oppnådd ditt nærvær. Ta deg så av ham i samsvar med din nåde og gavmildhet! Ved din herlighet, jeg vet med sikkerhet at du ikke vil avholde deg fra det som du har pålagt dine tjenere, heller ikke vil du berøve den noe som har klynget seg til din gavmildhets bånd og steget opp til din rikdoms daglysning.
Der er ingen annen Gud enn deg, den ene, den eneste, den sterke, den allvitende, den gavmilde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Bring ikke fornedrelse over ham som du har opphøyet ved styrken av ditt evigvarende herredømme, og før ikke langt bort fra deg ham som du har gitt å tre inn i din evighets tabernakel. Vil du, o min Gud, forstøte ham som du har skjermet ved ditt herredømme, og vil du vise bort fra deg, o min lengsel, ham som har funnet tilflukt hos deg? Kan du fornedre ham som du har opphøyet, eller glemme ham som du gav evnen til å minnes deg?
Lovpriset, uendelig lovpriset er du! Du er den som fra evighet har vært hele skaperverkets Konge og dets første årsak, og du vil til evighet forbli alle skapte tings Herre og deres forordner. Lovpriset er du, o min Gud! Hvis du opphører å være barmhjertig mot dine tjenere, hvem vil da vise barmhjertighet mot dem? Og hvis du avslår å hjelpe dem du elsker, hvem er det som kan hjelpe dem?
Lovpriset, umåtelig lovpriset er du! Du er elsket i din sannhet, og sannelig, deg tilber vi alle; og du er åpenbar i din rettferdighet, og sannelig, om deg bærer vi alle vitnesbyrd. Du er i sannhet elsket i din nåde. Ingen annen Gud er der enn deg, hjelperen i fare, den selvbestående.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

O min Gud! O du som tilgir synd,
som skjenker gaver, som fordriver lidelser!
Sannelig, jeg bønnfaller deg om å tilgi syndene til dem som har forlatt sitt jordiske hylster og er steget opp til den åndelige verden.
O min Herre! Rens dem for overtredelser, fordriv deres sorger, og gjør deres mørke til lys. Gi dem å tre inn i lykkens hage, rens dem med det reneste vann, og la dem få skue din herlighet på den høyeste tinde.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O min Gud! O min Gud!
Din tjener, ydmyk overfor ditt guddommelige herreveldes majestet og beskjeden ved din enhets dør, har sannelig trodd på deg og dine vers, har vitnet om ditt Ord, er blitt oppflammet av din kjærlighets ild, er blitt nedsenket i dybdene av din kunnskaps osean, er blitt tiltrukket av dine milde vinder, har satt sin lit til deg, har vendt sitt ansikt mot deg, har frembåret sine bønner til deg og er blitt forsikret om din forlatelse og tilgivelse. Han har oppgitt dette jordiske liv og tatt sin flukt til udødelighetens rike, i lengsel etter den gunst å møte deg.
O Herre, betenk ham med et herlig stade, gi ham ly i din uforlignelige barmhjertighets paulun, la ham tre inn i ditt herlige paradis, og gi ham evig tilhold i din opphøyede rosenhage, så han kan dukke ned i mysterieverdenens lyshav.
Sannelig, du er den gavmilde, den sterke, tilgiveren og forleneren.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O min Gud, o tilgiver av synd og fordriver av plager!
O du som er forlateren, den barmhjertige! Mine bønnfallende hender løfter jeg mot deg, i tårer trygler jeg ditt guddommelige vesens kongesete, ved din nåde og mildhet, om å tilgi din tjenerinne som har steget opp til sannhetens sete. O Herre, la din gavmildhets og din gunsts skyer trekke over henne, nedsenk henne i din tilgivelses og forlatelses osean, og gjør at hun kan tre inn i hin helligede bolig, ditt himmelske paradis. 
Du er sannelig den mektige, den medlidende, den gavmilde, den barmhjertige.

—'Abdu’'l-Bahá

Ekteskap

Ekteskap

“Bahá'í ekteskap er forening og inderlig hengivenhet mellom de to parter. De må imidlertid utvise den største omhu og lære hverandres karakter å kjenne. Dette evige bånd bør stadfestes av en fast pakt, og hensikten bør være å frembringe harmoni, vennskap og enhet og å oppnå evig liv.”
—'Abdu'’l-Bahá
Ekteskapsløftet – de ord som skal sies av bruden og brudgommen enkeltvis i nærvær av minst to vitner godkjent av det lokale råd – er, som foreskrevet i Kitáb-i-Aqdas:
“Sannelig, vi vil alle holde fast ved Guds vilje.”

 

 

Han er giveren, den gavmilde!
Lovet være Gud, den urgamle, den evinnelige, den uforanderlige, den evige! Han som i sitt eget vesen har bevitnet at han i sannhet er den ene, den eneste, den uhindrede, den opphøyede. Vi vitner om at sannelig, der er ingen annen Gud enn ham, og vi erkjenner hans enhet, bekjenner at han er én. Han har alltid hatt tilhold i utilgjengelige høyder, på sin opphøyethets tinde, helliggjort fra omtale av noen unntatt ham selv, fri fra beskrivelse av noen annen enn ham.
Og da han ønsket å vise nåde og velgjørenhet overfor menneskene, og å skape orden i verden, åpenbarte han forordninger og skapte lover; deriblant innstiftet han loven om ekteskap, gjorde den til en velværets og frelsens festning og påla oss den i det som ble sendt ned fra hellighetens himmel i hans Helligste bok. Han sier, stor er hans herlighet: “Inngå ekteskap, o mennesker, så det fra dere kan fremstå den som vil minnes meg blant mine tjenere; dette er ett av mine bud til dere; adlyd det som en hjelp for dere selv.”

Bahá'’u'’lláh

 

 

Han er Gud! O uforlignelige Herre!
I din allmektige visdom har du pålagt folkene ekteskap, så at generasjonene kan etterfølge hverandre i denne timelige verden, og så at de, så lenge verden skal bestå, alltid kan være beskjeftiget ved din enhets terskel med tjeneste og tilbedelse, med hyllest, tilkjennegivelse av ærefrykt, og lovprisning. “Jeg har ikke skapt ånder og mennesker for annet enn at de skulle tilbe meg.”* Måtte du derfor i din barmhjertighets himmel vie disse to fugler fra din kjærlighets rede og gjøre dem til et middel til å tiltrekke evig nåde, slik at det fra foreningen av disse to kjærlighetens sjøer kan heve seg en bølge av ømhet som skyller det rene og gode avkoms perler opp på livets strand. “Han har latt de to sjøer flyte fritt, så at de skal møte hverandre: mellom dem er det et skille som de ikke overskrider. Hvilken av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte? Fra hver av dem henter han opp større og mindre perler.”**
O du gode Herre! La du dette ekteskap frembringe koraller og perler. Du er i sannhet den allmektige, den største, den evig tilgivende.

—'Abdu'’l-Bahá

* Jf. Koranen 51:56   ** Jf. Koranen 55:19-22

 

 

O Gud, min Gud!
Denne din tjenerinne kaller på deg, setter sin lit til deg, vender ansiktet mot deg og trygler deg om å nedsende dine himmelske gaver over henne, om å røpe dine åndelige mysterier for henne og om å skinne din guddoms lys på henne.
O min Herre! Gjør min ektemanns øyne seende. Gled hans hjerte med lyset av å kjenne deg, før hans sinn til din lysende Skjønnhet, fryd hans ånd ved å åpenbare din klare glans og herlighet for ham.
O min Herre! Løft sløret bort fra hans syn. La dine rike gaver regne ned over ham, berus ham med din kjærlighets vin, gjør ham til en av dine engler som i sin sjel svever gjennom høye himler skjønt føttene vandrer på denne jord. Gjør ham til en skinnende lampe som utstråler din visdoms lys blant ditt folk. 
Sannelig, du er den dyrebare, den evig givende, den rundhåndede.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O min Herre, o min Herre!
Disse to skinnende stjerner er blitt viet i din kjærlighet, sammenføyet i tjeneste for din hellige terskel, forenet i å bistå din Sak. La dette ekteskap bli likesom gjennomvevet av din overstrømmende nådes lys, o min Herre, den overmåte barmhjertige, og som lysende stråler ved dine gaver, o du den godgjørende, den evig givende, så det ut fra dette store tre kan skyte grener som vil vokse seg grønne og frodige ved gavene som regner ned fra din nådes skyer.
Sannelig, du er den gavmilde. Sannelig, du er den allmektige. Sannelig, du er den medlidende, den overmåte barmhjertige.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

Ære være deg, o min Gud!
Sannelig, denne din tjener og denne din tjenerinne er kommet sammen under din barmhjertighets vern, og de er forenet ved din velvilje og godhet. O Herre! Hjelp dem i denne verden og i ditt rike, og bestem for dem ethvert gode ved din gavmildhet og nåde. O Herre! Styrk dem i din tjeneste, og hjelp dem til å tjene deg. Gi dem å bli ditt navns tegn i din verden, og beskytt dem ved dine gaver som er uuttømmelige i denne verden og den kommende verden. O Herre! De bønnfaller din miskunnhets kongedømme og påkaller din enhets rike. Sannelig, de har inngått ekteskap i lydighet mot ditt bud. Gi at de må bli tegn på harmoni og enhet inntil tidenes ende. Sannelig, du er den overmåte sterke, den allestedsnærværende, den allmektige.

—'Abdu'’l-Bahá

Enhet

Enhet

O min Gud!
O min Gud! Forén dine tjeneres hjerter, og åpenbar for dem ditt store mål. Måtte de følge dine bud og holde fast ved din lov. Hjelp dem, o Gud, i deres bestrebelser, og gi dem styrke til å tjene deg. O Gud! Overlat dem ikke til seg selv, men led deres trinn med din kunnskaps lys, og gled deres hjerter med din kjærlighet. Sannelig, du er deres hjelper og deres Herre.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

O min Gud!
O min Gud! Sannelig, jeg påkaller deg og bønnfaller foran din terskel, og ber deg om at alle dine velsignelser må senke seg over disse sjeler. Utse dem til å motta din gunst og din sannhet.
O Herre! Forén hjertene og knytt dem sammen, la alle sjelene forenes i harmoni, og gled deres ånd ved din hellighets og enhets tegn. O Herre! Gjør disse ansikter strålende ved lyset av din enhet. Styrk dine tjeneres lender i ditt rikes tjeneste.
O Herre, du som eier uendelig nåde! O tilgivelsens og forlatelsens Herre! Tilgi våre synder, forlat oss våre ufullkommenheter, og få oss til å vende oss til din mildhets rike idet vi påkaller maktens og styrkens rike, ydmyke ved din helligdom, underdanige overfor dine vitnesbyrds herlighet.
O Herre Gud! La oss bli som havets bølger, som hagens blomster, forenet, enige ved din kjærlighets gaver. O Herre! La hjertene svulme i oss ved din enhets tegn, og gjør hele menneskeheten lik stjerner som skinner fra den samme herlighets høyde, lik fullkomne frukter som vokser på ditt livsens tre.
Sannelig, du er den allmektige, den selvbestående, giveren, den tilgivende, den forlatende, den allvitende, den ene skaper.

—'Abdu'’l-Bahá

Fondet

Fondet

Alle Guds venner ... bør bidra i den grad det er mulig, hvor beskjeden deres gave enn måtte være. Gud bebyrder ikke en sjel over dens evne. Slike bidrag må komme fra alle sentre og alle troende. ... O Guds venner! Vær forvisset om at i stedet for disse bidrag vil deres jordbruk, deres industri og deres handel bli velsignet ved mangfoldige økninger, med rikelige gaver og foræringer. Han som kommer med én god gjerning, vil motta en tifoldig belønning. Det hersker ingen tvil om at den levende Herre i rikt monn vil bekrefte dem som bruker sin rikdom på hans sti.
—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O Gud, min Gud!
Gjør dine sanne elskeres panner forklaret, og understøtt dem med seierssikre engleskarer. Styr deres føtter med sikre steg på din strake sti, og åpne du ved din urgamle gavmildhet dine velsignelsers porter for dem. For de ofrer på din sti det du har skjenket dem, idet de verger din tro, setter sin lit til sin ihukommelse av deg, gir sine hjerter som offer av kjærlighet til deg og ikke holder tilbake det de besitter i sin tilbedelse av din Skjønnhet og i sin søken etter måter å behage deg.
O min Herre! Bestem du for dem en rikelig andel, et fastsatt vederlag og en sikker belønning.
Sannelig, du er forsørgeren, hjelperen, den gavmilde, den rundhåndede, den alltid givende.

'Abdu'’l-Bahá

Foreldre

Foreldre

Det anstår seg for tjeneren etter hver bønn å trygle Gud om å skjenke hans foreldre sin miskunn og tilgivelse. Dermed vil Guds kallen oppløftes: “Tusen ganger tusen det du har bedt om for dine foreldre, skal din belønning bli!”
—Báb

 

 

Jeg ber om din tilgivelse, o min Gud,
og bønnfaller om forlatelse slik du ønsker at dine tjenere skal henvende seg til deg. Jeg ber deg om å tvette bort våre synder som det anstår din høyhet, og om å tilgi meg, mine foreldre og dem du anser for å ha trådt inn i din kjærlighets bolig på et vis som er ditt transcendente overherredømme verdig og sømmer seg vel for din himmelske makts herlighet.
O min Gud! Du har inspirert min sjel til å påkalle deg, og var det ikke for deg, ville jeg ikke kalle på deg. Høylovet og forherliget er du; jeg priser deg, for du åpenbarte deg for meg, og jeg ber deg tilgi meg siden jeg har forsømt min plikt til å kjenne deg og har unnlatt å vandre på din kjærlighets sti.

—Báb

 

 

O Herre!
I denne aller største religionsordning godtar du barns forbønn for foreldrene. Dette er en av de spesielle, uendelige gaver i denne religionsordning. Godta derfor, o du gode Herre, anmodningen fra denne din tjener ved din enhets terskel, og nedsenk hans far i din nådes osean, for denne sønn har reist seg for å tjene deg og bestreber seg stadig på din kjærlighets sti. Sannelig, du er giveren, forlateren og den gode!

— 'Abdu’'l-Bahá

Helbredelse

Helbredelsestavlen

Han er helbrederen, 
fyldestgjøreren, hjelperen, den alt-tilgivende, den overmåte barmhjertige!
Jeg påkaller deg, o opphøyede, o trofaste, o herlige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o hersker, o oppreiser, o dommer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o uforlignelige, o evige, o eneste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o hellige, o hjelpende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o allvitende, o viseste, o største! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o milde, o majestetiske, o befalende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o elskede, o høyt skattede, o frydefulle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mektigste, o oppholdende, o veldige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o styrende, o selvbestående, o allkloke! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o ånd, o lys, o mest åpenbare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, oppsøkt av alle, o du, kjent av alle, o du, skjult for alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o dulgte, o seierrike, o forærende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o allmektige, o støttende, o dølgende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o former, o tilfredsstiller, o opprykker! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o oppstigende, o samlende, o opphøyende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o fullbyrdende, o ubundne, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o velgjørende, o tilbakeholdende, o skapende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o ypperste, o fagre, o godgjørende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o rettferdige, o nådige, o høysinnede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o altbetvingende, o evig forblivende, o mest vitende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o strålende, o gamle av dager, o høymodige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o vel forvarte, o frydens Herre, o attråede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, god mot alle, o du, medlidende overfor alle, o edelmodigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o tilflukt for alle, o ly for alle, o altbevarende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, hjelper for alle, o du, påkalt av alle, o belivende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o avdekker, o ødelegger, o aller mildeste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du min sjel, o du min elskede, o du min tro! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o slukker av tørst, o overopphøyede Herre, o mest dyrebare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o største ihukommelse, o edleste navn, o aller eldste vei! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o aller helligste, o uforkrenkelige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o løser, o rådgiver, o frelser! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o venn, o lege, o betagende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o herlighet, o Skjønnhet, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o den høyest betrodde, o aller kjæreste, o morgenrødens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o oppflammer, o opplyser, o gledebringer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o gavmildhetens Herre, o mest medlidende, o aller barmhjertigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o bestandige, o livgivende, o hele tilværelsens kilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du som gjennomtrenger alle ting, o altskuende Gud, o ytringens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o åpenbare og dog skjulte, o usette og dog navnkundige, o tilskuer søkt av alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du som døder de elskende, o nådens Gud for de onde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
O fyldestgjører, jeg påkaller deg, o fyldestgjører! O helbreder, jeg påkaller deg, o helbreder! O forbliver, jeg påkaller deg, o forbliver! Du den evig forblivende, o du forblivende!
Uforkrenkelig er du, o min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ditt høysinn, hvorved din gavmildhets og nådes porter ble slått vidt opp, hvorved din hellighets tempel ble grunnfestet på evighetens trone; og ved din barmhjertighet hvorved du innbød alle skapte ting til dine gavers og foræringers taffel; og ved din nåde hvorved du svarte, i ditt eget Selv med ditt ord “Ja!” på vegne av alle i himmel og på jord, i den stund da din overhøyhet og din storhet stod åpenbart, i den demringstime da ditt herredømmes velde ble gitt klart til kjenne. Og atter bønnfaller jeg deg, ved disse overmåte fagre navn, ved disse overordentlig edle og ypperlige egenskaper, og ved din umåtelig opphøyede ihukommelse, og ved din rene og plettfrie Skjønnhet, og ved ditt skjulte lys i det mest forborgne paulun, og ved ditt navn, ikledd prøvelsens kappe hver morgen og aften, om å beskytte den som bærer denne velsignede tavle, og hvem som enn fremsier den, og hvem som enn kommer over den, og hvem som enn går rundt det hus hvor den befinner seg. Helbred du derfor ved den enhver som er hjemsøkt av sykdom, sott eller armod for enhver trengsel og vånde, for enhver vederstyggelig prøvelse og kval, og led du ved den hvem som enn ønsker å tre inn på din ledelses stier og din tilgivelses og nådes veier.
Du er i sannhet den sterke, den evig fyldestgjørende, den helbredende, beskytteren, den givende, den medlidende, den uendelig høysinnede, den overmåte barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Helbredelsesbønner

Ditt navn er min helbredelse, o min Gud,
og ihukommelse av deg er mitt legemiddel. Å være deg nær er mitt håp, og kjærlighet til deg er min ledsager. Din barmhjertighet mot meg er min helbredelse og min hjelp både i denne verden og i den kommende verden. Sannelig, du er den overmåte gavmilde, den allvitende, den allvise.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Du er den, o min Gud,
ved hvis navn de syke blir helbredet, og de svakelige finner legedom, og de tørstende blir gitt å drikke, og de forpinte blir skjenket hvile, og de egensindige blir veiledet, og de fornedrede blir opphøyet, og de fattige blir beriket, og de uvitende blir opplyst, og de tungsindige fylles av lys, og de sørgmodige blir oppmuntret, og de kalde blir varmet, og de undertrykte blir oppreist. Ved ditt navn, o min Gud, ble alle skapte ting opplivet, og himmelen ble utspent, og jorden ble grunnfestet, og skyene ble hevet og bragt til å regne på jorden. Dette, i sannhet, er et tegn på din nåde mot alle dine skapninger.
Jeg bønnfaller deg derfor ved ditt navn hvorved du åpenbarte din guddom og opphøyet din Sak over hele skaperverket, og ved hver av dine ypperste titler og uendelig ærefryktinngytende egenskaper, og ved alle de dyder hvorved ditt altoverskyggende og umåtelig opphøyede vesen blir forherliget, om i denne natt å sende ned, fra din barmhjertighets skyer, din helbredelses regn over dette spedbarn, som du har forbundet med ditt overmåte herlige Selv i din skapnings rike. Ikle det så ved din nåde, o min Gud, velværets og sunnhetens kappe og beskytt det, o min elskede, mot enhver lidelse og sykdom, og mot hva som enn er avskyelig for deg. Din makt kan sannelig overkomme alle ting. Du, i sannhet, er den sterkeste, den selvbestående. Send enn videre ned over det, o min Gud, det som er godt i denne verden og i den neste, og alt godt fra fordums og den senere tids slekter. Din makt og din visdom er sannelig i stand til dette.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg, ved ditt Største navn hvorved du oppildnet dine tjenere og bygget dine byer, og ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å hjelpe ditt folk til å vende seg i retning av dine mangfoldige gaver og vende ansiktet mot din visdoms tabernakel. Helbred du de sykdommer som har angrepet sjelene på alle kanter og avholdt dem fra å rette blikket mot det paradis som ligger i ly av ditt beskyttende navn, som du utså til Konge over alle navn for alle som er i himmelen og alle som er på jorden. Mektig er du til å gjøre som det behager deg. I din hånd ligger herredømmet over alle navn. Der er ingen annen Gud enn deg, den mektige, den vise.
Jeg er bare en fattigslig skapning, o min Herre; jeg har klynget meg til din rikdoms kjortelsøm. Jeg er meget syk; jeg har holdt fast ved din helbredelses bånd. Fri meg fra de plager som har omringet meg, og tvett meg omhyggelig med din nådes og barmhjertighets vann, og ifør meg sunnhetens kledning, ved din tilgivelse og gavmildhet. Fest så mine øyne på deg, og fri meg fra all tilknytning til noe annet enn deg. Hjelp meg til å gjøre det som du ønsker, og til å utføre det som du vil.
Du er i sannhet Herren over dette liv og over det neste. Du er, i sannhet, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

O Gud, min Gud!
Jeg bønnfaller deg, ved din helbredelses osean, og ved glansen fra din nådes dagstjerne, og ved ditt navn hvorved du bragte dine tjenere til underkastelse, og ved den gjennomtrengende kraft av ditt ypperste Ord, og ved styrken av din umåtelig opphøyede Penn, og ved din barmhjertighet som var til før skapelsen av alle som er i himmel og på jord, om å rense meg med din godhets vann for enhver lidelse og sykdom og for all svakhet og skrøpelighet.
Du ser, o min Herre, den som bønnfaller deg vente ved din godhets dør, og den som har satt sitt håp til deg klynge seg til din gavmildhets bånd. Jeg trygler deg, nekt ham ikke de ting han søker fra din nådes osean og din miskunnhets dagstjerne.
Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Der er ikke noen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du hevet din ledelses bannere, og utgjøt din miskunnhets stråleglans, og åpenbarte ditt herredømmes velde; hvorved dine navns lampe er kommet til syne i dine egenskapers nisje, og han som er din enhets tabernakel og manifestasjonen av løsrivelse har strålt frem; hvorved din ledelses veier ble gjort kjent og ditt velbehags stier ble trukket opp; hvorved villfarelsens grunnvoller ble bragt til å ryste og ondskapens tegn er tilintetgjort; hvorved visdommens kilder har sprunget frem og det himmelske taffel er sendt ned; hvorved du vernet dine tjenere og skjenket din helbredelse; hvorved du gav dine kjærlige velsignelser til kjenne for dine tjenere og åpenbarte din tilgivelse blant dine skapninger – jeg bønnfaller deg om å beskytte den som har holdt fast ved og vendt tilbake til deg og har klynget seg til din barmhjertighet og grepet tak i ditt kjærlige forsyns kjortelsøm. Send så ned over ham din helbredelse, og gjør ham frisk, og betenk ham med en standhaftighet forunt ham av deg, og en ro skjenket ham av din opphøyethet.
Du er i sannhet helbrederen, beskytteren, hjelperen, den allmektige, den sterke, den overmåte herlige, den allvitende.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din Skjønnhet er blitt grunnfestet på din Saks trone, og ved ditt navn hvorved du forandrer alle ting, og samler alle ting, og kaller til regnskap alle ting, og belønner alle ting, og bevarer alle ting, og opprettholder alle ting – jeg bønnfaller deg om å beskytte denne tjenerinne som har tatt sin tilflukt til deg, og søkt ly hos ham som du selv er åpenbart i, og satt all sin lit og fortrøstning til deg.
Hun er syk, o min Gud, og har søkt ly under din helbredelses tre; hun lider, og har flyktet til din beskyttelses stad; hun er svakelig, og har søkt dine gunstbevisningers utspring; hun er ille plaget, og har skyndet seg å nå din hviles kilde; hun er tynget av synd, og har vendt sitt ansikt mot din tilgivelses kongesete.
Ifør henne, ved ditt herredømme og din miskunnhet, o min Gud og min elskede, din balsams og din helbredelses kledning, og gi henne å drikke av din barmhjertighets og dine gunstbevisningers beger. Beskytt henne enn videre mot enhver plage og lidelse, mot all smerte og sykdom og mot hva som enn måtte være avskyelig for deg.
Du, i sannhet, er umåtelig opphøyet over alt annet enn deg selv. Du er sannelig helbrederen, den evig fyldestgjørende, beskytteren, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

Hjelp

Hjelp

Korte bønner til hjelp

 

La ham, med hensyn til sine anliggender, gjenta nitten ganger:

Du ser, o min Gud, at jeg er løst fra alt uten deg og klynger meg til deg. Led meg i alle mine anliggender til det som gavner meg til ære for din Sak og dine elskedes høye stade.

La ham så tenke over saken og foreta seg hva som enn kommer ham i tankene.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Når skremmende naturfenomener inntreffer, kom i hu deres Herres velde og majestet, han som hører og ser alt, og si:

Herredømmet er Guds, Herren over det sette og det usette, skaperverkets Herre.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Min Gud, min tilbedte,
min Konge, min lengsel! Hvilke ord kan uttrykke min takk til deg? Jeg var likegyldig, du vekket meg. Jeg hadde vendt meg bort fra deg, du hjalp meg nådigst til å vende meg mot deg. Jeg var som en død, du gjenoppvekket meg med livets vann. Jeg var visnet, du gav meg nytt liv ved dine ords himmelske elv som har strømmet frem fra den overmåte barmhjertiges Penn.
O guddommelige forsyn! Alt som er til er unnfanget ved din nåde; berøv det ikke din gavmildhets vann, og hold det heller ikke tilbake fra din miskunnhets osean. Jeg bønnfaller deg om å hjelpe og støtte meg til alle tider og under alle forhold, og søker din urgamle gunst fra din nådes himmel. Du er i sannhet gavmildhetens Herre og herskeren over evighetens rike.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

O du hvis åsyn er gjenstand for min tilbedelse,
hvis Skjønnhet er min helligdom, hvis bolig er mitt mål, hvis lovprisning er mitt håp, hvis forsyn er min ledsager, hvis kjærlighet er årsaken til min eksistens, hvis omtale er min trøst, hvis nærhet er min attrå, hvis nærvær er mitt kjæreste ønske og min sterkeste lengsel, jeg bønnfaller deg om ikke å holde tilbake fra meg de ting du forordnet for de utvalgte blant dine tjenere. Skjenk meg derfor det som er godt i denne verden og i den neste.
Du, i sannhet, er alle menneskers Konge. Der er ingen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Jeg bønnfaller deg
ved lysglansen fra ditt herlige åsyn, ved din urgamle storhets velde og ved ditt altoverskyggende herredømmes kraft, om å forordne for oss i denne stund ethvert mål av det som er godt og tilbørlig og om å bestemme for oss enhver andel av din nådes utgytelser. For det å skjenke gaver volder deg ikke tap, heller ikke minsker utdeling av gunstbevisninger din rikdom.
Forherliget er du, o Herre! I sannhet er jeg fattig mens du visselig er rik; i sannhet er jeg ringe mens du visselig er mektig; i sannhet er jeg maktesløs mens du visselig er sterk; i sannhet er jeg fornedret mens du visselig er den mest opphøyede; i sannhet lever jeg i trengsel mens du visselig er maktens Herre.

—Báb

 

 

Herre! Ynkverdige er vi
–forunn oss din gunst; fattige – skjenk oss en andel av din rikdoms osean; trengende – still oss tilfreds; fornedret – forlen oss med din herlighet. Fuglene i luften og dyrene på marken mottar sin føde fra deg hver dag, og alle vesener har del i din omsorg og miskunn.
Berøv ikke denne svekling din underfulle nåde, og forunn ved din velde denne hjelpeløse sjel din gavmildhet.
Gi oss vårt daglige brød, og skjenk din vekst i livets fornødenheter, så at vi kan bli avhengige av ingen annen enn deg, kan ha samfunn med deg alene, kan vandre på dine veier og utsi dine mysterier. Du er den allmektige og den kjærlige og hele menneskehetens forsørger.

— 'Abdu'’l-Bahá

 

 

Ta ikke bort, o Herre,
det festsmykkede taffel som er blitt dekket i ditt navn, og slukk ikke den brennende flamme som er blitt tent av din uutslukkelige ild. Hold ikke tilbake strømmen av ditt levende vann som nynner din herlighets og din ihukommelses melodi, og avhold ikke dine tjenere fra angen av din liflige vellukt som utsender din kjærlighets duft.
Herre! Vend dine helliges smertelige bekymringer til lise, deres gjenvordigheter til velvære, deres fornedrelse til heder, deres sorg til salig fryd, o du som i ditt grep holder hele menneskehetens tøyler!
Du er sannelig den ene, den eneste, den mektige, den allvitende, den allvise.

'Abdu’'l-Bahá

Hjem

Hjem

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg om å tilgi meg og dem som støtter din tro. Sannelig, du er den ypperste Herre, tilgiveren, den mest gavmilde. O min Gud! Gjør det mulig for slike av dine tjenere som mangler kunnskap å komme inn i din Sak. For når de først får vite om deg, bevitner de sannheten av Dommens dag og bestrider ikke åpenbaringene av din gavmildhet. Nedsend dine nådesbevisninger over dem, og skjenk dem, hvor enn de bor, en rikelig andel av det du har bestemt for de gudfryktige blant dine tjenere. Du er i sannhet den høyeste hersker, den overmåte gavmilde, den mest godgjørende.
O min Gud! La utgytelsene av dine gaver og velsignelser senke seg over hjem der beboerne har sluttet seg til din tro, som et tegn på din nåde og som et uttrykk for miskunn fra ditt nærvær. Sannelig, uovertruffen er du i å gi forlatelse. Skulle din gavmildhet bli holdt tilbake fra noen, hvordan kunne han da regnes blant troens tilhengere på din Dag?
Velsign meg, o min Gud, og dem som vil tro på dine tegn på den fastsatte Dag, og slike som nærer min kjærlighet i sitt hjerte – en kjærlighet som du inngir dem. Sannelig, du er den rettferdige Herre, den mest opphøyede.

—Báb

Huqúq'u'lláh

Huqúq'u'lláh

Huqúq'u'lláh er virkelig en stor lov. Det påhviler alle å gi denne gaven fordi den er kilden til nåde, overflod og alt godt. Den er en gave som skal forbli hos hver sjel i enhver verden av Guds verdener, den altbesittende, den overmåte gavmilde.
—Bahá'’u'’lláh

 

 

Forherliget er du, o min medlidende Herre!
Jeg bønnfaller deg ved det opprør som din hellige ytrings osean er i, og ved de mangfoldige tegn på ditt ypperste herredømme, og de overbevisende tegn på din guddommelighet, og de forborgne mysterier som ligger skjult i din kunnskap, om å gi meg nåde til å tjene deg og dine utvalgte og sette meg i stand til pliktskyldigst å overgi din ḥuqúq, som du har forordnet i din Bok. Jeg er, o min Herre, den som har satt sin hu til din herlighets rike og iherdig klynget seg til din gavmildhets kjortelsøm. O du som er Herren over alt som er til og herskeren over navnenes rike, jeg bønnfaller deg om ikke å nekte meg de ting du besitter, og heller ikke forholde meg det du har bestemt for dine utvalgte.
Jeg trygler deg, o Herre over alle navn og himlenes skaper, om å hjelpe meg til å være standhaftig i din Sak, ved din styrkende nåde, således at verdens forfengeligheter ikke kan stenge meg ute som ved et slør, og til å ikke bli forhindret av det voldsomme oppstyr skapt av misdederne, som har reist seg for føre ditt folk vill i dine dager. Bestem derfor for meg, o mitt hjertes attrå, det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Du er sannelig mektig til å gjøre som du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

Opphøyet være du, o hele skapningens Herre,
den som alle ting må vende seg til. Med min indre og min ytre tunge avlegger jeg vitnesbyrd om at du har manifestert og åpenbart deg, sendt ned dine tegn og gjort dine vitnesbyrd kjent. Jeg bevitner din uavhengighet av noe annet enn deg selv og din hellighet over alle jordiske ting. Jeg ber deg ved din Saks altoverskyggende herlighet og ditt Ords ypperste kraft om å gi styrke til den som ønsker å gi det som du har foreskrevet ham i din Bok og å følge det som vil spre duften av ditt bifall. Sannelig, du er den overmåte mektige, den overmåte nådige, den overmåte tilgivende, den overmåte gavmilde.

—Bahá'’u'’lláh

Ledelse

Ledelse

Forherliget er du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg om å la regne ned fra din rike nådes skyer det som skal rense dine tjeneres hjerter for hva som enn kan hindre at de skuer ditt åsyn, eller kan forhindre dem fra å vende seg til deg, slik at de alle kan anerkjenne ham som er deres former og skaper. Hjelp dem så, o Gud, ved din høyeste veldes kraft, til å strebe henimot en slik stilling at de med letthet kan skille enhver motbydelig lukt fra duften av kledningen til ham som bærer ditt mest opphøyede og lovpriste navn, at de kan vende all sin hengivenhet mot deg og ha så nær forbindelse med deg at om alt som er i himmel og på jord ble dem gitt, ville de betrakte det som uverdig sin oppmerksomhet og ville nekte å slutte å minnes deg og forherlige dine fortrinn.
Jeg ber deg, o min elskede, mitt hjertes attrå, om å verne din tjener som har søkt ditt åsyn, mot pilene fra dem som har fornektet deg og mot spydene til slike som har forkastet din sannhet. Gjør ham derfor fullstendig hengiven overfor deg, bring ham til å forkynne ditt navn og til å feste sitt blikk på din åpenbarings helligdom. Du er i sannhet den som aldri har vist dem som har satt sitt håp til deg, bort fra din barmhjertighets dør, eller hindret slike som har søkt deg, i å nå din nådes kongesete. Ingen annen Gud er der enn deg, den sterkeste, den aller høyeste, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den altbetvingende, den absolutte.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Vi ber til Gud
om at han nådigst må hjelpe dem som er ført vill til å være rettferdige og rettsindige, og om at han må gjøre dem oppmerksomme på det som de ikke har gitt akt på. Han er i sannhet den overmåte godgjørende, den mest gavmilde. Utelukk ikke dine tjenere, o min Herre, fra din nådes dør, og driv dem ikke bort fra ditt nærværs kongesete. Hjelp dem til å spre den tomme innbilnings tåker, og til å rive bort de fåfengte håps og forestillingers slør. Du er, sannelig, den altbesittende, den høyeste. Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den nådige.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Gud,
for at du har gitt til kjenne din kjærlighet til menneskeheten! O du som er vårt liv og lys, led dine tjenere på din vei og gjør oss rike på det som du besitter og løs oss fra alt uten deg.
O Gud, lær oss at du er en og gi oss å fatte din enhet, så at vi ingen må se uten deg. Du er den barmhjertige og den som skjenker rike gaver!
O Gud, tenn i dine elskedes hjerter din kjærlighets ild, slik at den kan fortære tanken på alt uten deg.
Åpenbar for oss, o Gud, din opphøyede evighet –at du alltid har vært og alltid vil være, og at der ingen Gud er uten deg. Sannelig, i deg vil vi finne trøst og styrke.

—Bahá’'u'’lláh

Lengsel

Lengsel

Forherliget være du, o min Gud!
Se – mitt hode er rede til å falle for din viljes sverd, min hals er beredt til å bære ditt ønskes lenker, mitt hjerte lengter etter å bli gjort til skyteskive for din forordnings piler, mine øyne venter på å skue din underfulle barmhjertighets merker og tegn. For hva som enn kan vederfares meg fra deg er det kjæreste ønske for dem som tørster etter å møte deg, og den sterkeste lengsel hos slike som har nærmet seg ditt kongesete.
Ved din veldes herlighet, o du min høyt elskede! Å ha ofret mitt liv for ditt Selvs manifestasjoner, å ha gitt min sjel som offer på den vei som din vidunderlige Skjønnhets åpenbarere har vandret, er å ha ofret min ånd for din ånd, mitt vesen for ditt vesen, min ære for din ære. Det er som om jeg hadde bragt alle disse ting som offer for din skyld, og for dine elskedes skyld.
Om mitt legeme enn pines av de prøvelser som vederfares meg fra deg, om det enn hjemsøkes av din forordnings åpenbaringer, så fryder dog min sjel seg over å ha drukket av din Skjønnhets vann, og over å ha nådd frem til bredden av din evighets osean. Sømmer det seg for en elsker å flykte fra sin elskede, eller å svike den som er gjenstand for hans hjertes lengsel? Nei, vi tror alle på deg og har et inderlig håp om å tre inn i ditt nærvær.

—Bahá’'u'’lláh


 

Hjertene som higer etter deg, o min Gud,
fortæres i sin brennende lengsel etter deg, og øynene hos dem som elsker deg, gråter såre på grunn av deres knugende adskillelse fra ditt kongesete, og klageropene fra dem som har satt sitt håp til deg har lydt i alle dine riker. 
Selv har du, o min Gud, ved din ypperste makt beskyttet dem mot begge ytterligheter. Om det ikke hadde vært for deres sjelers brann og deres hjerters sukk, ville de ha druknet i sine egne tårers sjø; og om det ikke hadde vært for flommen av deres tårer, ville ilden i deres hjerter og heten i deres sjeler fullstendig ha fortært dem. Det synes meg at de er som engler du har skapt av ild og sne. Vil du, o min Gud, slik heftig lengsel til tross, lukke dem ute fra ditt nærvær eller, uaktet slik glød, drive dem bort fra din barmhjertighets dør? Hvert øyeblikk kan alt håp slukkes i dine utvalgtes hjerter, o min Gud! Hvor er din nådes milde vinder? På alle kanter er de sperret inne av sine fiender; hvor er dine seiersfaner som du lovet i dine tavler?
Din herlighet er mitt vitne! Hvert eneste morgengry våkner de som elsker deg kun for å finne smertens beger satt frem for dem, fordi de har trodd på deg og anerkjent dine tegn. Skjønt jeg fullt og fast tror at du har større medlidenhet med dem enn det de har med seg selv, skjønt jeg erkjenner at du ikke har hjemsøkt dem for noe annet formål enn å forkynne din Sak og å sette dem i stand til å stige opp til din evighets himmel og ditt kongesetes enemerker, så vet du godt at noen av dem er svake, og du er klar over at de er utålmodige i sine lidelser.
Hjelp dem med din styrkende nåde, bønnfaller jeg deg, o min Gud, til å lide tålmodig i sin kjærlighet til deg, og avdekk for deres øyne hva du har bestemt for dem bak din aldri sviktende beskyttelses tabernakel, så de kan styrte frem for å møte det som er forutbestemt for dem på din sti, og kappes om å jage etter prøvelser i sin kjærlighet til deg. Og om så ikke skjer, åpenbar da din overmakts faner og gjør dem seierrike over dine motstandere, så ditt herredømme kan bli åpenbart for alle innvånere i ditt rike og styrken i din makt bli vitterlig blant dine skapninger. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, den allvitende, den allvise.
Gjør du, o min Gud, din tjener som har trodd på deg, standhaftig i hans tjeneste for din Sak og hold ham trygg for all fare i din omsorgs og beskyttelses faste borg, både i dette og det kommende liv. Du hersker i sannhet slik du behager. Ingen Gud er der uten deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

Bahá’'u'’lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud,
min Mester! Du hører de klagende sukk fra dem som, skjønt de lenges etter å skue ditt åsyn, likevel er adskilt fra deg og langt borte fra ditt kongesete. Du bevitner de veklager som de som har anerkjent deg utgyter fordi de er vist bort fra deg og stunder etter å møte deg. Jeg bønnfaller deg ved de hjerter som ikke rommer noe annet enn din ihukommelses og lovprisnings skatter, og som bare fremviser vitnesbyrdene om din storhet og tegnene på din velde, om å skjenke dine tjenere som lengter etter deg styrke til å nærme seg setet for åpenbaringen av din herlighets glans, og om å hjelpe dem som har satt sitt håp til deg å tre inn i din overopphøyede velviljes og barmhjertighets tabernakel.
Naken er jeg, o min Gud! Kle meg med dine kjærlige velsignelsers kappe. Jeg er såre tørst; gi meg å drikke av din rike velviljes oseaner. Jeg er en fremmed; før meg nærmere dine gavers kilde. Jeg er syk; overstenk meg med din nådes helbredende vann. Jeg er en fange; fri meg fra min trelldom, ved din veldes makt og gjennom din viljes kraft, så at jeg kan sveve på løsrivelsens vinger hen mot din skapnings høyeste tinder. Du gjør sannelig hva du velger. Der er ingen annen Gud enn deg, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den uhemmede.

Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o min Gud!
Du hører dem som inderlig elsker deg jamre seg i sin adskillelse fra deg og slike som har anerkjent deg klage seg fordi de er langt borte fra ditt nærvær. Slå du din nådes porter opp for deres øyne, slik at de kan tre inn gjennom dem med din tillatelse og etter din vilje, og kan stå for din veldes trone, og høre din røst tale, og bli opplyst av glansen fra ditt åsyns lys.
Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen kan motstå kraften i din overlegne makt. Fra evighet var du alene, uten like, og til evighet vil du forbli høyt hevet over alle tanker om og enhver beskrivelse av deg. Ha derfor barmhjertighet med dine tjenere ved din nåde og gavmildhet, og tillat dem å ikke bli holdt tilbake fra bredden av din nærhets osean. Dersom du vender deg bort fra dem, hvem er det så som kan være deres venn, og hvis du støter dem langt bort fra deg, hvem er det da som kan hjelpe dem? De har ingen annen Herre utenom deg, ingen å tilbe uten deg. Vis du storsinn overfor dem ved din gavmilde nåde.
Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest medlidende.

Bahá’'u'’lláh

 

 

O Gud, min Gud, min elskede, mitt hjertes attrå.

—Báb

 

 

O min Gud!
Der finnes ingen annen enn deg til å lindre min sjelekval, og du er min sterkeste lengsel, o min Gud. Mitt hjerte er ikke viet noen utenom deg og slike som du elsker. Jeg erklærer høyt og hellig at jeg både lever og dør for deg. Du er i sannhet uforlignelig og har ingen medgud.
O min Herre! Jeg bønnfaller deg om å tilgi meg at jeg har lukket meg selv ute fra deg. Ved din herlighet og velde, jeg har unnlatt å anerkjenne deg på behørig vis og å tilbe deg, mens du gir deg til kjenne overfor meg og kommer meg i hu som det anstår seg ditt stade. Bitter ve ville times meg, o min Herre, om du skulle ta meg fatt for mine misgjerningers og overtredelsers skyld. Ingen hjelper kjenner jeg til utenom deg. Ingen tilflukt har jeg å ty til unntatt deg. Ingen blant dine skapninger kan våge å gå i forbønn hos deg uten ditt bifall. Foran ditt kongesete holder jeg fast ved din kjærlighet, og etter ditt bud ber jeg til deg av hele mitt hjerte, som det anstår seg din herlighet. Jeg tigger deg om å gi akt på mitt rop slik du har lovet meg. I sannhet er du Gud; ingen annen Gud er der enn deg. Du er uavhengig av alle skapte ting, alene og uten hjelp. Hverken kan hengivenheten hos dem som elsker deg være deg til gavn eller de troløses onde gjerninger volde deg skade. Sannelig, du er min Gud, den som aldri vil svike sitt løfte.
O min Gud! Jeg bønnfaller deg ved dine gunstbevisninger om å la meg komme ditt hellige nærværs ypperste høyder nærmere, og bevar meg fra å nære noen tilbøyelighet for de fordekte antydningene fra hva som helst utenom deg. Styr mine skritt, o min Gud, hen til det som er antagelig og velbehagelig for deg. Vern meg, ved din velde, mot din harmes og refselses vrede, og hold meg tilbake fra å tre inn i boliger som du ikke ønsker.

—Báb

 

 

Sannelig er jeg din tjener, o min Gud,
og din fattige og din tilbeder og din ynkverdige skapning. Jeg er kommet frem til din port og søker ditt ly. Jeg har ingen tilfredshet funnet ved annet enn din kjærlighet, ingen fryd ved annet enn din ihukommelse, ingen iver ved annet enn lydighet mot deg, ingen glede ved annet enn din nærhet og ingen sjelefred ved annet enn å møte deg, skjønt jeg er meg bevisst at alle skapte ting er utelukket fra din ypperste virkelighet og at hele skapningen er nektet adgang til ditt innerste vesen. Når enn jeg forsøker å komme deg nærmere, fornemmer jeg intet i meg selv uten din nådes tegn og ser ingenting annet i mitt vesen enn din miskunns åpenbaringer. Hvordan kan en som kun er din skapning søke å møte deg og oppnå ditt nærvær, når ingen skapt ting noensinne kan forbindes med deg, ei heller noen fatte deg? Hvordan er det mulig for en ringe tjener å anerkjenne deg og synge din pris, selv om du har bestemt for ham ditt herreveldes åpenbaringer og ditt herredømmes underfulle vitnesbyrd? Således vitner hver skapte ting om at den er lukket ute fra ditt nærværs helligdom på grunn av de begrensninger som er pålagt dens indre virkelighet. Det er allikevel uomtvistet at innflytelsen av din dragende kraft fra evighet har vært uløselig forbundet med vesenskjernen i alt dine hender har skapt, skjønt det som anstår seg ditt forsyns hellige kongesete er opphøyet over å kunne nås av den hele skapning. Dette viser, o min Gud, hvor aldeles maktesløs jeg er til å prise deg og avslører min ytterste vanmakt til å takke deg og – enn mer – til å erkjenne din guddommelige enhet eller å lykkes i å nå din lovprisnings, din hellighets og din herlighets klare tegn. Ja, ved din velde, jeg lenges ikke etter annet enn deg selv og søker ingen annen enn deg.

—Báb

Lovprisning

Lovprisning

Gud bevitner at han er én i sin guddommelighet
og ett i sitt vesen. Fra evighetens trone, fra hans stillings utilgjengelige høyder, forkynner hans Tunge at der ikke er noen annen Gud enn ham. Han selv har, uavhengig av alt annet, alltid vitnet om sin egen enhet, åpenbart sin egen natur og forherliget sitt eget innerste vesen. Han er sannelig den overmåte sterke, den allmektige, den fagre.
Han har all makt over sine tjenere og er opphøyet over sine skapninger. I hans hånd er kilden til myndighet og sannhet. Han gjør menneskene levende ved sine tegn og lar dem dø ved sin vrede. Han skal ikke bli spurt om sine gjerninger, og hans makt formår alt. Han er den sterke, den altbetvingende. Han har i sitt grep herredømmet over alle ting, og ved hans høyre hånd er hans åpenbarings rike grunnfestet. Hans kraft omslutter i sannhet hele skapningen. Seier og overherredømme tilhører ham; all makt og velde tilhører ham; all herlighet og storhet tilhører ham. Han er sannelig den overmåte herlige, den sterkeste, den absolutte.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Høylovet være du, o Herre min Gud!
Hvor mysteriøs er ikke den ild som du har tent i mitt hjerte! Selv mine lemmer vitner om hvor sterk dens hete er, og er fylt av dens flammes fortærende kraft. Om legemets røst noensinne skulle forsøke å beskrive deg som ham hvis styrke alltid har overgått styrken til de sterkeste blant menn, taler hjertets røst til meg og sier: «Dette er kun ord som bare er dekkende for slikt som ligner og er av den samme natur som det selv. Men Han er i sannhet uendelig opphøyet over å kunne benevnes av alle sine skapninger.»
Kraften i din styrke er mitt vitnesbyrd, o min høyt Elskede! Hvert lem på mitt legeme synes meg å være begavet med en tunge som herliggjør deg og priser ditt navn. Rustet med kraften i din kjærlighet vil jeg aldri opprøres av hatet som beveger dem som står deg imot, og med din lovprisning på mine lepper, kan iverksettelsen av din forordning ingenlunde fylle meg med sorg. Befest derfor din kjærlighet i mitt bryst, og la meg så møte alle de angrep som jordens folk monne utsette meg for. Jeg sverger ved deg! Hvert bidige hår på mitt hode forkynner: «Var det ikke for de gjenvordigheter jeg møter på din sti, hvordan kunne jeg noensinne smake den guddommelige sødme i din omsorg og kjærlighet?»
Send derfor ned over meg, o Herre, og over dem som elsker meg, det som vil gjøre dem standhaftige i din tro. Gjør dem så i stand til å bli Sakens hender blant dine tjenere, slik at de kan spre dine tegn viden om og fremvise ditt overherredømme. Ingen Gud er der uten deg, som har kraft til å gjøre hva du enn vil. Du er for visst den overmåte herlige, den høyest priste.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Hver gang jeg prøver å tale om deg, blir jeg hindret av din stillings opphøyethet og din makts overveldende storhet. For om jeg skulle prise deg så lenge ditt herredømme varer og din herskermakt består, ville jeg finne at min lovprisning av deg kan passe bare på slike som er som meg, som selv er dine skapninger, og som er frembragt ved ditt påbuds styrke og formet ved din viljes kraft. Og når som helst min penn tillegger et av dine navn herlighet, så forekommer det meg at jeg kan høre det jamre seg i sin fjernhet fra deg, og at jeg kan oppfatte at det gråter fordi det er adskilt fra ditt Selv. Jeg bevitner at alt annet enn deg bare er din skapning og blir holdt i din hule hånd. At du har godtatt noen gjerning eller lovprisning fra dine skapninger, er bare et tegn på din nådes og dine rike gunstbevisningers undere og en åpenbaring av din gavmildhet og ditt forsyn.
Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved ditt Største navn hvorved du skilte lys fra ild og sannhet fra fornektelse, om å sende ned over meg og over dem av mine elskede som er i mitt følge, det som er godt i denne verden og i den neste. Skjenk oss derfor dine underfulle gaver som er skjult for menneskenes øyne. Du er i sannhet hele skaperverkets former. Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den overmåte herlige, den høyeste.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Min Gud, du som jeg ærer og tilber,
du som er sterkest! Jeg bevitner at ingen skapt tings beskrivelse noensinne kan åpenbare deg, og at ingen lovprisning som noe vesen er i stand til å frembære kan beskrive deg. Hverken fatteevnen hos noen i hele verden eller forstanden til noen av dens folk kan, som det jo anstår seg for deg, oppnå adgang til din hellighets kongesete eller løse ditt mysterium. Hvilken synd har holdt innbyggerne i dine navns stad så langt borte fra din overmåte herlige horisont, og berøvet dem adkomsten til ditt Største osean? En eneste bokstav fra din Bok er alle ytringers mor, og et ord fra den er hele skapningens far. Hvilken utakknemlighet har dine tjenere vist slik at du har holdt dem tilbake, alle som en, fra å anerkjenne deg? En dråpe fra din barmhjertighets osean er tilstrekkelig til å slukke helvetes flammer, og en gnist fra din kjærlighets ild er nok til å sette en hel verden i brann.
O du som er den allvitende! Om vi enn er egensindige, klynger vi oss likevel til din gavmildhet; og om vi enn er uvitende, vender vi likevel blikket mot din visdoms osean. Du er den overmåte gavmilde som ikke blir avskrekket av en mangfoldighet av synder fra å gi, og hvis gaveflom ikke blir stanset ved at verdens folk trekker seg tilbake. Fra evighet av har din nådes dør stått vidt åpen. En duggdråpe fra din barmhjertighets osean er i stand til å pryde alle ting med hellighetens smykke, og et stenk av din gavmildhets vann makter å bringe hele skapningen til sann rikdom.
Løft ikke sløret, o du som skjuler! Fra evighet av har din gavmildhets tegn omsluttet universet, og ditt Største navns glans er blitt kastet over alle skapte ting. Nekt ikke dine tjenere din nådes undere. La dem bli gjort oppmerksom på deg, slik at de kan bære vitnesbyrd om din enhet, og gjør dem i stand til å anerkjenne deg, slik at de kan ile mot deg. Din barmhjertighet har favnet hele skapningen, og din nåde har gjennomtrengt alle ting. Fra bølgene på din gavmildhets osean ble iverens og entusiasmens sjøer åpenbart. Du er det som du er. Noe annet enn deg er uverdig til å nevnes med mindre det kommer inn under ditt ly og får adgang til ditt kongesete.
Hva som enn måtte hende oss, så bønnfaller vi om din urgamle tilgivelse, og søker din altgjennomtrengende nåde. Vårt håp er at du ikke vil nekte noen din nåde, og ikke vil unndra noen sjel rettskaffenhetens og rettferdighetens smykke. Du er all gavmildhets Konge og alle gunstbevisningers Herre, og er opphøyet over alle som er i himmel og på jord.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

O du hvis ihukommelse er sjelens fryd
for alle dem som lengter etter deg, hvis navn skaper jubel i hjertet hos alle som fullt og helt er din vilje tro, hvis lovprisning skattes høyt av slike som er kommet ditt kongesete nær, hvis åsyn er den brennende lengsel hos alle dem som har erkjent din sannhet, hvis prøvelse helbreder sykdommene hos dem som har sluttet seg til din Sak, hvis hjemsøkelse er det høyeste ønske hos slike som er fri for all tilknytning til noen annen enn deg!
Forherliget, umåtelig forherliget er du, som i din hånd har den øverste myndighet over hva som enn er i himlene og hva som enn er på jorden, du som, ved bare ett ord fra din munn, bragte alle ting til å utånde og oppløse seg, og som, ved nok et ord, fikk hva som enn var blitt adskilt til å bli sammenføyet og gjenforenet! Lovpriset være ditt navn, o du som har makt over alle som er i himlene og alle som er på jorden, hvis herredømme omfatter hva som enn er i din åpenbarings himmel og din skapnings rike. Ingen kan lignes med deg i de verdener du har skapt; ingen kan sammenlignes med deg i det univers du har formet. Intet menneskes sinn har fattet deg, og ingen sjels streben har nådd deg. Jeg sverger ved din makt! Om noen skulle sveve, på hvilke som helst vinger, så lenge ditt eget vesen består, gjennom hele din kunnskaps uendelighet, ville han likevel ikke makte å overskride de grenser som den relative verden har satt for ham. Hvordan kan så et slikt menneske trakte etter å styre sin flukt inn i ditt uendelig opphøyede nærværs atmosfære?
Den er i sannhet utstyrt med forstand som innrømmer sin maktesløshet og bekjenner sin syndefullhet, for skulle noen skapt ting gjøre krav på noen som helst eksistens, stilt overfor din åpenbarings uendelige undere, ville et så bespottelig krav være mer avskyelig enn noen annen forbrytelse i alle de riker som du har uttenkt og skapt. Hvem har kraft til å kreve noen som helst eksistens for seg selv, o min Herre, når du åpenbarer de første glimt av tegnene på din altoverskyggende overhøyhet og velde? Eksistensen selv er som intet når den stilles ansikt til ansikt med ditt uforlignelige Selvs veldige og mangfoldige undere.
Høyt, uendelig høyt, er du hevet over alle ting, o du som er kongenes Konge! Jeg bønnfaller deg ved ditt Selv og ved dem som er din Saks manifestasjoner og din myndighets daglysninger, om å skrive ned for oss det som du har nedskrevet for dine utvalgte. Hold ikke tilbake fra oss det som du forordnet for dine elskede, som så snart de hørte deg kalle, ilte hen til deg, og som, da glansen av ditt åsyns lys ble utgytt over dem, straks falt ned i tilbedelse for ditt ansikt.
Vi er dine tjenere, o min Herre, og er i din makt. Om du straffer oss med den straff som ble gitt fordums og den senere tids slekter, så vil din dom være absolutt rettferdig og din handling prisverdig. Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen annen Gud er der utenom deg, den allmektige, den overmåte herlige, hjelperen i fare, den selvbestående.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o min Gud!
Jeg bevitner at ingen forestilling om deg, hvor vidunderlig den enn måtte være, noensinne kan nå opp til din kunnskaps himmel, og at ingen lovprisning av deg, likegyldig hvor opphøyet den måtte være, kan stige opp til din visdoms atmosfære. Fra evighet har du vært høyt hevet over å kunne nås eller fattes av dine tjeneres forstand, og umåtelig opphøyet over dine trellers bestrebelser på å finne uttrykk for ditt mysterium. Hvilken kraft kan den forgjengelige skapning gjøre krav på å besitte ansikt til ansikt med ham som er den uskapte?
Jeg bevitner at de høyeste tanker hos alle dem som tilber din enhet, og de dypsindigste betraktninger fremkommet fra alle dem som har anerkjent deg, bare er produktet av det som er blitt til ved bevegelsen av din befalings Penn, og som er blitt frembragt av din vilje. Jeg sverger ved din herlighet, o du som er min sjels elskede og mitt livs opprinnelse! Jeg er overbevist om at jeg ikke makter å beskrive og prise deg på en måte som anstår seg din herlighets storhet og din veldes uforlignelighet. Siden jeg er oppmerksom på dette, bønnfaller jeg deg, ved din barmhjertighet som har overgått alle skapte ting, og ved din nåde som har omsluttet hele skaperverket, om å ta imot fra dine tjenere det som de er i stand til å fremvise på din sti. Hjelp dem derfor, ved din styrkende nåde, til å opphøye ditt Ord og synge din pris.
Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Du, i sannhet, er den overmåte herlige, den allvise.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Ved din herlighet!
Hver gang jeg løfter mine øyne mot din himmel, kommer jeg i hu din høyhet og din opphøyethet og din uforlignelige herlighet og storhet. Og hver gang jeg vender blikket mot din jord, bringes jeg til å erkjenne bevisene på din makt og tegnene på din gavmildhet. Og når jeg ser på havet, finner jeg at det taler til meg om din majestet og om din veldes kraft og om ditt overherredømme og din storhet. Og når enn jeg betrakter fjellene, ledes jeg til å oppdage din seiers bannere og din allmakts faner. Jeg sverger ved din velde, o du som i ditt grep holder hele menneskehetens tøyler og folkenes skjebner! Jeg blir så oppflammet av min kjærlighet til deg og så beruset av din enhets vin, at jeg fra vindens hvisken kan høre lyden av din forherligelse og lovprisning, og i vannets sus kan kjenne stemmen som forkynner dine fortrinn og egenskaper, og fra løvets rasling kan fornemme de mysterier som er ugjenkallelig forordnet av deg i ditt rike.

—Bahá'’u’'lláh

 

 

Herlighetenes herlighet
og det mest strålende lys hvile over deg, o min Gud. Din majestet er så himmelhøy at ingen menneskelig forestillingsevne kan nå den, og din fullkomne kraft er så opphøyet at menneskehjertenes og menneskesinnenes fugler aldri kan nå dens høyder. Alle vesener erkjenner at de ikke makter å prise deg slik det anstår seg ditt stade. Umåtelig opphøyet er du. Ingen kan forherlige ditt vesen eller utgrunne tegnene på din gavmildhet slik den er i ditt vesens innerste indre, siden du alene kjenner deg selv slik du er i deg selv.
Jeg priser deg, o Herre vår Gud, for den gave at du har frembragt skapelsens og tilblivelsens rike – priser deg med en lovprisning som lyser skinnende klart gjennom kraften fra din inspirasjon, som ingen annen enn du kan verdsette på behørig vis. Jeg forherliger deg enn videre og gir deg takk, slik det anstår seg ditt ærefryktinngytende nærvær og din overveldende majestets herlighet, for denne opphøyede velsignelse, dette underfulle tegn som er tydelig og klart i din åpenbarings og skapnings riker.
All ære være deg. Umåtelig opphøyet er det som anstår deg. Sannelig, ingen har noensinne nådd en fullgod forståelse av hvor høyt ditt stade er, ei heller har noen unntatt deg anerkjent deg slik det anstår deg. Du er åpenbar gjennom din gavmildhets utgytelser, mens ingen utenom deg riktig kan fatte hvor opphøyet din åpenbaring er.
Lovpriset være ditt navn. Har noe annet enn deg noen uavhengig tilværelse som setter det i stand til å gi en antydning om din natur, og besitter noen utenom deg noe spor av egeneksistens som jeg kunne erkjenne deg ved? Alt som er kjent skylder stråleglansen fra ditt navn, den mest åpenbare, sin navnkundighet, og enhver gjenstand blir dypt beveget av den dirrende kraft som utgår fra din uovervinnelige vilje. Du er alle ting nærmere enn alle ting.
Priset og forherliget er du. Altfor opphøyet er din høyhet til at slike som er begavet med forstand kan nå deg med sine hender, og altfor dyp er din bunnløse dybde til at menneskesinnets og sansenes elv kan strømme ut derfra.

—Báb

Løsrivelse

Løsrivelse

Forherliget er du, o min Gud!
Jeg takker deg for at du har gjort kjent for meg ham som er din barmhjertighets daggry og din nådes demringssted og din Saks gjemme. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn, hvorved ansiktene til dem som er deg nær er blitt hvite, og hjertene til slike som er deg hengivne har styrt sin flukt henimot deg, om å gi at jeg, til alle tider og under alle forhold, kan gripe fatt i ditt bånd og bli frigjort fra all tilknytning til noen utenom deg, og kan holde øynene rettet mot din åpenbarings horisont, og kan utføre det du har foreskrevet meg i dine tavler.
Kle, o min Herre, både mitt indre og ytre vesen med dine gunstbevisningers og din miskunnhets drakt. Beskytt meg så mot hva som enn måtte være avskyelig for deg, og hjelp nådigst meg og min slekt til å adlyde deg og sky hva som enn kan vekke noen ond eller fordervet lyst i meg.
Du, i sannhet, er hele menneskehetens Herre og besitteren av denne verden og av den neste. Ingen Gud er der uten deg, den allvitende, den allvise.

—Bahá’'u’'lláh

 

 

Mangt et kaldt hjerte, o min Gud,
er blitt satt i brann av din Saks ild, og mang en sovende er blitt vekket av din stemmes sødme. Hvor mange er vel ikke de fremmede som har søkt ly under din enhets tre, og hvor tallrike er vel ikke de tørstende som har higet etter ditt levende vann i dine dager!
Salig er han som har vendt seg hen mot deg og ilt for å nå til demringsstedet for lyset fra ditt ansikt. Salig er han som av all sin hu har vendt seg hen mot din åpenbarings morgenrøde og din inspirasjons kildespring. Salig er han som på din sti har anvendt det du skjenket ham ved din gavmildhet og gunst. Salig er han som i sin store lengsel etter deg har kastet fra seg alt unntatt deg selv.  Salig er han som har hatt samfunn med deg og løst seg fra all tilknytning til hvem som helst uten deg. 
Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved ham som er ditt navn, som ved kraften i ditt herredømme og din makt har steget opp over sitt fengsels horisont, om å forordne for alle det som anstår deg og sømmer seg for din opphøyethet.
Din velde makter i sannhet alle ting.

Bahá’'u’'lláh

 

 

O Gud, og alle navns Gud,
og himlenes skaper! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din veldes daggry og din styrkes demringssted er blitt åpenbart, hvorved enhver fast ting er gjort flytende, og ethvert dødt legeme er gitt nytt liv, og enhver ånd med evnen til bevegelse er blitt bestyrket – jeg bønnfaller deg om å gjøre meg i stand til å fri meg for all tilknytning til hvem som helst uten deg, og til å tjene din Sak, og til å ønske det som du ønsket ved ditt herredømmes styrke, og til å utføre det som er din vilje til behag.
Jeg trygler deg enn videre, o min Gud, om å forordne for meg det som vil gjøre meg rik nok til å være alle andre enn deg foruten. Du ser meg, o min Gud, med mitt ansikt vendt mot deg, og med mine hender i grep om din nådes bånd. Send ned over meg din barmhjertighet og nedskriv for meg det du har skrevet ned for dine utvalgte. Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den overmåte gavmilde.

Bahá’'u’'lláh

 

 

Priset være ditt navn, o min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved duften fra din nådes kledning, en duft som på din befaling og etter ditt ønske ble utgytt over hele skaperverket, og ved din viljes sol, som, ved din veldes og ditt herredømmes kraft, har skint klart over din barmhjertighets horisont, om å utslette av mitt hjerte alle tomme innbilninger og fåfengte forestillinger, slik at jeg med all min hengivenhet kan vende meg til deg, o du hele menneskehetens Herre!
Jeg er din tjener og sønn av din tjener, o min Gud! Jeg har fattet om din nådes håndgrep og klynget meg til din milde barmhjertighets bånd. Bestem for meg de gode ting som er hos deg, og gi meg næring fra det bord du sendte ned fra din gavmildhets skyer og din velviljes himmel.
Du er i sannhet Herre over alle verdener og Gud over alle som er i himmelen og alle som er på jorden.

Bahá’'u’'lláh

 

 

Tillat meg, o min Gud,
å komme deg nær og å dvele innenfor ditt kongesetes enemerker, for min fjernhet fra deg har nesten fortært meg. Gi meg å hvile i skyggen av din nådes beskyttende vinger, for adskillelsens ild har svidd meg i hjertet. Før meg nærmere den elv som i sannhet er liv, for min sjel brenner av tørst i sin uavlatelige søken etter deg. Mine sukk, o min Gud, kunngjør hvor bitter min smerte er, og de tårer jeg feller bevitner min kjærlighet til deg.
Jeg bønnfaller deg, ved den lovprisning hvormed du lovpriser deg selv og den herlighet hvormed du herliggjør ditt eget innerste vesen, om å gi at vi kan bli talt blant dem som har anerkjent deg og erkjent ditt overherredømme i dine dager. Hjelp oss så, o min Gud, til å drikke i dype drag av din miskunnhets levende vann fra barmhjertighetens hånd, slik at vi helt kan glemme alt annet enn deg og være beskjeftiget bare med ditt Selv. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den mektige, hjelperen i fare, den selvbestående.
Forherliget være ditt navn, o du som er alle kongers Konge!

Bahá’'u’'lláh

 

 

I din Herres navn
–skaperen, herskeren, den evig fyldestgjørende, den mest opphøyede, den som bønnfalles om hjelp av alle mennesker.
Si: O min Gud! O du som har frembragt himmelen og jorden, o rikets Herre! Du er fortrolig med mitt hjertes hemmeligheter, mens ditt vesen er uutgrunnelig for alle utenom deg selv. Du ser hva som enn vedrører meg, mens ingen annen kan gjøre det enn du. Forunn meg, gjennom din nåde, det som vil gjøre det mulig for meg å være alle andre enn deg foruten, og bestem for meg det som vil gjøre meg uavhengig av alle utenom deg. Gi at jeg kan høste gavn av mitt liv i denne verden og i den neste. Slå din nådes porter opp for meg, og skjenk meg nådigst din milde barmhjertighet og dine gaver.
O du som er den overmåte nådige Herre! La din himmelske hjelp omringe dem som elsker deg, og forlen oss med de gaver og de foræringer som du besitter. Vær du oss fyldestgjørende av alle ting, forlat oss våre synder og ha barmhjertighet med oss. Du er vår Herre og alle skapte tings Herre. Ingen andre påkaller vi enn deg, og om intet annet bønnfaller vi enn dine gunstbevisninger. Du er gavmildhetens og nådens Herre, uovervinnelig i din styrke og den dyktigste i dine forehavender. Ingen annen Gud er der enn deg, den altbesittende, den mest opphøyede.
Skjenk dine velsignelser, o min Herre, til dine sendebud, til de hellige og til de rettferdige. Sannelig, du er Gud, den uforlignelige, den altbetvingende.

—Báb

 

 

O Herre!
Hen til deg tyr jeg for å finne tilflukt, og henimot alle dine tegn vender jeg mitt hjerte.
O Herre! Om jeg er på reise eller hjemme, i mitt virke eller i mitt arbeid, så setter jeg all min lit til deg.
Gi meg derfor din fyldestgjørende hjelp for således å gjøre meg uavhengig av alle ting, o du som er uovertruffen i din barmhjertighet!
Skjenk meg min del, o Herre, slik du behager, og gjør meg tilfreds med hva du enn har forordnet for meg.
Hos deg ligger den absolutte myndighet til å befale.

—Báb

Menneskeheten

Menneskeheten

Min Gud, som jeg tilber og ærer!
Jeg bevitner din enhet og at du er én, og erkjenner med takk å ha mottatt dine gaver, både i fortiden og i nåtiden. Du er den overmåte gavmilde, hvis barmhjertighets rikelige regn har strømmet ned så vel over høy som over lav, og hvis nådes glans er blitt utøst over både de lydige og de opprørske.
O barmhjertighetens Gud, for hvis dør innbegrepet av barmhjertighet har bøyd seg, og om hvis Saks helligdom all miskunnhet, i sitt innerste vesen, har kretset, vi bønnfaller deg, idet vi trygler om din urgamle nåde og søker din gunst av i dag, om at du må ha barmhjertighet med alle som gir tilværelsens verden til kjenne, og ikke nekte dem utgytelsen av din nåde i dine dager.
Alle er bare fattige og trengende, og du er i sannhet den altbesittende, den altbetvingende, den allmektige.

Bahá’'u'’lláh

 

 

O du som er herrenes Herre!
Jeg bevitner at du er hele skapningens Herre, og oppdrageren av alle vesener, synlige og usynlige. Jeg vitner om at din makt har omsluttet hele universet, og om at jordens skarer aldri kan forferde deg, ei heller alle folks og nasjoners herskermakt avskrekke deg fra å gjennomføre ditt forsett. Jeg bekjenner at du har intet annet ønske enn hele verdens gjenfødelse og opprettelse av enhet blant dens folk, og frelse for alle dem som lever i den.

Bahá’'u'’lláh

 

 

O Gud, min Gud!
Din nåde har gjort meg dristig, og din rettferdighet har fylt meg med skrekk. Lykkelig er det menneske som du har skjenket din nåde, og ve den som mottar din rettferdighet.
Herre! Jeg har flyktet fra din rettferdighet og søkt din nåde, har vendt meg bort fra din vrede og tryglet om din tilgivelse. Jeg bønnfaller deg, ved din makt, ditt herredømme, din herlighet og din velvilje, om å opplyse menneskeheten med din kunnskaps lys, slik at alle ting kan vise dine henders verk, røpe din krafts mysterier og åpenbare din kunnskaps lys.
Du er den som har fått alle ting til å tre frem og som har skint på dem med din omsorgs og ditt forsyns lys.
Du er den overmåte gavmilde, den nådige.

Bahá’'u'’lláh

 

 

O Herre!
Gjør det mulig for alle jordens folkeslag å oppnå adgang til din tros paradis, slik at intet skapt vesen må bli igjen utenfor ditt velbehags grenser.
Fra uminnelige tider har du vært mektig til å gjøre hva deg behager og suveren over hva du enn ønsker.

—Báb

 

 

O du gode Herre!
Du har frembragt hele menneskeslekten fra samme stamfar. Du har bestemt at alle skal tilhøre den samme husstand. I ditt hellige nærvær er de alle dine tjenere, og hele menneskeheten lever i ly av ditt tabernakel; alle har samlet seg ved ditt gavmilde bord; alle blir opplyst ved ditt forsyns lys.
O Gud! Du er god mot alle, du har sørget for alle, verner om alle, skjenker liv til alle. Du har utstyrt hver og en med talenter og evner, og alle er nedsenket i din barmhjertighets osean.
O du gode Herre! Forén alle. La religionene harmonere og gjør folkene til ett, så at de kan betrakte hverandre som én familie og hele jorden som ett hjem. Måtte de alle leve sammen i fullkommen fred og fordragelighet.
O Gud! Heis banneret for menneskehetens enhet.
O Gud! Opprett Den største fred.
Knytt du, o Gud, hjertene sammen.
O du gode Far, Gud! Gled våre hjerter ved din kjærlighets duft. Gjør våre øyne strålende ved din ledelses lys. Fryd våre ører med ditt Ords melodi, og gi oss alle ly i ditt forsyns borg.
Du er den mektige og sterke, du er den tilgivende, og du er den som bærer over med alle menneskers feil.

—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du gode Herre!
O du som er gavmild og barmhjertig! Vi er tjenerne ved din terskel og er samlet under din guddommelige enhets skyggefulle ly. Din barmhjertighets sol skinner på alle, og din gavmildhets skyer sender sitt regn på alle. Dine gaver favner alle, ditt kjærlige forsyn støtter alle, din beskyttelse overskygger alle, og dine nådige blikk rettes mot alle. O Herre! Skjenk dine uendelige gaver, og la din ledelses lys skinne. Gi øynene lys, gled hjertene med varig fryd. Skjenk alle mennesker en ny ånd, og gi dem evig liv. Åpne portene til sann forståelse, og la troens lys få skinne stråleklart. Samle alle mennesker under din gavmildhets skygge, og gjør at de forenes i harmoni, så de kan bli som stråler fra én sol, som bølgene på ett hav og som fruktene på ett tre. Måtte de drikke av samme kilde. Måtte de forfriskes av samme bris. Måtte de motta opplysning fra samme lyskilde. Du er giveren, den barmhjertige, den allmektige.

— 'Abdu'’l-Bahá

Morgen

Morgen

Jeg har våknet under din beskyttelse, o min Gud,
og det sømmer seg for den som søker denne beskyttelse å forbli i ditt verns helligdom og ditt forsvars faste borg. Opplys mitt indre, o min Gud, med glansen fra din åpenbarings daggry, likesom du opplyste mitt ytre vesen med din nådes morgenrøde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

O min Gud og min Mester!
Jeg er din tjener og sønn av din tjener. Jeg stod opp fra mitt leie i denne morgenstund da din enhets sol skinte frem fra din viljes daggry og kastet sin stråleglans ut over hele verden, slik det var forordnet i din befalings bøker.
Lovet være du, o min Gud, for at vi har våknet opp til glansen av din kunnskaps lys. Send så ned over oss, o min Herre, det som vil gjøre oss i stand til å unnvære hvem som helst uten deg, og som vil fri oss for all tilknytning til noe annet enn deg selv. Nedskriv enn videre for meg, og for dem som er meg kjær, og for min slekt, mann som kvinne, det som er godt i denne verden og den kommende verden. Beskytt oss derfor, ved ditt ufeilbarlige vern, o du hele skapningens elskede og hele universets attrå, mot dem som du har gjort til manifestasjoner av den onde hvisker og som hvisker i menneskenes bryst. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Du er i sannhet den allmektige, hjelperen i fare, den selvbestående.
Velsign du, o Herre min Gud, ham som du har satt over dine ypperste titler, og ved hvem du har sondret mellom de gudfryktige og de onde, og hjelp oss nådigst til å gjøre det som du elsker og attrår. Velsign du enn videre, o min Gud, dem som er dine Ord og dine Bokstaver, og dem som har festet sitt blikk på deg, og vendt seg mot ditt åsyn, og lyttet når du kalte.
Du er i sannhet alle menneskers Herre og Konge og har makt over alle ting.

Bahá'’u'’lláh

Møter og sammenkomster

Møter og sammenkomster

O du barmhjertige Gud!
O du som er mektig og sterk! O du kjærligste Far! Disse tjenere har samlet seg og vender seg mot deg, bønnfaller din terskel og lengter etter dine utallige gaver fra den faste forvissning de har om deg. De har intet annet mål enn ditt velbehag. De har intet annet til hensikt enn å tjene menneskehetens verden.
O Gud! Gjør denne forsamling strålende. Fyll deres hjerter med ømhet. Gi dem Den hellige ånds gaver. Skjenk dem en himmelsk kraft. Velsign dem med et guddommelig sinn. Øk deres oppriktighet, så at de i all ydmykhet og botferdighet kan vende seg mot ditt rike og være beskjeftiget med å tjene menneskehetens verden. Måtte hver enkelt bli et strålende lys. Måtte hver enkelt bli en lysende stjerne. Måtte hver enkelt forskjønnes i farge og dufte av vellukt i Guds rike.
O gode Far! Skjenk oss dine velsignelser. Se ikke på våre mangler. Gi oss ly under din beskyttelse. Kom ikke våre synder i hu. Helbred oss med din nåde. Vi er svake; du er mektig. Vi er fattige; du er rik. Vi er syke; du er legen. Vi er trengende; du er overmåte gavmild.
O Gud! Betenk oss med ditt forsyn. Du er den sterke. Du er giveren. Du er den godgjørende.

— ‘'Abdu'’l-Bahá

 

 

O du gode Herre!
Dette er dine tjenere som har samlet seg i dette møte, har vendt seg mot ditt rike og trenger din gave og velsignelse. O du Gud! Gi klart og tydelig til kjenne din enhets tegn som er nedlagt i alt livs innerste virkelighet.
Åpenbar og avdekk de gode egenskaper som du har latt ligge latent og skjult i disse menneskers innerste virkelighet.
O Gud! Vi er som planter, og din gavmildhet er som regnet; styrk disse planter og få dem til å vokse ved din gave. Vi er dine tjenere; fri oss fra materiens lenker. Vi er uvitende; gjør oss vise. Vi er døde; gjør oss levende. Vi er jordbundne; inngi oss ånd. Vi lider savn; gjør oss fortrolige med dine mysterier. Vi er trengende; skjenk oss rikdom og velsignelse fra ditt uuttømmelige skattkammer. O Gud! Gjenoppvekk oss; gi oss syn; gi oss hørsel; gjør oss kjent med livets mysterier, slik at ditt rikes hemmeligheter kan bli åpenbart for oss i denne tilværelsens verden og vi kan bekjenne din enhet. Enhver gave kommer fra deg; enhver velsignelse er din.
Du er mektig. Du er sterk. Du er giveren, og du er den evig gavmilde.

— '‘Abdu'’l-Bahá

 

 

Kom sammen i ren og udelt glede, og fremsi denne bønnen ved møtets begynnelse:

O du rikets Herre!
Ennskjønt våre legemer er samlet her, så henrives dog våre trollbundne hjerter av din kjærlighet, og alle henrykkes vi av strålene fra ditt skinnende åsyn. Svake er vi, men like fullt venter vi på at din makt og kraft skal bli åpenbart. Fattige er vi, uten gods ellergull, og dog henter vi oss rikdom fra ditt kongedømmes skatter.  Som dråper er vi, og likevel forsyner vi oss fra ditt oseans dybder. Og skjønt vi er som møll, skinner vi likevel i glansen fra din strålende sol.
O du, vår forsørger! Send ned din hjelp slik at hver eneste en som her er forsamlet, kan bli som et tent lys, ja slik at hver enkelt kan bli et midtpunkt for tiltrekning og bli en som kaller menneskertil dine himmelske riker, så at vi til sist kan omgjøre denne nedre verden til et speilbilde av ditt paradis.

—'Abdu'l-Bahá

 

 

O guddommelige forsyn!
Denne forsamling består av dine venner som drages mot din Skjønnhet og settes i brann av din kjærlighets ild. Gjør disse sjeler til himmelske engler, gi dem nytt liv ved din Hellige ånds pust, betenk dem med veltalende tunger og besluttsomme hjerter, gi dem himmelsk kraft og medlidende følelser, gjør dem til forkynnere av menneskehetens enhet og opphav til kjærlighet og samhold i menneskeslektens verden, så den uvitende fordoms farlige mørke kan vike ved lyset fra sannhetens sol, så denne traurige verden kan bli opplyst, så dette materiens rike kan ta opp i seg strålene fra åndens verden, så disse ulike farger kan smelte sammen til én farge og lovsangen kan heve seg til din hellighets rike.
Sannelig, du er den altformående og den allmektige!

— 'Abdu'’l-Bahá

 

 

Dere må fortsette å holde nittendagsfesten. Dette er svært viktig og bra. Men når dere kommer til møtene, så frigjør dere fra alt dere har i hjertet før dere går inn. Befri tanke og sinn for alt annet enn Gud, og tal til hjertet.

O Gud!
Fjern alt som er årsak til uenighet, og bered for oss alle de ting som er årsak til enhet og harmoni! O Gud! Nedsend himmelsk vellukt over oss, og gjør dette møtet om til et himmelsk møte! Skjenk oss ethvert gode og føde av alle slag! Gi oss kunnskapens føde! Bered kjærlighetens føde for oss! Forlen oss med den himmelske opplysnings føde!

— ‘'Abdu'’l-Bahá

 

 

Når dere går inn i rådsværelset, les da denne bønn med et hjerte som banker av kjærlighet til Gud og med en tunge så lutret at den kun kommer ham i hu, slik at den allmektige nådigst kan hjelpe dere til å vinne den største seier:

O Gud, min Gud!
Vi er dine tjenere som har vendt oss med hengivenhet mot ditt hellige åsyn, som har løsrevet oss fra alt uten deg på denne strålende Dag. Vi har samlet oss i dette åndelige råd, forenet i våre synspunkter og tanker, med våre hensikter samstemt for å opphøye ditt Ord blant menneskene. O Herre, vår Gud! La oss bli din guddommelige ledelses tegn, din opphøyede tros bannere blant menneskene, tjenere av din mektige Pakt; o du vår høyeste Herre, la oss tilkjennegi din guddommelige enhet i ditt Abhá-rike og bli strålende stjerner som skinner over alle egner. Herre! Hjelp oss til å bli sjøer som duver ved din underfulle nådes bølger, elver som flyter fra dine overmåte herlige høyder, fagre frukter på din guddommelige Saks tre, trær som svaier ved din gavmildhets milde vinder i din himmelske vingård. O Gud! Gjør våre sjeler avhengige av din guddommelige enhets Ord, og gled våre hjerter med din nådes utstrømninger, så vi kan forenes likesom bølgene på ett hav og smeltes sammen som strålene fra ditt skinnende lys, og slik at våre tanker, våre synspunkter og våre følelser kan bli som én virkelighet som tilkjennegir enhetens ånd verden over. Du er den nådige, den gavmilde, giveren, den allmektige, den barmhjertige, den medlidende.

— ‘'Abdu’'l-Bahá

 

 

O Herre! 
Bekreft og bistå denne forsamling. Bekreft disse sjeler gjennom Helligåndens åndedrett.  Gjør øynene forklaret ved synet av disse strålende lys, og fryd ørene med hymner som kaller dem til tjeneste for deg. O Gud! Sannelig, vi har samlet oss her i duften av din kjærlighet. Vi har vendt oss til ditt rike. Vi søker ingen utenom deg og ønsker intet annet enn ditt velbehag. O Gud! La denne føde bli din manna fra himmelen, og gi at denne forsamling kan bli en skare av dine ypperste. Måtte de bli den livgivende årsak til kjærlighet for menneskeheten og kilden til opplysning for menneskeslekten. Måtte de bli redskapene for din ledelse på jord. Sannelig, du er sterk. Du er giveren. Du er tilgiveren, og du er den allmektige.

— ‘'Abdu'’l-Bahá